Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kosan nga Gbanflɛn nin talua’m be usa be’n

 

Janvuɛ mun

?Sɛ min janvuɛ wie yo min sa’n ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo-ɔ?

Ɔ fata kɛ a wun i wlɛ kɛ sran nin sran be kwlá tranman kɛ be kanman ndɛ. ?Sanngɛ sɛ ɔ janvuɛ yo ɔ sa annzɛ ɔ kan ndɛ yaya kle wɔ’n, ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

?Ndalie tralɛ’n ti ngowa kanlɛ like?

?Ngue yɛ be flɛ i ndalie tralɛ’n niɔn? ?Ngue ti yɛ gbanflɛn nin talua wie’m be klo i sɔ yolɛ-ɔ? ?I bo’n kwla gua tɛ?

Awlobo

?Ń yó sɛ naan min si nin min nin b’a lafi min su?

Nán gbanflɛn nin talua’m be ngunmin yɛ ɔ fata kɛ be suan nanwlɛ dilɛ’n niɔn.

?Yɛ sɛ n ko fa min sua liɛ’n nin?

?Ka naan w’a fa ajalɛ cinnjin sɔ’n, kosan benin mun yɛ a kwla fa usa ɔ wun-ɔn?

Mannzin'm be nun junman dilɛ

?Rezo sosio’m be kwla ɲan ta min su?

Rezo sosio’m be kwla yo maan sran ɲɛnmɛn i ti yoman like uflɛ. Ajalɛ nga’m be kwla uka wɔ naan w’a si ɔ wun su nian.

Suklu

?Sɛ min wiengu suklu ba’m be kle min yalɛ’n, ngue yɛ n kwla yo-ɔ?

Ba nga be wiengu suklu ba’m be kle be yalɛ’n be nun sunman be bu i kɛ sa ng’ɔ o be su’n, ɔ timan sran’m be cinnjin. Ndɛ nga nun’n, be kle be like nga be kwla yo naan b’a wun be wun fɛ kan’n.

Ninnge ng'ɔ fata kɛ a si be yo'n

?Ń yó sɛ naan m’an faman min ɲin m’an siemɛn i ninnge tɛtɛ’m be ngunmin be su?

Sɛ a fa ɔ ɲin sie i ninnge nga’m be su’n á kwlá bu akunndan kpa.

?Ń yó sɛ naan m’an faman ya ndɛndɛ?

Biblu’n nun ndɛ mma nnun mɔ be kwla uka wɔ naan sɛ be klɔklɔ wɔ’n w’a gua ɔ wla ase’n.

?Ń yó sɛ naan m’an kokoman dan?

Ninnge nsiɛn be kwla uka wɔ naan kokolɛ’n w’a yoman ɔ tɛ sanngɛ w’a yo ɔ wun sa ye.

?Wafa sɛ yɛ n kwla jran sa nga be tɔ min su’n be ɲrun kekle-ɔ?

Gbanflɛn nin talua kun be kannin like ng’ɔ ukali be naan b’a jran be su sa’m be ɲrun kekle’n i ndɛ.

?Ń yó sɛ naan m’an jran sa tɛ’n i ɲrun kekle?

Fa ɔ ɲin sie i ninnge cinnjin nsan mɔ be kwla uka ɔ naan w’a yoman sa tɛ’n be su.

?Wafa sɛ yɛ n kwla siesie min blɛ’n niɔn?

Ninnge nnun be kwla uka ɔ naan w’a saciman ɔ blɛ’n.

?Ngue yɛ ń yó naan afɛ’n w’a tinman min su dan-ɔn?

?Ninnge benin mun yɛ be yo maan afɛ’n tin sran kun su dan-ɔn? ?I sɔ sa’n o ɔ su wie? ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

?Yɛ sɛ n ko fa min sua liɛ’n nin?

?Ka naan w’a fa ajalɛ cinnjin sɔ’n, kosan benin mun yɛ a kwla fa usa ɔ wun-ɔn?

?Sɛ min janvuɛ wie yo min sa’n ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo-ɔ?

Ɔ fata kɛ a wun i wlɛ kɛ sran nin sran be kwlá tranman kɛ be kanman ndɛ. ?Sanngɛ sɛ ɔ janvuɛ yo ɔ sa annzɛ ɔ kan ndɛ yaya kle wɔ’n, ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

?Sɛ min wiengu suklu ba’m be kle min yalɛ’n, ngue yɛ n kwla yo-ɔ?

