Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

VIDEO LESSONS

Biblu’n nun fluwa’m be su fitilɛ video

Video kpe sɔ’m be uka e naan y’a si Biblu’n nun fluwa’m be su ndɛ’m be kpa. Kɛ á kánngan Biblu’n nun annzɛ á súan nun like’n, video sɔ’m be nianlɛ’n kwla uka ɔ kpa.

Ɛsdras fluwa’n i su fitilɛ

Zoova tali nda kɛ ɔ́ dé i nvle’n nunfuɛ mun Babilɔni lɔ naan ɔ́ táka Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n ekun Zerizalɛmun lɔ. Ɔ yiali ndɛ sɔ’n i nuan.

Neemi fluwa’n i su fitilɛ

Afɔtuɛ kpakpa be o Neemi fluwa’n nun. Be kwla yo Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’m be ye andɛ.

Ɛstɛr fluwa’n i su fitilɛ

Sa nga be juli Ɛstɛr blɛ su’n bé úka ɔ naan w’a lafi su kpa kɛ andɛ’n, Zoova kwla de i sufuɛ mun ɲrɛnnɛn’n nun.

Zɔb fluwa’n i su fitilɛ

Be kwlaa nga be klo Zoova’n klekle tɔ́ be su naan i sɔ’n i ɲin w’a fite. Zɔbu i su ndɛ’n wla e fanngan kɛ kannzɛ kekle tɔ e su’n e kwla suan Zoova i sielɛ’n i bo yɛ e nin i e kwla nanti klanman titi.

Jue Mun fluwa’n i su fitilɛ

Jue Mun fluwa’n suan Zoova i atin m’ɔ le i sie like kwlaa’n, i bo. Ɔ uka be nga be klo Zoova’n yɛ ɔ fɔnvɔ be. Kpɛkun ɔ kan wafa nga Zoova i famiɛn diwlɛ ti’n mɛn’n wá káci’n, i ndɛ.

Ɲanndra Mun fluwa’n i su fitilɛ

Suan afɔtuɛ nga Ɲanmiɛn man be ninnge fanunfanun kɛ aata dilɛ ndɛ’m be su lele fa ju awlobo’n nun ndɛ’m be su’n.

Akunndanfuɛ’n fluwa’n i su fitilɛ

Famiɛn Salomɔn kannin ninnge nga be ti cinnjin sakpa’n be ndɛ. Yɛ ɔ fa be sunnzun ninnge nga be nin ngwlɛlɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n be kɔman likawlɛ’n.

Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n i su fitilɛ

Be flɛli klolɛ mɔ Sunɛmun talua kun kloli nnɛn tafuɛ kun tankaan kpa kɛ ‘Zoova i sin.’ ?Ngue ti ɔ?

Ezai fluwa’n i su fitilɛ

Ezai fluwa’n nun kasiɛ’m be kwla uka wɔ maan a lafi su kpa kɛ Zoova yia ndɛ ng’ɔ kan’n i nuan naan ɔ ti e Defuɛ.

Zeremi fluwa’n i su fitilɛ

Kannzɛ lika’n yoli kekle Zeremi su’n sanngɛ ɔ dili i Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ junman’n titi. Bu afɔtuɛ nga i ajalɛ’n man Klistfuɛ mun’n i akunndan.

Ngwlɛ Yilɛ fluwa’n i su fitilɛ

Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zeremi yɛ ɔ klɛli Ngwlɛ Yilɛ fluwa’n nin-ɔn. Ɔ kan Zerizalɛmun klɔ’n sacilɛ’n nin wafa nga Ɲanmiɛn kwla si e aunnvuɛ’n be ndɛ.

Ezekiɛl fluwa’n i su fitilɛ

Ezekiɛli kɛnnin i wun ase dili junman wafawafa kwlaa nga Ɲanmiɛn fa mannin i’n yakpa su. Ɔ kle e ajalɛ klanman kpa.

Daniɛl fluwa’n i su fitilɛ

Blɛ kwlaa nun’n, Daniɛli nin i janvuɛ’m b’a kpɔciman Zoova. Be su ndɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n m’ɔ kpɛn su’n, be wla e fanngan blɛ kasiɛn nga nun.

Oze fluwa’n i su fitilɛ

Oze fluwa’n kle e like kaka aunnvuɛ nga Zoova si be nga be sa tɛ yo be nsisɔ mɔ be kaci be sa’n, ɔ nin wafa ng’ɔ kunndɛ kɛ e su i’n, be su.

Zoɛl fluwa’n i su fitilɛ

Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zoɛli kannin ‘Zoova i cɛn dan’ mɔ w’a mantan koko’n, ɔ nin wafa nga e kwla fite nun’n, be ndɛ. I ndɛ’n ti cinnjin kpa andɛ.

