Kɔ i nun ndɛ'n su trele

GBANFLƐN NIN TALUA’M BE KOSAN MUN

?Sɛ min ɲrun yo min koun’n ngue yɛ n kwla yo-ɔ?

?Sɛ min ɲrun yo min koun’n ngue yɛ n kwla yo-ɔ?

 Sran wie’m be liɛ’n, sɛ nzue su tɔ naan be o awlo lɔ’n, nanwlɛ ɔ yo be ya dan. Afin be siman like nga bé yó’n, ɔ nin lika nga bé kɔ́’n. Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Robɛɛ. Ɔ seli kɛ: “Kɛ nzue tɔ mɔ n wo awlo lɔ’n, n wunman like nga ń yó-ɔ. N wo lɛ sa ngbɛn.”

 ?I sɔ liɛ’n w’a ju ɔ su wie le? Sɛ ɔ ti sɔ’n, ndɛ nga é wá yiyi nun yɛ’n ɔ́ wá úka-ɔ.

 Like ng’ɔ fata kɛ a wun i wlɛ’n

  •   Ajulisu mannzin’m be su kwlá ukaman-ɔ.

     A kwla bu i kɛ ɛntɛnɛti su kɔlɛ’n kwla yo naan ɔ ɲin su w’a yoman ɔ koun. Sanngɛ i sɔ’n kwlá ukaman ɔ naan w’a fa ɔ ɲin w’a sie i like uflɛ yolɛ su. Yɛ i kpa bɔbɔ’n, ɔ yo maan ɔ ɲrun yo ɔ koun kpa ekun. Be flɛ gbanflɛn kun kɛ Zeremi. Ɔ le afuɛ 21. Ɔ seli kɛ: “Wie liɛ’n, kɛ a kɔ ɛntɛnɛti su’n, a buman like fi yolɛ akunndan.”

     Be flɛ talua kun kɛ Elena. Ndɛ kunngba’n yɛ ɔ kannin-ɔn. Ɔ seli kɛ: “E kwlá faman ajulisu mannzin mun e yoman ninnge ngba. Yɛle kɛ blɛ wie nun’n, a kwla fa yiyi ɔ ɲin su kan. Sanngɛ kɛ a ko nuan ajulisu mannzin sɔ’n, ɔ ɲrun yo ɔ koun kpa tra laa’n!”

  •   Sɛ ɔ ɲin su yó ɔ koun annzɛ ɔ su yoman ɔ koun’n, ɔ fin like nga a su yo’n i wun akunndan nga a bu’n.

     ?Kɛ mɔ a le ninnge kpanngban yo’n ti yɛ ɔ ɲin su su yoman ɔ koun-ɔn? Sɛ a bu i sɔ’n, ɔ timan su. Afin sɛ sran kun yo ninnge kpanngban bɔbɔ naan i awlɛn nunman su’n, i ɲin su kwla yo i koun. I wie yɛle ndɛ nga talua kun m’ɔ suan Karɛni’n ɔ kannin’n. Ɔ seli kɛ: “Suklu lɔ’n, be mannin e junman kpanngban kɛ e di. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, min ɲrun yoli min koun. Sɛ ɔ awlɛn o like nga a su yo’n su’n, ɔ ɲin su su yoman ɔ koun.”

 ?A si kɛ sɛ ɔ yo ɔ kɛ a leman like fi yoman sa’n, i sɔ’n timan tɛ sɔ liɛ? Afin a kwla yo like kpanngban blɛ sɔ’n nun. Sɛ a lua like asiɛ kpa su’n, a ɲan su like. I wafa kunngba’n, sɛ a yo ninnge wie mun blɛ mɔ ɔ ɲrun yo ɔ koun nun’n, á ɲán su ye.

Sɛ a lua like asiɛ kpa su’n, a ɲan su like. I wafa kunngba’n, sɛ a yo ninnge wie mun blɛ mɔ ɔ ɲrun yo ɔ koun nun’n, á ɲán su ye.

