Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Ɔ fata kɛ be yo min batɛmun?—Bue 1: ?Ngue yɛle Batɛmun yolɛ’n?

?Ɔ fata kɛ be yo min batɛmun?—Bue 1: ?Ngue yɛle Batɛmun yolɛ’n?

 Afuɛ kwlaa nun’n, be yo gbanflɛn nin talua mɔ be niannin Zoova i mmla’m be su be tali be’n be batɛmun. Atrɛkpa’n, ɔ kusu a kunndɛ kɛ be yo wɔ batɛmun wie. Sɛ ɔ ti sɔ’n, ɔ fata kɛ a wun be wun Ɲanmiɛn fa manlɛ’n ɔ nin batɛmun yolɛ’n be wlɛ.

 ?Ngue yɛle Batɛmun yolɛ’n?

 Batɛmun nga Biblu’n kɛn i ndɛ’n kɛ bé yó’n be fa sran’n be mlɔn i nzue nun. Be faman nzue be kpɛntɛnkpɛntɛnmɛn i su ngbɛn. Batɛmun yolɛ’n ti cinnjin kpa. Like nga ti yɛ e se sɔ’n yɛle kɛ:

  •   Kɛ be fa sran’n be mlɔn i nzue nun’n, i sɔ’n kle sran’m be kwlaa kɛ sran sɔ’n timɛn i bɔbɔ i liɛ kun.

  •   Kɛ sran’n fin nzue’n nun fite’n, i sɔ kle kɛ siɛn’n ninnge nga be jɔ Ɲanmiɛn klun’n yɛ ɔ́ yó be-ɔ.

 Ɔ batɛmun yolɛ’n, ɔ kle kɛ a su yi i nglo sran’m be kwlaa be ɲrun kɛ Zoova yɛ ɔ le kle i like ng’ɔ ti kpa’n nin ng’ɔ ti tɛ’n niɔn. Asa’n, a yi i nglo sran’m be kwlaa be ɲrun kɛ kɛ ɔ fin cɛn sɔ’n nun’n á yó like kwlaa nga Zoova se ɔ kɛ a yo’n.

 Bu i sin nian: ?Ngue yɛ ɔ ti cinnjin kɛ a kunndɛ kɛ be yo ɔ batɛmun naan á yó Zoova i klun sa’n tititi-ɔ? Kanngan 1 Zan 4:19 nin Sa Nglo Yilɛ 4:11 be nun.

 ?Ngue yɛle be wun Ɲanmiɛn fa manlɛ’n?

 Ka naan b’a yo wɔ batɛmun’n ɔ fata kɛ a fa ɔ wun man Zoova nvialiɛ nun. ?Wafa sɛ yɛ a kwla yo sɔ-ɔ?

 Srɛ Zoova yɛ tɛ i nda kɛ á sú i tititi naan á yó like kwlaa ng’ɔ se wɔ kɛ ɔ yo’n. Kannzɛ like sɔ’n ti sɛ ti sɛ-o, yɛ kannzɛ sran’m bé yó sɛ yó sɛ-o, á yó i titi.

 Sran kun i batɛmun yolɛ’n kle sran’m be kwlaa kɛ ɔ fɛli i wun mannin Ɲanmiɛn sɔ nvialiɛ nun. Asa’n ɔ kle sran’m be kɛ sran sɔ’n timɛn i liɛ kun naan ɔ ti Zoova liɛ siɛn’n.—Matie 16:24.

 Bu i sin nian: ?Ngue ti yɛ sɛ a ti Zoova liɛ’n ɔ liɛ yó ye-ɔ? Kanngan Ezai 48:17, 18 nin Ebre Mun 11:6 be nun.

 ?Ngue ti yɛ Batɛmun yolɛ’n ti cinnjin-ɔn?

 Zezi seli kɛ ɔ fata kɛ be yo i sɔnnzɔnfuɛ’m be batɛmun. (Matie 28:19, 20) I sɔ ti’n, sɛ sran kun waan ɔ́ káci Klisifuɛ’n ɔ fata kɛ be yo i batɛmun. I kpa’n Biblu’n kle kɛ sɛ sran kun kunndɛ kɛ ɔ́ ɲɛ́n i ti’n, ɔ fata kɛ be yo i batɛmun.—1 Piɛli 3:21.

 Sanngɛ like nga ti yɛ ɔ fata kɛ a kunndɛ kɛ be yo wɔ batɛmun’n, yɛle klolɛ mɔ a klo Zoova’n nin like kwlaa ng’ɔ yo mannin wɔ’n be su ye silɛ’n. I lɛ nun’n akunndan nga jue tofuɛ’n buli’n i kunngba’n wie yɛ ɔ fata kɛ a bu-ɔ. Ɔ seli kɛ: “?Naan ninnge kpakpa kwlaa nga Zoova w’a yo w’a man min yɛ’n, ngue yɛ ń fá lɛ́ i ase-ɔ? […] Ń mánmán Zoova i dunman’n.”—Jue Mun 116:12-14.

 Bu i sin nian: ?Ninnge benin mun yɛ Zoova yo be mannin wɔ-ɔ? ?Ngue yɛ á yó fá lɛ́ i ase-ɔ? Kanngan Mmla’n 10:12, 13 nin Rɔmunfuɛ Mun 12:1 be nun.