Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?É yó sɛ naan y’a kwla tran nguan nun tititi?

?É yó sɛ naan y’a kwla tran nguan nun tititi?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Biblu’n se kɛ: “Sran ng’ɔ yo like nga Ɲanmiɛn waan ɔ yo’n, ɔ́ ká lɛ tititi.” (1 Zan 2:​17; Holy Bible​—Easy-to-Read Version) ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn waan e yo-ɔ?

  •   Maan e suan Ɲanmiɛn nin i Wa Zezi be su like. Kɛ Zezi srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ɔ seli kɛ: “Kɛ ɔ ko yo naan b’a ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n, ɔ ti cinnjin kɛ be si wɔ mɔ ɔ kunngba cɛ yɛ a ti Ɲanmiɛn’n, ɔ nin sran nga a sunmɛnnin i’n mɔ yɛle Zezi Klisi’n.” (Zan 17:3) ?Ngue yɛ sran kun kwla yo naan w’a kwla si Ɲanmiɛn nin Zezi-ɔ? Ɔ fata kɛ ɔ suan Biblu’n nun like, yɛ ɔ nian like ng’ɔ suan’n su nanti. a Biblu’n nun ndɛ’n ti’n, e kwla si Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ ti e Yifuɛ’n, i klun akunndan’n. (Sa Nga Be Yoli’n 17:24, 25) Asa ekun’n, Biblu’n se kɛ Zezi i “ndɛ’m be man nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.”​—Zan 6:​67-​69.

  •   Maan e lafi e ti kpɔlɛ tɛ mɔ Zezi fɛ i wun yili’n su. Zezi bali asiɛ’n su wa “kɛ ɔ́ sú sran mun naan ɔ́ fɛ́ i nguan’n mán naan ɔ́ kpɔ́ sran kpanngban be ti.” (Matie 20:28) Tɛ mɔ Zezi fɛ i wun yili’n ti’n, e kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n asiɛ m’ɔ́ wá káci lika klanman’n, i su. b (Jue Mun 37:29) Zezi seli kɛ: “Ɲanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ kle kɛ ɔ lafi i su’n w’a mlinman, sanngɛ ɔ ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.” (Zan 3:​16) Kɛ be se kɛ e lafi Zezi su’n, yɛle kɛ e nian like ng’ɔ kleli’n su e nanti, yɛ e yo i Si’n i klun sa.​—Matie 7:​21; Zaki 2:​17.

  •   Maan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn mantan kpa. Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e fa e wun e mɛntɛn i naan e yo i janvuɛ. (Zaki 2:​23; 4:8) Ɲanmiɛn o lɛ titi. Ɔ su wuman le. Ɔ kunndɛ kɛ i janvuɛ’m be kusu be ka nguan nun titi. I Ndɛ’n nun’n, ɔ seli kɛ be kwlaa nga be fa be wun mɛntɛn i’n, “bé nyán nguan tɛnndɛn.”​—Jue Mun 22:27.

Nguan m’ɔ leman awieliɛ’n i su ndɛ nga sran’m be kan m’ɔ timan su’n

 Ndɛ nga sran’m be kan’n: Fluwa sifuɛ dandan’m bé wá yó maan sran’m bé trán nguan nun titi.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Kannzɛ dɔɔtrɔ’m be mian be ɲin sɛ’n, be su kwlá yoman naan sran’m be ka nguan nun tititi. Ɲanmiɛn kunngba cɛ yɛ ɔ kwla yo sɔ-ɔ. Afin ‘nguan’n i bo’n, i wun lɔ yɛ ɔ wo ɔ.’ (Jue Mun 36:10) Ɔ tali nda kɛ “ɔ́ núnnún wie’n mlɔnmlɔnmlɔn,” yɛ be nga be yo i klun sa’n, ɔ́ mán be nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.​—Ezai 25:8; 1 Zan 2:​25.

 Ndɛ nga sran’m be kan’n: Nvle wie’m be nunfuɛ’m be ngunmin yɛ bé ká nguan nun titi-ɔ.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Ɲanmiɛn kpaman sran nun. “Sanngɛ nvle kwlaa nun’n, sran ng’ɔ sro i m’ɔ yo sa ng’ɔ ti kpa’n, i sɔfuɛ’n yɛ i klun jɔ i wun-ɔn.” (Sa Nga Be Yoli’n 10:34, 35) Sran kwlaa ng’ɔ yo Ɲanmiɛn klun sa’n, ɔ kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.

 Ndɛ nga sran’m be kan’n: Sɛ e tran nguan nun titi’n, e ɲrun yó e koun.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Ɲanmiɛn klo e, yɛ ɔ kunndɛ kɛ e klun jɔ. (Zaki 1:​17; 1 Zan 4:8) Ɔ si kɛ, kɛ e tu e klun e di junman’n, e klun jɔ. (Akunndanfuɛ’n 3:​12) I sɔ’n ti, be kwlaa nga bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n, Ɲanmiɛn mán be junman mɔ i dilɛ’n ɔ man aklunjuɛ-ɔ. Yɛ be nin be awlɛn su sran mun bé dí be sa nuan ninnge’m be su.​—Ezai 65:22, 23.

 Asa eku’n be nga bé trán nguan nun titi’n bé súan be Yifuɛ’n ɔ nin ninnge ng’ɔ yili be’n, be su like uflɛ mun tititi. Wafa nga Ɲanmiɛn yili e’n ti’n, e kunndɛ kɛ é ká nguan nun titi naan é sí i kpa. “Sanngɛ sa nga Ɲanmiɛn yo’n, kɛ ɔ fin i bo bolɛ’n nun lele m’ɔ́ fá jú i awieliɛ’n, e su kwlá simɛn i bo.” (Akunndanfuɛ’n 3:​10, 11) Ɔ maan, be nga bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n, bé súan like uflɛ tititi yɛ ninnge nga bé yó’n, be su diman be yalɛ.

a Zoova i Lalofuɛ’m be kle sran’m be Biblu’n nun like. Be demɛn i ti sika. Sɛ a kunndɛ kɛ á sí nun kpa ekun’n, nian video nga be flɛ i kɛ ?Wafa sɛ yɛ e kle sran’m be biblu’n nun like ɔ?

b Nian ndɛ nga be flɛ i kɛ “?Wafa sɛ yɛ Zezi de e-ɔ?” i nun.