Amɔs fluwa’n i su fitilɛ

Zoova mannin Amɔsu m’ɔ ti wun ase kanfuɛ’n i junman. ?Ngue like yɛ Amɔsu i su ndɛ’n kle e-ɔ?

Abdias fluwa’n i su fitilɛ

I fluwa’n, ɔ ti fluwa nga be klɛli be Ebre nun’n, be nun kaan kpafuɛ’n. I nun ndɛ’n cici sran wla. Ɔ kɛnnin i ekun kɛ Zoova wá klé kɛ i yɛ ɔ le atin sie sran mun-ɔn.

Zonas fluwa’n i su fitilɛ

Kɛ Ɲanmiɛn tuli Zonasi fɔ’n, ɔ sɔli nun, ɔ dili junman nga be fa mɛnnin i’n. I ndɛ’n kle e kɛ Ɲanmiɛn klo sran, yɛ ɔ si aunnvuɛ. I su ndɛ’n wá yó amun fɛ kpa.

Mise fluwa’n i su fitilɛ

Fluwa sɔ’n i nun ndɛ’n yo maan e wun i wlɛ kɛ like nga e kwla yo m’ɔ ti kpa man e’n, yɛ Zoova se e kɛ e yo-ɔ.

Naɔm fluwa’n i su fitilɛ

Ndɛ nga Ɲanmiɛn maan Naɔmun kannin’n ti’n, e lafi su kɛ ndɛ nga Zoova kannin be’n bé kpɛ́n su naan be kwlaa nga be kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn sie be naan bé trán fɔuun’n, ɔ cici be wla.

Abakik fluwa’n i su fitilɛ

E kwla lafi su kɛ Zoova si blɛ nin wafa ng’ɔ fata kɛ ɔ de i sufuɛ mun’n.

Sofoni fluwa’n i su fitilɛ

?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ e bu i kɛ Zoova i jɔlɛ dilɛ cɛn’n su juman-ɔn?

Aze fluwa’n i su fitilɛ

Fluwa sɔ’n kle e kɛ maan Ɲanmiɛn i sulɛ’n yo e cinnjin tra e bɔbɔ e ninnge’m be yolɛ’n.

Zakari fluwa’n i su fitilɛ

Ninnge nga Ɲanmiɛn i nuan ijɔfuɛ’m be wunnin be aolia nun’n ɔ nin ndɛ nga be kannin’n wlali laa Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be fanngan. Ndɛ sɔ’m be wla e fanngan andɛ wie.

Malasi fluwa’n i su fitilɛ

Fluwa sɔ’n kle kɛ Zoova si aunvuɛ, ɔ klo sran, yɛ like ng’ɔ kunndɛ kɛ e yo’n ɔ kaciman. Asa ekun’n, ɔ man sa wie mɔ be kwla ju e su andɛ’n, be su afɔtuɛ.

Matie fluwa’n i su fitilɛ

Nian fluwa nga be kan ninnge nga Zezi yoli’n i su ndɛ’n be nun klikli’n i su ninnge cinnjin wie mun.

Mark fluwa’n i su fitilɛ

Fluwa’n ti Zezi i junman ng’ɔ dili’n i su fluwa nnan nga be klɛli’n be nun tikafuɛ’n. Like nga kɛ Zezi wá dí Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su famiɛn’n ɔ́ yó’n ɔ yi i nglo kan kle e.

Lik fluwa’n i su fitilɛ

?Zezi i su ndɛ nga Liki klɛli’n i nun benin yɛ sran uflɛ fi w’a kɛnmɛn i ndɛ ɔ?

Zan fluwa’n i su fitilɛ

Zan fluwa’n kle kɛ Zezi klo sran, ɔ ti wun ase kanfuɛ, i yɛ ɔ ti Mɛsi mɔ Ɲanmiɛn sieli i famiɛn’n niɔn.

Sa Nga Be Yoli’n fluwa’n i su fitilɛ

Klisifuɛ klikli’m be miannin be ɲin be kleli sran mɔ be fin nvle kwlaa nun’n be like naan be kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. Sa Nga Be Yoli’n fluwa’n i nun ndɛ’n kwla wla ɔ fanngan, ɔ maan á tú ɔ klun bó jasin fɛ’n.

Rɔmunfuɛ mun fluwa’n i su fitilɛ

Fluwa sɔ’n kle kɛ Zoova kpaman sran nun naan ɔ ti cinnjin kɛ e lafi Zezi Klisi su.

1 Korɛntifuɛ Mun fluwa’n i su fitilɛ

Pɔlu i fluwa sɔ’n kan wafa nga Klisifuɛ’m be bo kwla yo kun’n, nin wafa nga be kwla nian be wun su naan be nzuɛn w’a yoman tɛ’n be ndɛ. Asa’n, ɔ kan wafa nga be kwla klo be wiengu kpa’n, ɔ nin sran cɛnlɛ mɔ be lafi su’n be ndɛ.