Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Ɔ fata kɛ e titi nun? (Akpasua 2)

?Ɔ fata kɛ e titi nun? (Akpasua 2)

 ?Wafa sɛ yɛ amún títí nun-ɔn? I klikli nun’n, bu lika nga amun kwla kɔ lɔ be koko i sɔ’n su yalɛ’n i akunndan.

 ?Sɛ ɔ ti kɛ wɔ yɛ ɔ wiengu kun’n waan ɔ́ kán ndɛ sɔ’n klé wɔ’n, ngue yɛ á kúnndɛ kɛ ɔ yo-ɔ? (Matie 7:12) Sɛ ɔ kɛn i ndɛ sran’m be ɲrun’n, ɔ su yoman ɔ fɛ. ?Nɛ́n i-ɔ?

 Sɛ ɔ timan sa wie ti’n, nán klɛ i mesazi ɛntɛnɛti su annzɛ pɔɔtablu nun kan kle i. Annzɛ nán bo su kle i pɔɔtablu nun. Sanngɛ kunndɛ cɛn nin lika nga amun kwla yia be koko ndɛ cinnjin sɔ’n su yalɛ’n.

 ?Ndɛ benin yɛ ɔ fata kɛ a kan-ɔn? Akoto Pɔlu seli i wiengu Klisifuɛ’m be kɛ be “di nanwlɛ” kle be wiengu.—Efɛzifuɛ Mun 4:25.

 I sɔ’n ti’n, nán kan ndɛ kɛ sran kun mɔ i akunndan’n ti nɲɔnnɲɔn sa. Yɛ kan ndɛ’n amanniɛn su. Sa nga ti yɛ ɔ liɛ’n a bu i kɛ amun kwlá sanman nun kun’n, kɛn i weinwein kle i.

 Ɔ nunman nun kɛ a kan sa kwlaa ng’ɔ yoli mɔ w’a yoman ɔ fɛ’n be ndɛ. Nán se i kɛ: “A yoman nga annzɛ nga.” Annzɛ “A nin-a yoman nga le.” Sanngɛ kan wafa nga ɔ wun yo wɔ’n i ndɛ. A kwla se i kɛ: “Sran nga n kunndɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ yo sran kun mɔ…” Annzɛ “N bu i kɛ ɔ fata kɛ e titi nun, afin…”

 Nán maan like nga ɔ wiengu kun’n wá yó’n annzɛ ndɛ ng’ɔ́ wá kán’n ti’n, ɔ akunndan’n yo nɲɔnnɲɔn, annzɛ ɔ akunndan’n kaci. Afin nán ɔ wla fi su kɛ sa cinnjin kpa kun ti yɛ ɔ waan amun titi nun-ɔn. I sɔ’n ti’n, sɛ ɔ wiengu kun’n waan ɔ́ lákaláka wɔ naan a kaci ɔ akunndan’n, nian ɔ wun su. Bla kun mɔ be flɛ i Lori’n seli kɛ: “Kɛ e nin gbanflɛn nga e nin i e san nun laa’n e titili nun’n, ɔ yoli i wun kɛ sran kun mɔ i wla bo i wun dɔ kwlaa su sa. Ɔ yoli sɔ naan n si i aunnvɔɛ. Nanwlɛ, ɔ yoli min annvɔ kusu. Sanngɛ m’an kaciman min akunndan’n.” Ɔ kusu a kwla yo kɛ Lori sa. Yɛle kɛ nán maan ɔ akunndan’n yo nɲɔnnɲɔn. Nán kaci ajalɛ nga a fali’n. Sɛ a seli kɛ cɛcɛ’n, maan ɔ ka su.—Zaki 5:12.