Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Ń yó sɛ naan m’an buman bian nin bla nna’n i akunndan?

?Ń yó sɛ naan m’an buman bian nin bla nna’n i akunndan?

 Talua kun mɔ be flɛ i kɛ Vera’n seli kɛ: “N wo lɛ sa kpɛkun a nian-ɔn n su bu bian nin bla nna’n i akunndan. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n n kwlá buman like uflɛ akunndan kun. Ɔ ti kɛ nn sran uflɛ yɛ ɔ o min ti’n nun yɛ ɔ su bu akunndan sa-ɔ.”

 Gbanflɛn kun mɔ be flɛ i kɛ Jɔnun’n seli kɛ: “Ɔ yo min kɛ bian nin bla nna’n i akunndan bulɛ’n i ɲrun kekle jranlɛ’n kwlá yoman ye sa. Ɔ yo min kɛ sɛ min waan ń tú kɛ anunman’m be liɛ’n sa bɔbɔ’n, ɔ́ yó pɔpɔ trɛ́ i sɔ yolɛ’n.”

 Atrɛkpa’n, ɔ wun yo wɔ kɛ Vera nin Jɔnun be liɛ’n sa. Sɛ ɔ yo wɔ sɔ’n, ndɛ nga kwla uka wɔ.

 ?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e bu bla nin bian nna’n i akunndan sa tititi-ɔ?

 Gbanflɛn kun mɔ be flɛ i Alɛsi’n seli kɛ: “Min tɔntɔn seli min kɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e nin bla e la. I ti yɛ ɔ yoli maan min konvi sɔ bla nna’n niɔn.”

 Ndɛ nga Alɛsi kannin’n i ngba timan ato. Sakpa, Ɲanmiɛn yoli maan e konvi sɔ bian nin bla nna’n. Sanngɛ nán ngbɛn ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ. Afin sɛ yasua’m be nin bla’m be laman’n, nn andɛ’n klɔ sran’m be nunman lɛ. ?M’ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ a bu i sɔ liɛ’n i akunndan dan-ɔn? Maan e nian sa cinnjin nɲɔn nga mun:

  •   Biblu’n kle kɛ yasua nin bla nga b’a ja’n yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ be la-ɔ.—Bo Bolɛ 1:28; 2:24.

     Sɛ a di Ɲanmiɛn i mmla sɔ’n su naan a nin-a jaman bla annzɛ bian naan a bu bla nin bian nna’n i akunndan’n, i sɔ’n klé ɔ yalɛ. Asa’n, i sɔ’n kwla yo maan a kunndɛ bla annzɛ bian. Sran wie’m be yoli sɔ yɛ ɔ yoli be nsisɔ kpa.

  •   Sɛ a mian ɔ ɲin naan w’a buman bian nin bla nna’n i akunndan’n, á klé kɛ a si ɔ wun su nian.1 Korɛntifuɛ Mun 9:25.

 Sɛ a si ɔ wun su nian’n, ɔ liɛ yó ye dɔ nga su yɛ ɔ liɛ yó ye ainman. I kpa bɔbɔ’n, fluwa sifuɛ wie’m be seli kɛ ba kanngan nga be si be wun su nian’n, kɛ be yo kaklaka’n be tɔman tukpacɛ ngbɛnngbɛn, sika ndɛ’n kleman be yalɛ yɛ be kpɛman saɛ ba be manman be wun. a

 ?Ngue ti yɛ i sɔ yolɛ’n ti kekle-ɔ?

 Andɛ’n, kɛ ɔ ko yo naan y’a buman bla nin bian nna’n i akunndan’n, ɔ kwla yo kekle. Afin wafa nga Ɲanmiɛn yili e’n ti’n, e konvi kwla sɔ bla nin bian nna’n. Kpɛkun be nga e nin be o’n be kan bla nin bian nna’n i ndɛ dan.