 Like nga a kwla yo’n

 Fa ɔ ɲin sie ninnge uflɛ wie’m be yolɛ su. A nin sran uflɛ be tra janvuɛ. Yɛ fa ɔ ɲin sie i be ɲin su yiyilɛ uflɛ wie’m be su. Suan ninnge uflɛ wie’m be su like. Be nga be fa be ɲin sie i ninnge uflɛ yolɛ su’n, kannzɛ be ngunmin yɛ be o annzɛ be nin sran uflɛ yɛ be o’n, be ɲrun yoman be koun.

 Biblu’n se kɛ: “Like kwlaa nga á yó’n, fa ɔ wunmiɛn’n gua su yo.”​—Akunndanfuɛ’n 9:​10.

 Be flɛ talua kun kɛ Melinda. Ɔ seli kɛ: “N boli Sinua aniɛn kun suanlɛ bo ɔ nin a cɛman sɔ liɛ. Kɛ mɔ n mian min ɲin n kɛn i cɛn kwlaa’n ti’n, aniɛn sɔ’n i kanlɛ’n wa yoli min fɛ. Ɔ maan n wunnin i wlɛ kɛ sɛ ɔ ti kɛ m’an suanman aniɛn sɔ’n sa’n, nn like kpa wie sannin min wun. Sɛ min waan ń yó like kun’n, n tu min klun n yo i kpa. Ɔ maan n saciman min blɛ’n.”

 Maan ɔ ɲin tran like nga a kunndɛ kɛ á yó’n su. Sɛ ɔ ɲin o sa nga ti yɛ a yo like kun’n i su’n, i yolɛ’n ɔ́ yó ɔ fɛ kpa ekun. Sɛ ɔ ɲin o like ti mɔ a kɔ suklu’n su’n, kɛ bé mán ɔ junman suklu lɔ’n, i dilɛ yó ɔ fɛ. Ɔ maan ɔ ɲin su su yoman ɔ koun suklu lɔ.

 Biblu’n se kɛ: “Like ng’ɔ ti kpa man sran’n, yɛlɛ [...] junman bɔ be di’n i nuan like nyanlɛ.”​—Akunndanfuɛ’n 2:​24.

 Be flɛ talua kun kɛ Ana. Ɔ seli kɛ: “Blɛ wie nun’n, suklu kɔlɛ’n w’a yoman min cinnjin. I ti’n, m’an nianman fluwa nun kpa. Afin min ɲrun yoli min koun. Sanngɛ kɛ n buli like nga n kwla ɲɛn i’n i akunndan’n, i sɔ’n wlali min fanngan. Ɔ maan kɛ e ta bolɛ blɛ’n mantannin’n, n niannin fluwa nun dili dɔ mɔcuɛ cɛn kwlaa.”

 Sɛ ninnge wie o lɛ naan a kwlá yoman’n nán maan i sɔ’n bubu ɔ sa sin. Ninnge nga a klo be yolɛ bɔbɔ’n, ɔ ju wie’n be yolɛ kwla yo ɔ ɲin su koun. Nán blɛ kwlaa nun yɛ ɔ janvuɛ kpa mun bé kplín su kɛ be nin wɔ bé yó like likawlɛ-ɔ. Nán kplin su kɛ ninnge sɔ’m be bubu ɔ sa sin. Sanngɛ blɛ sɔ nun’n, bu akunndan kpa.

 Biblu’n se kɛ: ‘Aklunjuɛfuɛ’n ɔ ti kɛ ɔ o cɛn dilɛ nun titi sa.’​—Nyanndra Mun 15:15.

 Be flɛ talua kun kɛ Ivi. Ɔ seli kɛ: “Min janvuɛ kun seli min kɛ sɛ min ngunmin wo bɔbɔ’n nán n tran koun koun.Ɔ kan guali su ekun kɛ sɛ e nin sran mun e o lɛ annzɛ min ngunmin yɛ n wo’n, ɔ fata kɛ n di aklunjuɛ. I waan ɔ fata kɛ sran kwlaa suɛn i sɔ yolɛ’n.”