Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Ń yó sɛ naan m’an faman ya ndɛndɛ?

?Ń yó sɛ naan m’an faman ya ndɛndɛ?

 Kosan

 •  ?A ta ya fa?

  •  N taman ya fa

  •  N fa ya cɛn kunngun

  •  N fa ya cɛn kwlakwla

 •  ?Ɔ ya’n ti sɛ?

  •  Ɔ ti kaan

  •  Ɔ ti dan

  •  Ɔ ti tɛtɛ kpa

 •  ?Wan wun yɛ a ta ya fa-ɔ?

  •  Ɔ si annzɛ ɔ nin

  •  Ɔ niaan bla annzɛ ɔ niaan bian

  •  Ɔ janvuɛ

 Sɛ a wun kɛ ɔ fata kɛ a nian ɔ wun su ya falɛ’n nun’n , ndɛ nga wá úka wɔ! Maan e dun mmua nian like nga ti yɛ kɛ be klɔklɔ wɔ’n ɔ fata kɛ a tra ɔ awlɛn’n.

 Like nga ti yɛ ɔ ti cinnjin’n

 Ɔ kpa yolɛ liɛ. Ɲanndra Mun 14:30 se kɛ: “Awlɛn wɛtɛɛ’n yo maan be kplo nun sanndi be.” Kusu’n dɔɔtrɔ fluwa kun seli kɛ: “Ya falɛ’n kwla man awlɛn ba ya.”—Journal of Medicine and Life.

 Ɔ janvuɛ mun. Biblu’n se kɛ: “Nán a nin sran nga i awlɛn’n ti fufu’n be san nun, yɛ nán fa ɔ wun mantan sran ng’ɔ fa ya ndɛndɛ’n.” (Ɲanndra Mun 22:24) Ɔ maan sɛ a ta ya fa naan sran’m be faman be wun mantanman wɔ’n, nán maan i sɔ’n bo ɔ nuan. Talua kun m’ɔ suan Zasiminin’n seli kɛ: “Sɛ a fa ya ndɛndɛ’n, ɔ janvuɛ kpa’m bé wánndi wɔ.”

 Ɔ dunman. Gbanflɛn kun m’ɔ suan Etanin’n seli kɛ: “Sɛ a fa ya ndɛndɛ’n ɔ wiengu’m bé síe i sɔ liɛ’n i nzɔliɛ. Ɔ maan ɔ wun akunndan nga bé bú’n su yoman kpa.” Usa ɔ wun kɛ: ‘?N kunndɛ kɛ sran’m be bu i kɛ n ti wɛtɛɛfuɛ annzɛ n ti ya fafuɛ?’ Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ faman ya ndɛndɛ’n, ɔ wun sa wlɛ dan, sanngɛ sran ng’ɔ trɛmɛn i awlɛn’n, ɔ yi i sinnzin’n i nglo.”—Ɲanndra Mun 14:29.

Sran fi kunndɛman kɛ ɔ́ fɛ́ i wun mántan sran kun m’ɔ i awlɛn ti fufu’n.

 Like nga a kwla yo’n

 Fa ɔ ɲin sie i Biblu’n nun ndɛ mma nga mun nin ndɛ nga sran wie’m be kannin’n be su. Yɛ fa kosan nga be o lɛ’n mun usa ɔ wun.

 •   Ɲanndra Mun 29:22: “Sran nga i awlɛn’n ti fufu’n, ɔ kpɛ ndɛnngan ba. Sran ng’ɔ fa ya ndɛndɛ’n, ɔ yo sa tɛ sunman.”

   Talua kun m’ɔ suan Keri’n seli kɛ: “I nun mɔ n ti sɛsɛ kan’n, n fa ya ndɛndɛ. Min baba i sin lɔfuɛ’m be ti sɔ wie. N kwla se kɛ ɔ o e osu’n nun. Ɔ maan e siman e awlɛn tra!”

   ?N fa ya ndɛndɛ? ?Sɛ n se kɛ min ɲin mɔ n mian’n i ti yɛ n yo sa kpakpa mun’n, ngue ti yɛ kɛ n yo sa tɛ’n n fa guɛ i min finwlɛ’n su-ɔ?

 •   Ɲanndra Mun 15:1: “Kɛ a tɛ sran su amanniɛn su’n, ɔ guɛ i ya’n i ase, sanngɛ be nuan nun ndɛ ng’ɔ yra fiaan’n, ɔ klɔklɔ ya.”

   Gbanflɛn kun m’ɔ suan Darili’n seli kɛ: “Kɛ ɔ ko yo naan y’a faman ya ndɛndɛ’n, ɔ fata kɛ e suan e awlɛn tralɛ. Sɛ e suan wɛtɛɛ yolɛ naan e fa e ɲin e sie i ninnge kpakpa’m be su’n, e su faman ya.”

   ?Kɛ be klɔklɔ min’n, ngue ti yɛ ndɛ klikli nga ń kán’n ti cinnjin-ɔn?

 •   Ɲanndra Mun 26:20: “Lika nga yie nunman lɛ’n, sin’n nuan.”

   Zasiminin seli kɛ: “Kɛ n tɛ sran kun su amanniɛn su’n, i wla gua ase. Ɔ maan e kwla koko yalɛ klanman.”

   ?Wafa sɛ yɛ ndɛ nga n kan’n annzɛ like nga n yo’n kwla yo maan ndɛ’n yo dan-ɔn?

 •   Ɲanndra Mun 22:3: “Sran ng’ɔ sɛsɛ i wun’n, kɛ ɔ wun kɛ sa wie su ba’n, kpɛkun w’a fia, sanngɛ be nga be siman sa’n, be kuku be wun ko yi nun, kpɛkun be wun be ɲrun.”

   Gari seli kɛ: “Ɔ ju wie’n, like ng’ɔ fata kɛ n yo’n yɛle kɛ n jaso lɛ. Yɛ n fa blɛ n bu sa ng’ɔ juli’n i su akunndan. Kɛ min wla ko gua ase’n, n wun like ng’ɔ fata kɛ n yo’n.”

   ?Sɛ e nin sran kun e su kan ndɛnngan naan n kunndɛ kɛ ń jáso lɛ’n, ngue yɛ ń yó naan sran’n w’a bumɛn i kɛ n bumɛn i sran-ɔn?

 •   Zaki 3:2: “E kwlaa e fɔn kpɛ sunman.”

   Keri seli kɛ: “Ɔ fata kɛ e fɔnlɛ’m be yo e nsisɔ sanngɛ ɔ fata kɛ e fa be tu e wun fɔ wie. Sɛ e fɔn’n nán maan e sa sin bubu e. Yɛ e mian e ɲin naan cɛn uflɛ’n y’a yoman sɔ kun.”

 Like kun mɔ a kwla yo’n: Fa like kun sie ɔ ɲrun kɛ á yó. Fua kpa kɛ blɛ wie nun’n sɛ be yo ɔ sa’n, a su tɛman su. A kwla yo sɔ anglo kun nian. Kpɛkun klɛ i su ndɛ sie naan nian sɛ a kɔ ɔ ɲrun-o.