Ba nga be wiengu suklu ba’m be kle be yalɛ’n be nun sunman be bu i kɛ sa ng’ɔ o be su’n, ɔ timan sran’m be cinnjin. Ndɛ nga nun’n, be kle be like nga be kwla yo naan b’a wun be wun fɛ kan’n.

Sran wafa nga e ti'n

?Ń yó sɛ naan m’an yaci min fuka nɲɔn nun dilɛ?

Ninnge nnan be kwla uka ɔ naan w’a wla ayeliɛ tɛ sɔ’n i ase.

?Ń yó sɛ naan m’an jran sa tɛ’n i ɲrun kekle?

Fa ɔ ɲin sie i ninnge cinnjin nsan mɔ be kwla uka ɔ naan w’a yoman sa tɛ’n be su.

Ayeliɛ tɛtɛ mun

?Ń yó sɛ naan m’an jran sa tɛ’n i ɲrun kekle?

Fa ɔ ɲin sie i ninnge cinnjin nsan mɔ be kwla uka ɔ naan w’a yoman sa tɛ’n be su.

Be ɲin su yiyilɛ blɛ

?Wafa sɛ yɛ n kwla siesie min blɛ’n niɔn?

Ninnge nnun be kwla uka ɔ naan w’a saciman ɔ blɛ’n.

?Sɛ min ɲrun yo min koun’n ngue yɛ n kwla yo-ɔ?

?Ɛntɛnɛti su kɔlɛ’n kwla yo naan sran kun i ɲin su w’a yomɛn i koun? ?Sɛ sran kun i ɲin su yó i koun annzɛ ɔ su yomɛn i koun like kun yolɛ’n nun’n, ɔ fin akunndan ng’ɔ bu i like sɔ’n su?

Bian nin bla nna

?Ń yó sɛ naan m’an buman bian nin bla nna’n i akunndan?

?Kɛ akunndan tɛtɛ’m be ba ɔ ti nun’n, ngue yɛ a kwla yo naan w’a kpalo be-ɔ?

?Ń yó sɛ naan m’an jran sa tɛ’n i ɲrun kekle?

Fa ɔ ɲin sie i ninnge cinnjin nsan mɔ be kwla uka ɔ naan w’a yoman sa tɛ’n be su.

Soman bolɛ

?M’an ju kɛ e nin bla kun annzɛ yasua kun e san nun?—Akpasua 1

Ndɛ nnun bé wá úka wɔ naan w’a wun i wlɛ sɛ a nin bla kun annzɛ yasua kun be kwla san nun’n.

?Ndalie tralɛ’n ti ngowa kanlɛ like?

?Ngue yɛ be flɛ i ndalie tralɛ’n niɔn? ?Ngue ti yɛ gbanflɛn nin talua wie’m be klo i sɔ yolɛ-ɔ? ?I bo’n kwla gua tɛ?

Juejue yolɛ

?Ngue yɛ ń yó naan afɛ’n w’a tinman min su dan-ɔn?

?Ninnge benin mun yɛ be yo maan afɛ’n tin sran kun su dan-ɔn? ?I sɔ sa’n o ɔ su wie? ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

?Nzan’n i su ndɛ benin yɛ ɔ fata kɛ n si i-ɔ?

Sran ng’ɔ nɔn nzan dan’n i bo’n kwla gua tɛ mɛn i. Awa’n kwla mɛn i ndɛ, i dunman kwla saci, sran wie kwla kunndɛ kɛ ɔ nin i bé lá kekle nun, ɔ kwla kɛ i nun, yɛ ɔ kwla wu. Nian like nga a kwla yo naan sa sɔ’m b’a to b’a fuan wɔ’n.

?Ń yó sɛ naan m’an lafi kpa?

Ninnge nso mɔ be kwla uka ɔ naan w’a lafi kpa kɔnguɛ’n.

Be ti nun m'ɔ sanngan'n

?Ń yó sɛ naan m’an faman min ɲin m’an siemɛn i ninnge tɛtɛ’m be ngunmin be su?

Sɛ a fa ɔ ɲin sie i ninnge nga’m be su’n á kwlá bu akunndan kpa.

?Ń yó sɛ naan m’an kokoman dan?

Ninnge nsiɛn be kwla uka wɔ naan kokolɛ’n w’a yoman ɔ tɛ sanngɛ w’a yo ɔ wun sa ye.

