Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yia Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be nun-ɔn?

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yia Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be nun-ɔn?

 Lemɔcuɛ kun nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be yo aɲia kpɛ nɲɔn be asɔnun sua mɔ be flɛ be Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n be nun. ?Ngue yɛ be yo i lɔ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ lɔ kɔlɛ’n kwla yo ɔ ye-ɔ?

 ?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ-ɔ?

 Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be nun’n, be suan Biblu’n nun like yɛ be kle sran mun wafa nga be kwla nanti Ɲanmiɛn mmla’m be su’n. Aɲia’m be bo tranlɛ’n kwla uka ɔ naan:

  •   w’a si Ɲanmiɛn i su ndɛ nanwlɛ’n.

  •   w’a wun sa nga be ju e su’n be wlɛ.

  •   ɔ nzuɛn’n w’a yo kpa.

  •    a nin sran kpa’m b’a tra janvuɛ.

 ?A si kɛ be flɛ lika nga Zoova i Lalofuɛ’m be yo be aɲia mun’n kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua? Afin blɛ sunman nun’n, lɔ yɛ be koko Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i su yalɛ-ɔ.​—Matie 6:​9, 10; 24:14; Liki 4:​43.

 ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ a tran aɲia’m be be bo wie-ɔ?

 Ndɛ nga á tíe i lɔ’n ɔ́ wá úka-ɔ. Ndɛ nga be kɛn i Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo’n, i kwlaa taka Biblu’n su. Biblu’n nun ndɛ’n ti’n, a kwla si “ngwlɛlɛ.” (Nyanndra Mun 4:5) Afin Biblu’n kwla uka ɔ naan w’a fa ajalɛ kpa. Asa ekun’n, ɔ kwla uka ɔ naan w’a wun kosan cinnjin wie’m be su tɛlɛ. Kosan sɔ’m be nun wie yɛ:

 Lemɔcuɛ kwlaa nun’n, ndɛ nga be yiyi nun be aɲia’m be bo’n, be nun wie mun yɛ:

  •   ?Ngue ti yɛ Biblu’n yɛ ɔ fata kɛ ɔ kle e atin’n niɔn?

  •   ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e ɲrɛnnɛn blɛ’n nun ɔn?

  •   Ɲanmiɛn Sielɛ’n su yo like kpa man e kɛ é sé yɛ’n

 Be flɛ talua kun kɛ Brɛnda. Ɔ seli kɛ: “Cɛn kun’n, min wiengu suklu ba kun trannin e aɲia kun bo. Ɔ trannin min wun lɛ. E niannin aɲia fluwa’m be nun likawlɛ. Kɛ aɲia’n wieli’n, ɔ seli min kɛ wafa nga sran’m be tɛli kosan’m be su’n, ɔ yoli i ɲɛnmɛn dan. Ɔ kan guali su kɛ be asɔnun lɔ’n, be leman fluwa naan b’a suan nun like kɛ e sa.”

 ?A si kɛ Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo lɔ’n, be tuaman sika yɛ kusu be faman gbogbo annzɛ like uflɛ sinman kɛ be yi cɛlɛ?

 Aɲia’m be bo tranlɛ’n wlá ɔ fanngan. Biblu’n waan ninnge nga ti yɛ ɔ fata kɛ Klisifuɛ’m be yia’n i kun yɛle kɛ ‘be wla be wiengu fanngan.’ (Ebre Mun 10:24, 25) Mɛn tɛ yɛ nun’n, sran’m be bu be ngunmin be wun akunndan. Ɔ maan kɛ e nin sran mɔ Ɲanmiɛn i ninnge liɛ mun nin sran uflɛ’m be liɛ’m be lo be’n e yia’n, e ɲan fanngan.

 Be flɛ talua kun kɛ Eliza. Ɔ seli kɛ: “Cɛn wie’n ninnge wie’m be ti’n n wunman min fɛ. Sanngɛ kɛ n kɔ aɲia’n bo’n, be nga be o lɔ’n be yo maan min wun kpaja min. Kɛn sa min sin awlo’n, n le wunmiɛn yɛ min klun ti jɔwa dan.”

 ?A si kɛ mɛn wunmuan’n nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be asɔnun’m be ju be liɛ 120.000 yɛ be aɲia sua’m be ti 60.000 tra su? Kɛ mɔ be nga be tran aɲia’m be bo’n be nuan uka su’n ti’n, afuɛ nuan kwlaa nun’n, be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua kɔe 1.500. a

a Sɛ ɔ waan á sí ɔ akpasua liɛ’n su lɔ aɲia lika’n, tin Zoova i Lalofuɛ’m be asɔnun aɲia mun” su i sin’n tin “Kunndɛ aɲia yowlɛ ng’ɔ o ɔ tranwlɛ’n wun lɛ’n” su.