Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Ń yó sɛ naan m’an faman min ɲin m’an siemɛn i ninnge tɛtɛ’m be ngunmin be su?

?Ń yó sɛ naan m’an faman min ɲin m’an siemɛn i ninnge tɛtɛ’m be ngunmin be su?

 ?Sran wafa benin yɛ a bu i kɛ a ti-ɔ?

 •   N fa min ɲin sie i ninnge kpakpa’m be ngunmin be su

   Talua kun m’ɔ suan Valeri’n seli kɛ: “N fa min ɲin sie i ninnge nga n ko yo be naan m’an di aklunjɔɛ titi’n be su. Afin n kunndɛman kɛ ń mlán min ɲrun aliɛ ba kwlaa nun.”

 •   N fa min ɲin sie i ninnge tɛtɛ’m be ngunmin be su

   Talua kun m’ɔ suan Rebeka’n seli kɛ: “Sɛ sa kpa kun ju min su’n, n ka lɛ n se min kɛ tɛ su i su.”

 •   I kwlaa ng’ɔ ba’n n sɔ nun

   Talua kun m’ɔ suan Ana’n seli kɛ: “Sɛ min waan ń fá min ɲin ń síe i ninnge kpakpa’m be ngunmin be su’n min sa sin búbú min. Afin ninnge’m be kwlá yoman kpa blɛ kwlaa nun. Sɛ kusu min waan ń fá min ɲin ń síe i ninnge tɛtɛ’m be ngunmin be su’n, n su diman aklunjɔɛ. Ɔ maan i kwlaa ng’ɔ ba’n n sɔ nun.

 ?Ngue ti yɛ i sɔ yolɛ’n ti cinnjin-ɔn?

 Biblu’n se kɛ: “Sran nga i klun ti jɔwa’n, cɛn yɛ ɔ di i sa trilili-ɔ.” (Ɲanndra Mun 15:15) Be nga be faman be ɲin be siemɛn i ninnge tɛtɛ’m be su dan’n kpɛ suman be di aklunjɔɛ. Asa ekun’n janvuɛ tralɛ’n ti pɔpɔ man be. Afin sran fi kunndɛman kɛ ɔ nin sran kun mɔ i ɲrun’n ninnge kwlaa ti tɛ’n bé sán nun.”

 Kusu’n kannzɛ bɔbɔ sran kun fɛ i ɲin sie i ninnge kpakpa’m be ngunmin be su’n sanngɛ saan sa kekle wie’m bé jú. I wie yɛle kɛ:

 •   Televiziɔn nun nin ɛntɛnɛti su’n a kwla ti alɛ annzɛ nzaje sa mun annzɛ sa uflɛ wie’m be nganniɛn.

 •   Sa kwla tɔ amun awlo’n nun.

 •   Ɔ ayeliɛ wie kwla kle ɔ yalɛ.

 •   Ɔ janvuɛ wie kwla lo ɔ ngasi.

 Sɛ ɔ waan a faman ɔ ɲin sieman sa sɔ’m be su mlɔnmlɔn annzɛ kusu á fá ɔ ɲin síe be su dan’n, ɔ timan kpa. Ɔ maan wafa nga a bu sa mun’n ɔ fata kɛ ɔ yo sɛsɛ. Sɛ a yo sɔ’n, ɔ sa sin su bubuman ɔ dan.

Sɛ aunmuan dan kun su tu naan a lafi su kɛ kannzɛ o yo sɛ’n ɔ́ kán ase kpɛkun wia’n fite’n a kwla jrɛn i ɲrun kekle.

 Like nga a kwla yo’n

 •   Ɔ fɔnlɛ’m be ti’n nán bu ɔ wun fɔ dan.

   Biblu’n se kɛ: “Sran kun b’ɔ yo sa kpa lele guɛ i ti nin i bo’n, b’ɔ yo-man sa tɛ kaan sa le’n, i sɔ nun-man nyanmiɛn’n bo wa.” (Akunndanfuɛ’n 7:20, Biblu Nyanmiɛn Ndɛ’n) Kɛ a fɔn’n ɔ kle kɛ a ti klɔ sran, ɔ kleman kɛ a kwlá yoman like kpa sa le.

   Like nga a kwla yo naan w’a sɔ i kwlaa ng’ɔ ba nun’n: Mian ɔ ɲin naan kaci ɔ sa ninnge wie’m be yolɛ nun sanngɛ nán yo kɛ fɔ nunman ɔ nun sa. Gbanflɛn kun m’ɔ suan Kalɛbu’n seli kɛ: “Kɛ ɔ ko yo naan min sa sin w’a bubuman min’n, n buman min fɔnlɛ’m be akunndan sa trilili. Sanngɛ n fa be tu min fɔ nun yɛ n mian min ɲin n kaci min sa.”

 •   Nán fa ɔ wun sunnzun sran.

