Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?Akpasua 2: Yo maan Biblu’n nun kannganlɛ’n yo ɔ fɛ

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?Akpasua 2: Yo maan Biblu’n nun kannganlɛ’n yo ɔ fɛ

 Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Wili. Ɔ seli kɛ: “Kɛ á kánngan Biblu’n nun’n sɛ a faman ajalɛ wie mun’n, i nun kannganlɛ’n kwla yo ɔ ɲrun koun.”

 ?A klo kɛ á sí ninnge nga be kwla uka wɔ naan Biblu’n nun kannganlɛ’n w’a yo ɔ fɛ’n? Ndɛ nga bé wá yíyí nun yɛ’n wá úka-ɔ.

 Kɛ á kánngan Biblu’n nun’n, maan ɔ yo ɔ kɛ i nun mɔ sa sɔ’m bé jú’n nn a o lɛ sa.

 Fa ɔ ɲin sie i like nga a su kanngan’n i su kpa. A kwla nian ajalɛ nga’m be su:

 1.   Fa ɔ ɲin sie i sa trele kun mɔ a kunndɛ kɛ á súan su like’n, i su. Ɔ kwla yo sa kun m’ɔ juli mɔ Biblu’n kɛn i ndɛ’n, annzɛ Biblu’n nun fluwa nga be kan Zezi ndɛ’n. Annzɛ kusu a kwla tie Biblu’n nun kannganlɛ m’ɔ ti kɛ anɔ yilɛ sa’n m’ɔ o jw.org su’n be nun kun.

 2.   Kanngan nun. Ɔ ngunmin a kwla kanngan nun, annzɛ a nin ɔ janvuɛ mun, annzɛ a nin ɔ awlobofuɛ’m be kwla kanngan nun likawlɛ wie. I sɔ yolɛ’n nun’n, amun kwla yo i kɛ amun su yi anɔ sa.

 3.   A kwla nian ajalɛ nga’m be nun wie’m be su:

  •   Sa nga a kɛnngɛnnin i Biblu’n nun’n, yi i su desɛn kun. Annzɛ wafa nga sa sɔ’n boli i bo m’ɔ́ fá gúɛ i bo’n, yi i su desɛn wie mun. A kwla klɛ ndɛ wie mun desɛn sɔ’m be bo lɛ fa yiyi sa sɔ’m be nun.

  •   Kɛ á kánngan sran kun m’ɔ suli Zoova kpa’n i su ndɛ’n nun’n, fa ɔ ɲin sie i i nzuɛn kpa’n su. Kpɛkun wafa nga Ɲanmiɛn yrɛli i su’n, fa ɔ ɲin sie su wie.

  •   Kɛ á kánngan sa kun nun’n, maan ɔ yo ɔ kɛ, kɛ sa sɔ’n jú’n nn a nin be nga be wunnin sa sɔ’n nun’n be o lɛ sa. Yɛ kɛ ɔ ko yo naan w’a kwla yiyi nun kpa w’a kle sran uflɛ’n, usausa be kosan.

  •   Be nga be fali ajalɛ tɛ’n, bu ajalɛ uflɛ mɔ be si sɔ nn be fali’n i akunndan. I wie yɛle Piɛli liɛ’n. Ɔ seli kɛ ɔ sinman Zezi. (Marki 14:66-​72) ?Blɛ sɔ nun’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ Piɛli yo-ɔ?

  •   Kɛ a kanngan sa kun nun’n, wafa nga sa sɔ’n juli’n bu i akunndan, kpɛkun a kwla klɛ i su ndɛ. Afɔtuɛ nga sa sɔ’n man e’n, a kwla klɛ i wie.​—Rɔmunfuɛ Mun 15:4.

   Kɛ á kánngan Biblu’n nun’n, yo kɛ i nun mɔ sa sɔ’m bé jú’n, nn a o lɛ sa!

 Mian ɔ ɲin naan wun i nun ndɛ’n i wlɛ’n kpa!

 Sɛ a fa ɔ ɲin sie i ndɛ’n i ngbɛsungbɛsu be su’n, a kwla suan like kaka. Wie liɛ’n, ndɛ ba kunngba bɔbɔ kwla yo maan a wun ndɛ cinnjin wie’m be wlɛ.

 A kwla fa ndɛ ng’ɔ o Matie 28:7 nun’n sunnzun ng’ɔ o Marki 16:7 nun nian.

 •   Marki klɛli i kɛ Zezi waan ɔ́ fíte i sɔnnzɔnfuɛ mun “nin Piɛli” be ɲrun. ?Ngue ti yɛ Matie w’a seman sɔ wie-ɔ?

 •  Like ng’ɔ kwla uka wɔ’n: Marki w’a wunman sa sɔ’n nun. Atrɛkpa’n, Piɛli yɛ ɔ boli su kleli i-ɔ.

 •  Ninnge kpakpa wie mun: Atrɛkpa’n kɛ Piɛli tili i kɛ Zezi kunndɛ kɛ ɔ́ wún i ekun’n, i sɔ’n yoli fɛ kpa. ?Ngue ti-ɔ? (Marki 14:66-​72) ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli Piɛli kɛ ɔ ti i janvuɛ kpa-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ a kwla nian Zezi i ajalɛ’n su-ɔ?

Kɛ á kánngan Biblu’n nun’n yo kɛ, kɛ sa’m bé jú nn a o lɛ sa. Kpɛkun fa ɔ ɲin sie ndɛ’n su kpa. Sɛ a yo i kwlaa sɔ’n, Biblu’n nun kannganlɛ’n ɔ́ yó ɔ fɛ kpa yɛ á dí su aklunjuɛ!