Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Be wunnɛn’n su klɛklɛlɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Be wunnɛn’n su klɛklɛlɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Biblu’n kannin be wunnɛn’n su klɛklɛlɛ’n i ndɛ kpɛ kunngba cɛ. Ɔ o Sanwun Yolɛ 19:28 nun. Ɔ se kɛ: “Nán amun klɛklɛ like amun wunnɛn’n su.” Ɔ ti mmla kun mɔ Ɲanmiɛn fa mannin Izraɛlifuɛ mun-ɔn. I sɔ’n yoli maan ngbaciɛ trannin be nin nvle nga be mantanmantan be lɛ’n be afiɛn. Afin be liɛ’n, be klɛklɛ be amuin’m be dunman annzɛ be yo be nzɔliɛ like be wunnɛn’n su. (Mmla’n 14:2) Kannzɛ Klisifuɛ’m be diman Moizi Mmla’n su’n, sanngɛ ɔ fata kɛ afɔtuɛ ng’ɔ o nun’n yo be cinnjin.

?Klisifuɛ kun kwla klɛklɛ i wunnɛn’n su?

 Biblu’n nun mmla nga’m be kwla uka e naan y’a wun kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n:

  •   “Maan bla’m be wlawla be wun kpa, nán maan be fa be wun kle.” (1 Timote 2:9) I bla-o, i yasua-o, ɔ fata kɛ be fa ndɛ sɔ’n su. Ɔ fata kɛ e bu e wiengu’m be akunndan yɛ nán e yo naan be fa be ɲin sie e su.

  •   Sran wie’m be klɛklɛ be wunnɛn’n su naan bé klé kɛ be o lɛ wie annzɛ be mianman sran wun. Wie mun ekun be yo sɔ naan bé klé kɛ be wunnɛn’n ti be liɛ. Sanngɛ Biblu’n wla Klisifuɛ’m be fanngan kɛ: “Amun fa amun wun man Ɲanmiɛn. Amun fa amun wun mɛn i kɛ tɛ mɔ amun su yi mɔ fiɛn kaan sa nunmɛn i wun, m’ɔ kwla jɔ Ɲanmiɛn klun’n sa. Amun fa ngwlɛlɛ nga amun si i’n be fa di Ɲanmiɛn i junman’n.” (Rɔmunfuɛ Mun 12:1) Ɔ maan fa ‘ngwlɛlɛ’ nanti. Usa ɔ wun kɛ: ?Ngue ti yɛ n kunndɛ kɛ ń yó sɔ-ɔ? Sɛ a kunndɛ kɛ á yó kɛ sran wie’m be sa annzɛ á klé kɛ a o sran akpasua wie’m be nun ti yɛ a yo sɔ’n, nán ɔ wla fi su kɛ aiman’n ɔ akunndan’n kwla kaci. Sanngɛ like nga a klɛklɛ ɔ wunnɛn’n su fuɛ’n, ɔ́ ká lɛ. Sɛ a bu like nga ti yɛ a kunndɛ kɛ á yó sɔ’n i akunndan kpa’n, á fá ajalɛ ngwlɛlɛ su.—Ɲanndra Mun 4:7.

  •   “Sran ng’ɔ bo i ɲin ase yo like’n, like ng’ɔ sunnzun kɛ ɔ́ yó’n, ɔ́ yó ye, sanngɛ be kwlaa nga be kpli yo like’n, bé dí yalɛ.” (Ɲanndra Mun 21:5) Be nga be klɛklɛ be wunnɛn’n su’n, kpɛ sunman’n be buman akunndan naan b’a yo. Sanngɛ i sin’n, i sɔ’n kle be yalɛ cɛ kpa. I wie yɛle kɛ sran’m be kunndɛman kɛ bé fá be wun mántan be annzɛ junman ɲanlɛ bɔbɔ’n ti kekle be sa nun. Asa ekun’n, be wunnɛn’n su klɛklɛ sɔ’n le gua kpa kpɛkun i nunnunlɛ’n ti kekle. Be wunnɛn’n su klɛklɛlɛ’n su like nga fluwa sifuɛ’m be wunnin i’n, ɔ nin sika kpanngban mɔ be nga ninnge sɔ’m be nunnunlɛ’n ti be junman’n be ɲɛn i’n be kle weiin kɛ be nga be klɛklɛ be wunnɛn’n su’n, i agualiɛ’n su’n ɔ yo be nun sunman be nsisɔ.