 Talua kun m’ɔ suan Riti’n, seli kɛ: “Wafa nga be kan be nga be nin-a jaman bla annzɛ bian mɔ be kunndɛ bian annzɛ bla’n be ndɛ televiziɔn nun’n, ɔ ti kɛ i sɔ yolɛ’n ti like kpa sa. Asa’n, be kɛnmɛn i sin sa’m be ndɛ wie. I sɔ’n ti’n, sran kun kwla bu i kɛ sɛ ɔ yo sɔ’n like fi su ɲɛnmɛn i. Ɔ maan i ɲin trán bla nin bian kunndɛlɛ’n i su.”

 Talua kun m’ɔ suan Nikɔlu’n, seli kɛ: “Junman su lɔ’n kpɛ sunman’n min wiengu junman difuɛ’m be fa bian nin bla nna’n be di aɔwi. I sɔ’n ti’n n ma kunndɛli kɛ ń sí i su ndɛ kpa. Wafa nga be kan bian nin bla nna ng’ɔ timan su’n i ndɛ’n ɔ yo kɛ ɔ ti like kpa sa. I sɔ’n ti’n kɛ ɔ ko yo naan w’a wun i tɛ lika’n ɔ timan pɔpɔ.”

 Talua kun m’ɔ suan Maria’n, seli kɛ: “Kpɛ sunman kɛ é nían foto mun rezo sosio’m be su’n e nianman e wun su kpa. Kusu nn bian nin bla nna foto kunngba cɛ kwla yo maan ɔ akunndan trɛn i sɔ liɛ’n su cɛ kpa.”

 Sa nga e boboli be su lɛ’n be ti’n, atrɛkpa’n ɔ wun kwla yo wɔ kɛ akoto Pɔlu sa. Ɔ seli kɛ: “Kɛ min waan ń yó sa kpa’n, sa tɛ’n jin min bue.”—Rɔmunfuɛ Mun 7:21.

E kwla fa akunndan tɛtɛ mun e sunnzun anunman mun. Ɔ maan nán e yaci be nun naan be yo be sua e akunndan’n nun.

 Like nga a kwla yo’n

 Bu like uflɛ akunndan. Sɛ á nían naan a su bu bla nin bian kunndɛlɛ’n i akunndan’n, fa ɔ ɲin sie i like uflɛ su. Ɔ kwla yo like nga a klo i yolɛ’n, annzɛ be wun kpinngbinlɛ annzɛ like uflɛ. Talua kun m’ɔ suan Valeri’n seli kɛ: “Biblu’n nun kannganlɛ yo like ye kpa. Ɲanmiɛn nuan ndɛ yɛ ɔ o nun-ɔn. Ɔ maan kɛ a fa ɔ ɲin sie i ndɛ sɔ’m be su’n, a ɲanman blɛ buman like uflɛ akunndan.”

 Nanwlɛ ti kpa, ɔ ju wie’n bla nin bian kunndɛlɛ’n akunndan kwla ba ɔ ti’n nun. Blɛ sɔ’n nun’n like nga á yó’n ɔ fin ɔ bɔbɔ. Sɛ ɔ waan á kpálo akunndan tɛ sɔ’n, a kwla yo.

 Talua kun m’ɔ suan Elena’n seli kɛ: “Kɛ n wun kɛ min akunndan’n su kɔ bian nin bla kunndɛlɛ’n su’n, n mian min ɲin n bu like uflɛ akunndan. Asa’n n kunndɛ like ng’ɔ klɔklɔli akunndan tɛ sɔ’n. Atrɛkpa’n, jue wie yɛ n tieli annzɛ foto wie yɛ n niannin ti yɛ i sɔ akunndan’n bali min ti’n nun-ɔn. Kɛ ɔ yo sɔ’n n nunnun i sɔ like’n.”

 Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “Like kwlaa ng’ɔ ti su’n, like kwlaa ng’ɔ ti sanwun’n, […] an bu be akunndan titi.”—Filipufuɛ Mun 4:8.

 Maan a nin sran kpa be san nun. Sɛ ɔ janvuɛ’m be kan bian nin bla kunndɛlɛ ndɛ dan’n, kɛ ɔ ko yo naan w’a bumɛn i sɔ’n i akunndan’n ɔ́ yó kekle.

 Talua kun m’ɔ suan Sara’n, seli kɛ: “I nun mɔ n te yo talua kan’n kɛ ɔ ko yo naan m’an buman ninnge tɛtɛ’m be akunndan’n ɔ yoli kekle. Be nga e nin be e san nun’n be ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ. Kɛ be nga a nin be nanti’n be yo maan ɔ ɲin tran ninnge tɛtɛ’m be su’n, m’ɔ konvi ko trɛn i sɔ ninnge’m be su kusu’n, kɛ ɔ ko yo naan w’a jran kekle’n ɔ timan pɔpɔ.”

 Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “Sran ng’ɔ nin ngwlɛlɛfuɛ’n be nanti’n, ɔ́ káci ngwlɛlɛfuɛ, sanngɛ sran ng’ɔ nin sinnglinfuɛ’n be san nun’n, ɔ́ ɲán ndɛ.”—Ɲanndra Mun 13:20.

 Kpa ninnge nga a fa yiyi ɔ ɲin su’n be nun. Andɛ’n be flɛ i kɛ be kan bla nin bian kunndɛlɛ ndɛ be ɲin su yiyilɛ ninnge kwlaa nun. Talua kun mɔ be flɛ i kɛ Nikɔlu’n seli kɛ: “Min liɛ’n jue mun yɛ be kle min yalɛ kpa-ɔ. Be yo maan min konvi sɔ bla nin bian kunndɛlɛ’n i dan. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, ɔ yo min kɛ n su kwlá traman min awlɛn sa.”

 Gbanflɛn kun mɔ be flɛ i kɛ Zoanin’n, ɔ seli kɛ: “N ma boli flimun wie mɔ be kan bla nin bian kunndɛlɛ ndɛ’n nun’n be nianlɛ bo. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, n ma buli bla nin bian kunndɛlɛ’n i akunndan. N sieli i nzɔliɛ kɛ ninnge nga n nian be’n be ti yɛ n bu i sɔ akunndan’n niɔn. Ɔ maan n yacili flimun sɔ’m be nianlɛ. Kɛ n yoli sɔ cɛ’n, m’an buman bla nin bian nna’n i akunndan dan kun. Sɛ e faman ninnge tɛtɛ e yiyiman e yi su’n, akunndan tɛtɛ’m be su baman e ti nun sa.”

 Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “Nán maan bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa nin sa kainkain wafawafa kwlaa annzɛ aɲinkpli be tran amun afiɛn le.”—Efɛzifuɛ Mun 5:3.

 Maan ndɛ nga ka ɔ klun: Bian nin bla kunndɛlɛ’n ɔ ti sran wie’m be cinnjin dan ti’n, be se be wun kɛ ɔ fataman kɛ be jrɛn i ɲrun kekle. I kpa bɔbɔ be waan be kwlá jrɛnmɛn i ɲrun kekle. Sanngɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n nin be ndɛ liɛ’n be sansan be wun. Ɔ kle kɛ e kwla jran akunndan tɛtɛ nga be ba e ti nun’n be ɲrun kekle.

 Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n: “Maan amun akunndan’n kaci naan ɔ yo uflɛ titi.”—Efɛzifuɛ Mun 4:23.

a Be nga b’a ja bla annzɛ bian bɔbɔ’n ɔ fata kɛ be nian be wun su. I sɔ’n kle kɛ blɛ mɔ a nin-a jaman bla annzɛ bian’n ɔ ti cinnjin kɛ a suɛn i sɔ’n i yolɛ.