Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ɲanmiɛn sulɛ

Biblu’n nun mmla’m be su nantilɛ’n timan pɔpɔ. Sanngɛ sɛ a mian ɔ ɲin fa be su’n, i bo’n gúa kpa mán wɔ. Nian sa nga ti yɛ e se sɔ’n.

Lafi Ɲanmiɛn su

Gbanflɛn nin talua’m be kan Ɲanmiɛn i su lafilɛ’n i ndɛ

Video ng’ɔ o yɛ’n di miniti nsan yɛ ɔ kan like nga ti yɛ gbanflɛn nin talua wie’m be lafi su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ’n i ndɛ.

Fa ɔ wun mantan Ɲanmiɛn

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ n srɛ Ɲanmiɛn-ɔn?

?Kɛ ɔ ko yo naan sran’m be wla w’a gua ase’n ti yɛ be srɛ Ɲanmiɛn-ɔn? ?Annzɛ sa uflɛ ti-ɔ?

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yia Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’m be nun-ɔn?

Lemɔcuɛ kun nun’n Zoova i Lalofuɛ’m be fa cɛn nɲɔn be yia be asɔnun sua mɔ be flɛ be kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n be nun. ?Ngue yɛ be yo i lɔ-ɔ? ?Wafa sɛ yɛ lɔ kɔlɛ’n kwla yo ɔ ye-ɔ?

?Ń yó sɛ naan m’an yaci min fuka nɲɔn nun dilɛ?

Ninnge nnan be kwla uka ɔ naan w’a wla ayeliɛ tɛ sɔ’n i ase.

Biblu’n nun kannganlɛ nin i nun like suanlɛ

Gbanflɛn nin talua’m be kan Biblu’n nun kannganlɛ’n i ndɛ

Nán e ngba yɛ e klo kannganlɛ-ɔ. Sanngɛ Biblu’n nun kannganlɛ fuɛ’n ɔ ti cinnjin. Gbanflɛn nin talua nnan be kan Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ye nga be ɲɛn i’n, i ndɛ.

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?—Akpasua 1: Suan Biblu’n i nun like kpa

?Sɛ a kɔ buɛ kun nun naan a wun ninnge kpakpa’m be guawlɛ kun’n, a su kunndɛman kɛ á nían like ng’ɔ o nun’n? Biblu’n ti kɛ ninnge kpakpa’m be guawlɛ sa. Ninnge kpakpa sunman be o nun.

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?Akpasua 2: Yo maan Biblu’n nun kannganlɛ’n yo ɔ fɛ

Fa ɔ ɲin sie i afɔtuɛ nnun m’ɔ kwla uka ɔ naan kɛ á kánngan Biblu’n nun’n, ɔ w’a yo kɛ i nun mɔ sa sɔ’m bé jú’n a o lɛ sa’n i su.

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka min-ɔn?—Akpasua 3: Yo naan ɲan Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ye kpa

Ninnge nnan mɔ be kwla uka ɔ naan w’a ɲan Biblu’n nun kannganlɛ’n i su ye kpa’n.

Be ɲrun kɔlɛ Ɲanmiɛn sulɛ nun'n

?Ɔ fata kɛ be yo min batɛmun?—Bue 1: ?Ngue yɛle Batɛmun yolɛ’n?

Sɛ a kunndɛ kɛ be yo wɔ batɛmun’n, ɔ fata kɛ a dun mmua wun batɛmun yolɛ’n i wlɛ.

Like kpafuɛ nga sran kun kwla yo’n

?A kunndɛ kɛ ɔ liɛ yo ye? Nian like nga Kamerɔnin yoli naan w’a di aklunjuɛ lika kun m’ɔ siman kɛ ɔ́ dí aklunjuɛ lɔ’n i nun’n.