Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Sɛ min janvuɛ wie yo min sa’n ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo-ɔ?

?Sɛ min janvuɛ wie yo min sa’n ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo-ɔ?

 ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ a wun i wlɛ-ɔ?

  •   Sran nin sran be kwlá tranman kɛ be kanman ndɛ. Fɔ o e kwlaa e nun. Ɔ maan ɔ janvuɛ kpa wie bɔbɔ kwla yo like annzɛ kan ndɛ wie m’ɔ kwla yo ɔ ya-ɔ. Ɔ kusu a kwla yo ninnge wie m’ɔ kwla yo sran uflɛ ya-ɔ. ?Ɔ wla kpɛn blɛ wie mɔ a yoli like wie m’ɔ yoli sran kun i ya-ɔ?​—Zaki 3:2.

  •   Ɛntɛnɛti kwla kpɛ ndɛ ba. Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Davidi. Ɔ seli kɛ: “Wie liɛ’n, ɛntɛnɛti su’n a kwla wun ɔ janvuɛ wie’m be foto. Kpɛkun foto sɔ’n su’n, w’a sie i nzɔliɛ kɛ be ko yiyili be ɲin su. ?I lɛ nun’n, a kwla usa ɔ wun kɛ ngue ti yɛ b’a yiaman min wie-ɔ? Nanwlɛ, i sɔ’n yo ya kpa.”

  •   A kwla suan ndɛ’n i siesielɛ.

 ?Ngue like yɛ a kwla yo-ɔ?

 Bu ndɛ nga i su akunndan. Biblu’n se kɛ: “Nán fa ya ndɛndɛ. Afin sinnglinfuɛ yɛ i anwlɛn’n ɔ ti fufu-ɔ.”​—Akunndanfuɛ’n 7:9.

 Be flɛ talua kun kɛ Alisa. Ɔ seli kɛ: “Ɔ ju wie’n, a wunman sa nga ti yɛ a nin ɔ janvuɛ’n be kannin ndɛnngan bɔbɔ-ɔ.”

 Usa ɔ wun kɛ: ?Kɛ be yo min sa’n, n fa ya ndɛndɛ? ?N kwla mian min ɲin yaci sa nga min wiengu’m be yo min’n, n cɛ be?​—Akunndanfuɛ’n 7:​21, 22.

 Bu sa yaci cɛlɛ’n i su ye’n, i akunndan. Biblu’n se kɛ: ‘Sran ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n ɔ yaci sa cɛ, i sɔ yolɛ yɛ ɔ kunndɛ-ɔ.’​—Nyanndra Mun 19:11.

 Be flɛ talua kun kɛ Malori. Ɔ seli kɛ: “Kannzɛ bɔbɔ ɔ ndɛ yo fɛ’n, sanngɛ sɛ a tu ɔ klun yaci sa cɛ’n, i sɔ ti kpa. Yɛle kɛ a su boman sa nga sran’n yoli wɔ’n su naan blɛ kwlaa nun’n, ɔ se wɔ yaci. Kɛ a ko yaci sran kun i wun sa ko cɛ i’n, nán bo su kun.”

 Usa ɔ wun kɛ: ?Sa nga min wiengu’n yoli min’n ti tɛ dan? ?Kɛ ɔ ko yo naan min nin min wiengu e afiɛn w’a sɛ’n, n kwla yaci i wun sa’n n cɛ i?​—Kolɔsufuɛ Mun 3:​13.

Sɛ ɔ waan á fá ɔ ɲin síe i sa kwlaa ng’ɔ wiengu yo wɔ’n su’n, ɔ ti kɛ sua wie yɛ w’a tike i anuan naan ayrɛ’n wlu lɔ sa.

 Bu ɔ wiengu akunndan. Biblu’n se kɛ: “Nán an bu amun ninnge liɛ’m be ngunmin be akunndan, sanngɛ an bu amun wiengu’m be liɛ’m be akunndan wie.”​—Filipufuɛ Mun 2:4.

 Be flɛ talua kun kɛ Nikɔlu. Ɔ seli kɛ: “Kɛ a nin wɔ janvuɛ kun amun klo amun wun mɔ amun ɲin yi amun wiengu’n, a wun i wlɛ kɛ ɔ ti cinnjin kɛ amun siesie amun afiɛn ndɛndɛ. Afin amun miannin amun ɲin naan amun a kwla tra janvuɛ kpa kɛ nga lɛ sa. Ɔ maan a kloman kɛ amun janvuɛ’n saci.”

 Bu kosan yɛ’n i su akunndan: ?Ɔ wiengu’m be ndɛ liɛ nga be kan’n, ɔ ti wɔ cinnjin?​—Filipufuɛ Mun 2:3.

 Afɔtuɛ nga kwla uka-ɔ: Sɛ dɔ nga su’n a yaci sa ng’ɔ wiengu’m be yo wɔ’n cɛ be’n, kɛ á wá yó kpɛnngbɛn’n ɔ́ úka ɔ kpa. ?Ngue ti yɛ a suɛnmɛn i sɔ yolɛ’n dɔ nga su-ɔ?