Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Sran ng’ɔ fata kɛ n jɛ i’n yɛ ɔ o lɛ?

?Sran ng’ɔ fata kɛ n jɛ i’n yɛ ɔ o lɛ?

 Atrɛkpa’n, w’a wun sran nga a klo kɛ á jɛ́ i’n. ?Sanngɛ sran ng’ɔ nin wɔ fata’n yɛ ɔ o lɛ? ?Á yó sɛ naan w’a wun i wlɛ?

 Ɔ ti cinnjin kɛ a si sran nga a klo kɛ á jɛ́ i’n i nzuɛn’n. Afin talua kun kwla yo klanman, sanngɛ be kwlá lafimɛn i su. Annzɛ gbanflɛn kun o lɛ’n, sran kpanngban be si i, sanngɛ i nzuɛn’n timan kpa. Ɔ liɛ’n a kunndɛ kɛ sran nga á jɛ́ i’n, ɔ yo sran mɔ kɛ a o i wun lɛ’n, ɔ klun jɔ-ɔ. A kunndɛ kɛ ɔ yo sran mɔ a klo i nzuɛn’n niɔn. A klo kɛ ɔ yo sran mɔ ninnge ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó be’n, be nin ɔ liɛ’n be kɔ likawlɛ-ɔ.—Bo Bolɛ 2:18; Matie 19:4-6.

Ɔ fata kɛ a si i kpa

 Fa ɔ ɲin sie i sran sɔ’n su kpa. I lɛ nun’n, nian ɔ wun su. Afin blɛ sunman’n, kɛ a ko klo sran kun’n, ɔ yo wɔ kɛ ninnge kwlaa ng’ɔ yo be’n be ti kpa sa. I sɔ’n ti’n, fa ɔ ɲin ɔ sie i sran’n su kpa naan w’a si sran wafa ng’ɔ ti’n. Kɛ á yó sɔ’n, nán kpli.

 Blɛ sunman’n, kɛ gbanflɛn kun nin talua kun be san nun’n, be mianman be ɲin naan b’a si be wiengu nzuɛn. Sanngɛ ninnge nga be sran nɲɔn’n be klo i’n, i lifuɛ’n yɛ ɔ ti be cinnjin-ɔn. Ɔ maan kɛ bé kán be wiengu ndɛ’n, be se kɛ: “Miziki ng’ɔ klo i’n yɛ n kusu n klo i wie-ɔ.” Annzɛ be se kɛ: “Ninnge ng’ɔ klo be yolɛ’n, i kunngba’n yɛ n klo be-ɔ.” Annzɛ kusu be se kɛ: “E nuan sɛ ndɛ kwlaa su!” Nanwlɛ, ninnge sɔ’m be timan cinnjin sɔ liɛ. Ɔ fata kɛ be bu sa sin naan b’a kwla wun ‘wafa nga sran’n fa ti i klun lɔ’n’ i wlɛ. (1 Piɛli 3:4; Efɛzifuɛ Mun 3:16) I sɔ’n ti’n, nán ninnge nga amun nuan sɛ su’n, i ngunmin yɛ ɔ fata kɛ ɔ lo wɔ-ɔ. Sanngɛ kɛ amun nuan sɛman like wie su’n, like nga ɔ wiengu kun’n yo’n fa ɔ ɲin sie su wie. Sɛ a yo sɔ’n, á sí i nzuɛn’n i kpa.

 Sa wie’m be yɛ:

  •   ?Kɛ amun nuan sɛman ndɛ wie su’n, ngue yɛ ɔ wiengu kun’n yo-ɔ? ?Ɔ klo kɛ ndɛ ng’ɔ kan’n, i su yɛ ɔ ka-ɔ? ?Ɔ maan ɔ ‘fa ya tikatikatika annzɛ ‘ɔ kpɛ wɔ nzowa’? (Galasifuɛ Mun 5:19, 20; Kolɔsufuɛ Mun 3:8) ?Annzɛ kusu ɔ kle kɛ i like yolɛ yoman ya? ?Yɛle kɛ sɛ like nga a waan amun yo’n ɔ fɔnman Ɲanmiɛn i mmla’n, ɔ kplin su naan amun afiɛn w’a sɛ?—Zaki 3:17.

  •   ?Sran wafa benin yɛ sran sɔ’n ti-ɔ? ?Sɛ i waan ɔ́ ɲán like kun’n, ɔ laka sran naan w’a ɲan like sɔ’n? ?Ɔ kunndɛman kɛ sran uflɛ fɛ i wun mantan wɔ? ?Ɔ si kwla? ?Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sí lika kwlaa nga a kɔ’n? Bla kun suan Nikɔlu, ɔ seli kɛ: “N ti i kpɛ sunman kɛ gbanflɛn nin talua wie mɔ be san nun’n, be kan ndɛnngan blɛ kwlaa nun. Afin be nun kun boman lika kwlaa ng’ɔ kɔ’n su klemɛn i wiengu kun’n. N bu i kɛ kɛ i sɔ sa’n ju’n, ɔ kle kɛ ndɛ o lɛ.”—1 Korɛntifuɛ Mun 13:4.

  •   ?Sran’m be waan ɔ ti sran wafa sɛ? A kwla usa be nga be si i kpa’n kɛ be kɛn i su ndɛ be kle wɔ. Be wie yɛle aniaan nga b’a tin Ɲanmiɛn sulɛ nun’n. I liɛ’n sɛ sran’m ‘be kɛn i wun ndɛ kpa’n’ annzɛ ɔ timan sɔ’n, á wún i wlɛ.—Sa Nga Be Yoli’n 16:1, 2.