Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ninnge nga a si be yo’n

Nian ninnge wie m’ɔ fata kɛ a si be yo nin nzuɛn kpakpa ng’ɔ fata kɛ a yi be nglo’n naan cɛn wie lele kɛ a yo kaklaka’n w’a fa ti ɔ wun ɲanman nun’n.

Be wun su nianlɛ

?Ń yó sɛ naan m’an faman min ɲin m’an siemɛn i ninnge tɛtɛ’m be ngunmin be su?

Sɛ a fa ɔ ɲin sie i ninnge nga’m be su’n á kwlá bu akunndan kpa.

?Ń yó sɛ naan m’an faman ya ndɛndɛ?

Biblu’n nun ndɛ mma nnun mɔ be kwla uka wɔ naan sɛ be klɔklɔ wɔ’n w’a gua ɔ wla ase’n.

?Ń yó sɛ naan m’an kokoman dan?

Ninnge nsiɛn be kwla uka wɔ naan kokolɛ’n w’a yoman ɔ tɛ sanngɛ w’a yo ɔ wun sa ye.

?Wafa sɛ yɛ n kwla jran sa nga be tɔ min su’n be ɲrun kekle-ɔ?

Gbanflɛn nin talua kun be kannin like ng’ɔ ukali be naan b’a jran be su sa’m be ɲrun kekle’n i ndɛ.

?Ń yó sɛ naan m’an jran sa tɛ’n i ɲrun kekle?

Fa ɔ ɲin sie i ninnge cinnjin nsan mɔ be kwla uka ɔ naan w’a yoman sa tɛ’n be su.

Blɛ'n nin Sika'n

?Wafa sɛ yɛ n kwla siesie min blɛ’n niɔn?

Ninnge nnun be kwla uka ɔ naan w’a saciman ɔ blɛ’n.

?Ngue yɛ ń yó naan afɛ’n w’a tinman min su dan-ɔn?

?Ninnge benin mun yɛ be yo maan afɛ’n tin sran kun su dan-ɔn? ?I sɔ sa’n o ɔ su wie? ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

Ndɛ nga ɔ wiengu’m be kɛn i kɛ be tu like ng’ɔ fata kɛ be yo’n sie i siɛn’n su’n

Like nga ti yɛ kɛ be tu like ng’ɔ fata kɛ be yo’n sie i siɛn’n ɔ timan kpa’n, nin kɛ be fa be blɛ’n yo ninnge mun ngwlɛlɛ su’n, i su ye nga be ɲɛn i’n gbanflɛn nin talua’m be kɛn i ndɛ. Tie i su ndɛ nga be kan’n.

?Wafa sɛ yɛ a kwla yo ɔ sika’n i cɛcɛ-ɔ?

Yo ɔ sika’n i cɛcɛ dɔ nga su i liɛ’n ɔ ɲrun lɔ’n ɔ uka ɔ kpa!

Sran wafa nga a klo kɛ á káci'n

?Yɛ sɛ n ko fa min sua liɛ’n nin?

?Ka naan w’a fa ajalɛ cinnjin sɔ’n, kosan benin mun yɛ a kwla fa usa ɔ wun-ɔn?

A nin ɔ wiengu'm be nantilɛ

?Sɛ min janvuɛ wie yo min sa’n ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo-ɔ?

Ɔ fata kɛ a wun i wlɛ kɛ sran nin sran be kwlá tranman kɛ be kanman ndɛ. ?Sanngɛ sɛ ɔ janvuɛ yo ɔ sa annzɛ ɔ kan ndɛ yaya kle wɔ’n, ngue yɛ a kwla yo-ɔ?

?Sɛ min wiengu suklu ba’m be kle min yalɛ’n, ngue yɛ n kwla yo-ɔ?

Ba nga be wiengu suklu ba’m be kle be yalɛ’n be nun sunman be bu i kɛ sa ng’ɔ o be su’n, ɔ timan sran’m be cinnjin. Ndɛ nga nun’n, be kle be like nga be kwla yo naan b’a wun be wun fɛ kan’n.