Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Biblu’n su video mun: Ninnge cinnjin mun

Like suanlɛ video kpekpe nga’m be tɛ Biblu’n su kosan cinnjin’m be su. Yɛ be nin fluwa Jasin fɛ kpa kun fin Ɲanmiɛn! i nun like suanlɛ’m be kɔ likawlɛ.

?Sran kun yɛ ɔ yili mɛn’n niɔn?

Mɛn’n i bo bolɛ’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n, sran kpanngban be wunmɛn i wlɛ, annzɛ be bu i kɛ ngua ndɛ-ɔ. ?Ndɛ nga Biblu’n kan’n, be kwla lafi su?

?Ɲanmiɛn o lɛ sakpa?

Fa ɔ ɲin sie i ndɛ wie mɔ be kle kɛ sɛ e lafi Ɲanmiɛn su ɔ ti su’n, be su.

?Ɲanmiɛn le dunman?

Ɲanmiɛn i tɔnndɔnlɛ dunman’n wie yɛle Anannganman, Like yifuɛ, nin Miɛn. Sanngɛ i dunman bɔbɔ ba’n wo Biblu’n nun kpɛ 7.000 tra su.

?E kwla tra Ɲanmiɛn i janvuɛ?

Kɛ ɔ fɛ i laa lele’n, sran’m be kunndɛ kɛ bé sí be Yifuɛ’n. Biblu’n kwla uka e naan y’a yo Ɲanmiɛn i janvuɛ. I janvuɛ tralɛ’n bo i bo nin i dunman’n i silɛ.

?Biblu’n nun ndɛ’n fin wan?

Sran mun yɛ be klɛli ɔ. ?Kɛ be se kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n, i su ɔ? ?Sran onin i akunndan mun yɛ be o Biblu’n nun ɔn?

?Ngue yɛ ɔ kle kɛ Biblu’n nun ndɛ’n ti nanwlɛ-ɔ?

Sɛ Biblu’n fin Ɲanmiɛn sakpa’n, ɔ fata kɛ ɔ yo i liɛ ngunmin.

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n niɔn?

Ninnge nglanmannglanman’m b’a yi asiɛ’n i piɛ. Ɲanmiɛn sieli i kan ɔ nin i fata’n sɛsɛsɛ. ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn niannin nun yoli i sɔ liɛ’n niɔn?

?Ngue ti yɛ e o nguan nun-ɔn?

Nian like ng’ɔ fata kɛ e yo naan y’a di aklunjɔɛ kpafuɛ’n.

?Be nga be wuli’n be o nin?

Biblu’n kan kɛ blɛ kun wá jú’n sran’m be cɛn nguan kɛ nga Lazaa fa cɛnnin nguan’n sa.

?Zezi Klisi yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli’n niɔn?

?Zezi Klisi ɔ nin Ɲanmiɛn Kpli be ti kun? ?Annzɛ ɔ le Zezi yɛ ɔ le Ɲanmiɛn Kpli?

?Ngue ti yɛ Zezi wuli ɔ?

Biblu’n kle kɛ Zezi i wie’n ti cinnjin kpa. ?I wie’n le bo?

?Ngue yɛ be flɛ i Ɲanmiɛn Sielɛ’n niɔn?

I nun mɔ Zezi kán Ɲanmiɛn ndɛ’n, ɔ kannin Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ndɛ trali like kwlaa. I afuɛ ya kpanngban yɛ, sran’m be srɛ maan Sielɛ’n i blɛ’n ju.

Ɲanmiɛn Sielɛ’n boli sielɛ bo afuɛ 1914 nun

I afuɛ 2.600 tra su yɛ, Ɲanmiɛn maan famiɛn kun wunnin ninnge wie mun laliɛ nun, yɛ be su kpɛn su andɛ.

Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1914 nun’n mɛn’n kacili

Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1914 nun’n, mɛn’n nun sa mun nin sran’m be ayeliɛ’m be kle weiin kɛ “mɛn’n i awieliɛ’n” i su ndɛ nga Biblu’n kannin’n be su kpɛn su.

?Sanvuɛsa nga be ju’n be fin Ɲanmiɛn?

Sran nɲɔn mɔ sanvuɛsa ɲannin be’n be kan like nga be wunnin i Biblu’n nun’n i ndɛ.

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn-ɔn?

Sran sunman be usa be wun kɛ: ?Ngue ti yɛ sran kpɔlɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n b’a yi asiɛ’n i piɛ sɔ-ɔ? Wafa nga Biblu’n tɛ su’n ɔ cici sran wla.

?Ɲanmiɛn klun jɔ i sulɛ wafa kwlaa su?

Sran kpanngban be bu i kɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa kwlaa ti kpa.

?Ɲanmiɛn klo kɛ e sin waka sran annzɛ like uflɛ lika e su i?

?Kannzɛ e wunman Ɲanmiɛn’n ninnge sɔ’m be kwla uka e naan y’a fa e wun y’a mɛntɛn i?

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn bu aja’n niɔn?

Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ ɔ aja’n yo ye. Afɔtuɛ nga Biblu’n man’n ukali yasua nin bla kpanngban.

?Bian nin bla nna nga be fa fite nzra nun’n i nianlɛ’n ti sa tɛ Ɲanmiɛn ɲrun?

?Biblu’n kan bian nin bla nna nga be fa fite nzra nun’n i ndɛ? ?É yó sɛ naan y’a si i su akunndan nga Ɲanmiɛn bu’n?