Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ɲrɛnnɛn sa’m be ɲrun jranlɛ

Ɲrɛnnɛn

?Ɲanmiɛn fa ɲrɛnnɛn yi e su naan ɔ́ fá tú e fɔ?

?Ɲanmiɛn fa ɲrɛnnɛn’n nin tukpacɛ’n fa tu sran’m be fɔ sakpa?

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yiman sa tɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n niɔn?

?Wafa sɛ yɛ sa tɛ’n bali mɛn’n nun ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ Ɲanmiɛn nin a yiman ɔn? ?Naan ɲrɛnnɛn wunlɛ’n wíe cɛn kun?

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn-ɔn?

Sran sunman be usa be wun kɛ: ?Ngue ti yɛ sran kpɔlɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n b’a yi asiɛ’n i piɛ sɔ-ɔ? Wafa nga Biblu’n tɛ su’n ɔ cici sran wla.

Kɛ e awlɛn su sran wu'n

Ɔ wla kwla gua ase: Like nga a kwla yo i dɔ nga su’n

Kɛ sran wie’m be sran wuli’n, be fali ajalɛ wie mun naan be wla w’a gua ase.

Kannzɛ ɔ ɔ awlɛn su sran wuli naan ɔ wla bo ɔ wun’n, sanngɛ nán ɔ ɲin tu nguan su.

Sɛ ɔ awlɛn su sran wu naan a nanti afɔtuɛ nnun nga be su’n, a kwla jran kekle.

?É kwlá wún be nga be wuli mun’n ekun?

?Be wu be o lɔ? ?E awlɛn su sran nga be wuli’n, e su wunman be kun mlɔnmlɔn?

Like ng’ɔ kwla uka ɔ kpa’n

Be nga be sran w’a wu’n, Biblu’n nun ndɛ’n yɛ ɔ kwla uka be kpa-ɔ.

Sanvuɛsa dandan mun

Kannzɛ sanvuɛsa wie ɲan ɔ’n, sanngɛ nán ɔ ɲin tu nguan’n su.

Sɛ sanvuɛsa wie ɲan ɔ’n, Biblu’n kwla uka ɔ naan ɔ wla w’a gua ase.