   Biblu’n se kɛ: “Nán maan e bu e wun sran kpa tra e wiengu, nán maan e fa e wun sunnzun e wiengu, yɛ nán maan e konvi tran e wiengu like su.” (Galasifuɛ Mun 5:26) Kɛ a kɔ ɛntɛnɛti su mɔ a wun ninnge ng’ɔ wiengu’m be yo be’n be su foto mun, ɔ kwla yo ɔ ya. Afin b’a yiaman ɔ kɛ a trɛn i bo wie. I sɔ’n kwla yo maan a bu i kɛ ɔ janvuɛ kpa mun bɔbɔ’n be kpɔ wɔ.

   Like nga a kwla yo naan w’a sɔ i kwlaa ng’ɔ ba nun’n: Ɔ fata kɛ a wun i wlɛ kɛ ɔ wiengu’m be su kwlá yiaman ɔ ninnge nga bé yó’n be ngba bo. Kusu foto nga be o ɛntɛnɛti su’n be kleman sran kun i su ndɛ ngba. Talua kun mɔ suan Alɛsi’n seli kɛ: “Kpɛ sunman’n ninnge nga e yo be mɔ be yo e fɛ kpa’n yɛ e fa sie i ɛntɛnɛti su-ɔ. Nga e kloman be’n, e faman siemɛn i lɔ.”

 •   Yo maan anuansɛ tran sran’m be afiɛn, i li amun awlo’n nun yɛ yo sɔ kpa-ɔ.

   Biblu’n se kɛ: “Amun yo amun liɛ nga amun kwla yo’n, naan amun nin sran kwlaa be di anuansɛ.” (Rɔmunfuɛ Mun 12:18) A kwlá yoman naan ɔ wiengu’m b’a yoman ninnge nga be klo’n. Sanngɛ ɔ liɛ’n a kwla nian ɔ wun su naan w’a yoman ninnge wie mun. Ɔ maan a kwla yo maan anuansɛ tranlɛ.

   Like nga a kwla yo naan w’a sɔ i kwlaa ng’ɔ ba nun’n: Nán yo maan ndɛ kanngan nga be o lɛ’n be yo tɛ tra laa’n, sanngɛ mian ɔ ɲin naan anuansɛ tranlɛ. Like nga a yo naan a nin ɔ janvuɛ’m b’a ti amun wun aniɛn’n yo i kunngba’n naan anuansɛ tran awlo nun. Talua kun m’ɔ suan Melinda’n seli kɛ: “Fɔ o e kwlaa e nun, ɔ maan ɔ ju wie’n e kwla lo e wiengu ngasi. Yɛ kɛ i sɔ sa’n ju’n e bɔbɔ yɛ e kwla kle like nga é yó’n niɔn. ?É fá ya annzɛ é yáci e cɛ?”

 •   Kle kɛ a si ye.

   Biblu’n se kɛ: “Amun kle kɛ amun si ye” (Kolɔsufuɛ Mun 3:15) Sɛ a si ye’n á fá ɔ ɲin síe i ninnge kpakpa nga be ju ɔ su’n be su yɛ a su faman ɔ ɲin sieman nga be ti tɛ’n be su.

   Like nga a kwla yo naan w’a sɔ i kwlaa ng’ɔ ba nun’n: Kannzɛ sa kekle’m be tɔ ɔ su’n nán ɔ wla fi ninnge kpakpa nga be ju ɔ su’n wie. Talua kun m’ɔ suan Rebeka’n seli kɛ: “N le min fluwa kun mɔ cɛn kwlakwla’n n klɛ sa kpa kun m’ɔ ju min su’n i nun-ɔn. N kunndɛman kɛ min wla fi su kɛ kannzɛ sa’m be o min su’n, sanngɛ sa kpakpa’m be ju min su wie.”

 •   A nin sran’m be kpa be san nun.

   Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ nin sran tɛ san nun’n, i nzuɛn kpa’n sáci.” (1 Korɛntifuɛ Mun 15:33) Sɛ a nin be nga be klo planlɛ, annzɛ be to sran’m be mma, annzɛ be buman akunndan kpa’n be san nun’n, be nzuɛn’n sá wɔ.

   Like nga a kwla yo naan w’a sɔ i kwlaa ng’ɔ ba nun’n: Kɛ sa’m be tɔ ɔ janvuɛ’m be su’n be akunndan kwla sanngan yɛ be wla bo be wun. A kwla suan be bo sanngɛ be su sa’n ti’n nán maan ɔ wla bo ɔ wun tratra su. Talua kun m’ɔ suan Misɛli’n seli kɛ: “Nán be nga be bu i kɛ like kwlaa ti tɛ’n be ngunmin yɛ ɔ fata kɛ e nin be e san nun-ɔn.”

 Suan su like

 Biblu’n se kɛ mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n, “lika’n wá yó kekle kpa.” (2 Timote 3:1) I sɔ blɛ’n kusu nun yɛ e o yɛ. ?Kɛ ɔ ko yo naan w’a fa ɔ ɲin w’a sie i ninnge kpakpa’m be su mɛn kain nga nun’n, ɔ ti kekle man-ɔ? I lɛ nun’n kanngan ndɛ nga be flɛ i kɛ “?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn ɔn?” nun.