Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN NGA BE USA BE’N

?Ɔ fata kɛ e titi nun? (Akpasua 1)

?Ɔ fata kɛ e titi nun? (Akpasua 1)

 Ɔ ju wie’n, kɛ sran nɲɔn be san nun be nian be wiengu nzuɛn’n, kasiɛn su’n be titi nun. Blɛ sunman’n, i sɔ’n ti kpa. I sɔ yɛ talua kun mɔ be flɛ i Jili’n ɔ kannin-ɔn. Ɔ seli kɛ: “I nun nga e nin yasua kun é sán nun é nían e wiengu nzuɛn’n, ɔ flɛ min blɛ kwlaa nun usa min lika nga n wo’n, nin like nga n su yo’n, ɔ nin sran nga e nin be e wo’n. Nanwlɛ, i bo bolɛ nun’n, i sɔ’n yoli min fɛ kpa. Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, n wunnin kɛ ɔ kloman kɛ n fa min wun mantan sran uflɛ, saan i kunngba. Kɛ n kɔ min osufuɛ’m be wun wunlɛ bɔbɔ’n, ɔ fa ya. I li kɛ ɔ si kɛ min nin min si yɛ e o’n, yɛ ɔ yo i ya kpa’n niɔn. Ɔ maan n seli i kɛ e titi nun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ yoli min kɛ b’a sike min ti su trɔ nɔnninnɔnnin wie b’a jin sa. Min wun wa fali min feke!”

 Sa kunngba’n juli bla kun mɔ be flɛ i Sara’n i su. Ɔ wa sieli i nzɔliɛ kɛ yasua nga ɔ nin i be san nun mɔ be flɛ i kɛ Zan’n, ɔ kɛn i ndɛ tɛtɛ, i like yolɛ yo ya kpɛkun i ɲin yiman sran. Sara seli kɛ: ‘Cɛn kun’n, e nuan sɛli su kɛ dɔ wie su’n, é kɔ́ lika kun. Sanngɛ ɔ kali siɛn. Kɛ dɔ nsan sinnin’n yɛ ɔ bali-ɔ. Kɛ ɔ bali mɔ min manmin tikeli i anuan’n, w’a niɛnmɛn i lɔ. Kpɛkun ɔ seli kɛ: “Bla e wɔ. Y’a ka siɛn.” W’a seman kɛ “N kali siɛn.” I waan “Y’a ka siɛn.” Kɛ ɔ yo naan ɔ se min yaci naan ɔ kan sa nga ti yɛ ɔ kali siɛn’n i ndɛ’n, w’a yoman sɔ. Ng’ɔ ti tɛ kpa bɔbɔ’n, yɛle kɛ w’a buman min manmin i sran!’

 Ɔ ju wie’n, yasua’n annzɛ bla’n kwla yo like kun m’ɔ yomɛn i wiengu kun’n i fɛ-ɔ. Sanngɛ nɛ́n i sɔ’n ti yɛ bé títí nun-ɔn. (Jue Mun 130:3) Sara liɛ’n, ɔ wa wunnin i kɛ Zan i ɲin yiman sran, naan i sɔ’n ti i nzuɛn. Ɔ maan ɔ seli kɛ be titi nun.

 Jili nin Sara be sieli i nzɔliɛ kɛ yasua nga be nin i san nun’n, ɔ su yoman bian kpa. ?Yɛ sɛ ɔ kusu a sie i nzɔliɛ kɛ yasua annzɛ bla nga a nin i be san nun’n ɔ su yoman bian annzɛ bla kpa’n nin? ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ a yo-ɔ? Nán se kɛ ɔ yoman like fi! Sɛ amun titi nun’n, ɔ flunman. Nanwlɛ, i sɔ yolɛ’n su yoman pɔpɔ manman wɔ. Sanngɛ i sɔ yɛ ɔ fata kɛ a yo-ɔ. Ɲanndra Mun 22:3 se kɛ: “Sran ng’ɔ sɛsɛ i wun’n, kɛ ɔ wun kɛ sa wie su ba’n, kpɛkun w’a fia.”

 Kɛ sran nɲɔn be san nun mɔ kasiɛn su’n be titi nun’n, nanwlɛ i sɔ’n timan pɔpɔ manman be. Aja’n timan le nɲɔn kun like. Ɔ maan sɛ a nin sran kun be titi nun’n, i sɔ’n flunman tra kɛ a jɛ i naan nsisɔ’n kun wɔ kpo’n!