?Ń yó sɛ naan m’an faman ya ndɛndɛ?

Biblu’n nun ndɛ mma nnun mɔ be kwla uka wɔ naan sɛ be klɔklɔ wɔ’n w’a gua ɔ wla ase’n.

?Wafa sɛ yɛ n kwla jran sa nga be tɔ min su’n be ɲrun kekle-ɔ?

Gbanflɛn nin talua kun be kannin like ng’ɔ ukali be naan b’a jran be su sa’m be ɲrun kekle’n i ndɛ.

?Sɛ min wiengu suklu ba’m be kle min yalɛ’n, ngue yɛ n kwla yo-ɔ?

Ba nga be wiengu suklu ba’m be kle be yalɛ’n be nun sunman be bu i kɛ sa ng’ɔ o be su’n, ɔ timan sran’m be cinnjin. Ndɛ nga nun’n, be kle be like nga be kwla yo naan b’a wun be wun fɛ kan’n.

?Rezo sosio’m be kwla ɲan ta min su?

Rezo sosio’m be kwla yo maan sran ɲɛnmɛn i ti yoman like uflɛ. Ajalɛ nga’m be kwla uka wɔ naan w’a si ɔ wun su nian.

?Ngue yɛ ń yó naan afɛ’n w’a tinman min su dan-ɔn?

?Ninnge benin mun yɛ be yo maan afɛ’n tin sran kun su dan-ɔn? ?I sɔ sa’n o ɔ su wie? ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

Ɲanmiɛn sulɛ

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ n srɛ Ɲanmiɛn-ɔn?

?Kɛ ɔ ko yo naan sran’m be wla w’a gua ase’n ti yɛ be srɛ Ɲanmiɛn-ɔn? ?Annzɛ sa uflɛ ti-ɔ?

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yia Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be nun-ɔn?

Lemɔcuɛ kun nun’n Zoova i Lalofuɛ’m be fa cɛn nɲɔn be yia be asɔnun sua mɔ be flɛ be kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n be nun. ?Ngue yɛ be yo i lɔ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ lɔ kɔlɛ’n kwla yo ɔ ye-ɔ?

?Ń yó sɛ naan m’an yaci min fuka nɲɔn nun dilɛ?

Ninnge nnan be kwla uka ɔ naan w’a wla ayeliɛ tɛ sɔ’n i ase.

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?—Akpasua 1: Suan Biblu’n i nun like kpa

?Sɛ a kɔ buɛ kun nun naan a wun ninnge kpakpa’m be guawlɛ kun’n, a su kunndɛman kɛ á nían like ng’ɔ o nun’n? Biblu’n ti kɛ ninnge kpakpa’m be guawlɛ sa. Ninnge kpakpa sunman be o nun.

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?Akpasua 2: Yo maan Biblu’n nun kannganlɛ’n yo ɔ fɛ

Fa ɔ ɲin sie i afɔtuɛ nnun m’ɔ kwla uka ɔ naan kɛ á kánngan Biblu’n nun’n, ɔ w’a yo kɛ i nun mɔ sa sɔ’m bé jú’n a o lɛ sa’n i su.

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?—Akpasua 3: Yo naan ɲan Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ye kpa

Ninnge nnan mɔ be kwla uka ɔ naan w’a ɲan Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ye kpa’n.

?Ɔ fata kɛ be yo min batɛmun?—Bue 1: ?Ngue yɛle Batɛmun yolɛ’n?

Sɛ a kunndɛ kɛ be yo wɔ batɛmun’n, ɔ fata kɛ a dun mmua wun batɛmun yolɛ’n i wlɛ.

Older Articles

?Sran ng’ɔ fata kɛ n jɛ i’n yɛ ɔ o lɛ?

?Á yó sɛ naan w’a si sran nga a klo kɛ á jɛ́ i’n i nzuɛn’n?

?Ɔ fata kɛ e titi nun? (Akpasua 1)

Aja’n timan le nɲɔn kun like. Ɔ maan sɛ a sie i nzɔliɛ kɛ yasua annzɛ bla nga a nin i be san nun’n ɔ su yoman bian annzɛ bla kpa’n, nán se kɛ ɔ yoman like fi!

?Ɔ fata kɛ e titi nun? (Akpasua 2)

Kɛ sran nɲɔn be san nun mɔ be nun kun waan be titi nun’n, ɔ timan pɔpɔ. ?Wafa sɛ yɛ amun kwla titi nun kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa-ɔ?