Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Lɛn tannin nga be flɛ i kɛ suaire de Turin yɛ be fa cicili Zezi i fuɛn’n wun-ɔn?

?Lɛn tannin nga be flɛ i kɛ suaire de Turin yɛ be fa cicili Zezi i fuɛn’n wun-ɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Biblu’n kanman lɛn tannin mɔ be flɛ i suaire de Turin’n i ndɛ. Sran’m be waan kɛ Zezi wuli’n, lɛn tannin nga be fa cicili i fuɛn’n wun’n niɔn. I sɔ’n ti’n, sran wie’m be bu i kɛ tannin sɔ’n ti i liɛ ngunmin. Itali lɔ Katoliki’m be katedrali ng’ɔ o Tirɛn lɔ’n i nun yɛ tannin sɔ’n wo-ɔ. Be sɛsɛ i kpa liɛ su.

 ?Biblu’n kle kɛ lɛn tannin sɔ’n (suaire de Turin) yɛ be fa cicili Zezi i fuɛn’n wun sakpa-ɔ? Cɛcɛ.

 Nian lɛn tannin sɔ’n i wafa ng’ɔ ti’n m’ɔ nin nga Biblu’n kɛn i ndɛ’n be timan kun’n.

 1.   Tannin sɔ’n (suaire de Turin) ti tannin kunngba cɛ. I tɛnndɛn nun ti mɛtri 4 tra su (4,42). Yɛ i tɛtrɛ nun ti mɛtri 1 tra su (1,13). Kpɛkun tannin tiaan kun mɔ i tɛtrɛ nun ti santimɛtri 8, ɔ sa su.

   Biblu’n nun ndɛ’n: Nán lɛn tannin kunngba cɛ yɛ be fa cicili Zezi i fuɛn’n wun-ɔn. Tannin tanmue kaka yɛ be fa cicili i wun-ɔn. Kpɛkun, be fali lɛn tannin uflɛ be fa cicili i ti’n. Kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin Zezi’n, i akoto’m be nun kun wluli i asieliɛ’n nun lɔ. Ɔ wunnin kɛ sran fi nunman lɔ. Ɔ wunnin kɛ lɛn tanmue’m be guagua lɛ. Biblu’n se kɛ: “Tannin mɔ be fa cicili i ti’n, ɔ nunman tannin tanmue onga’m be wun lɛ. Sanngɛ ɔ ti ɲɔnɲɔnwa, yɛ ɔ guɛ i liɛ ngunmin lika uflɛ.”​—Zan 20:6, 7.

 2.   Ninnge wie’m be tata tannin’n nun (suaire de Turin) be waan mmoja-ɔ.

   Ndɛ nga Biblu’n kan’n: Kɛ Zezi wuli’n, ka naan i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a ko sie i’n, be yoli i sielɛ’n i su ninnge wie mun “kɛ nga Zuifu’m be fa yo i titi’n sa.” (Zan 19:39-42) I wie yɛle kɛ, be fa ngo nin ayre fannin gua saka’n i wun. (Zan 19:39-42) Asa kusu’n, e kwla se kɛ, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnzinnin i ka naan b’a cici i wun naan b’a ko sie i.

 3.   Fluwa kun se kɛ, kɛ be nian tannin’n su’n, be wun like wie kɛ sran kun sa. Ɔ la seiin tannin’n i bue kun su. Kpɛkun be buli tannin’n i bue kun’n nun nɲɔn fa katali i ɲrun lika.​—Encyclopædia Britannica.

   Ndɛ nga Biblu’n kan’n: Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kannin i wie’n nin i asieliɛ’n be ndɛ. Asa kusu’n, be nun bla wie’m be seli kɛ “anzi wie’m be yili be wun nglo kleli be.” (Liki 24:​15-​24) Sɛ ɔ ti kɛ tannin’n (suaire de Turin) wo asieliɛ’n i klun lɔ’n, nn Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛnnin tannin sɔ’n ɔ like nga be wunnin i tannin sɔ’n su’n i ndɛ wie. Sanngɛ, Biblu’n kleman kɛ be kɛnnin i sɔ ndɛ.

?Ɔ fata kɛ sran’m be sɔ tannin sɔ’n (suaire de Turin)?

 Cɛcɛ. Sɛ ɔ ti kɛ lɛn tannin kpakpa nga be fa cicili Zezi i wun’n te o lɛ bɔbɔ’n, nn ɔ fataman kɛ be sɔ i. Maan e nian Biblu’n nun ndɛ ng’ɔ kle kɛ i sɔ yolɛ nin i fataman’n.

 1.   I sɔ yolɛ timan cinnjin. Zezi seli kɛ: “Ɲanmiɛn ti wawɛ. Ɔ maan be nga be su i’n, ɔ fata kɛ be su i kɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kle be’n sa, yɛ be su i nanwlɛ nun.” (Zan 4:​24) Kɛ é sú Ɲanmiɛn’n, ɔ timan cinnjin kɛ e koto like wie bo.

 2.   Ɲanmiɛn tannin e i sɔ yolɛ. Mmla blu’m be nun kun tannin amuin sɔlɛ’n. (Mmla’n 5:​6-​10) Asa ekun’n, Biblu’n se Klisifuɛ’m be kɛ be ‘nian be wun su amuin’m be lika.’ (1 Zan 5:​21) Sran wie’m be kwla se kɛ, be liɛ’n be bumɛn i kɛ tannin sɔ’n ɔ ti be amuin, naan ɔ ti nzɔliɛ like mɔ be fa su Ɲanmiɛn-ɔn. Sanngɛ, sɛ sran kun koto like kun bo, ɔ mɛnmɛn i’n, nn like sɔ’n ti i amuin. a Ɔ maan, sran kwlaa ng’ɔ kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn i klun jɔ i wun’n, ɔ kotoman like fi bo, maan ɔ yo tannin sɔ’n nin-o, annzɛ like uflɛ-o.

a Like kwlaa nga sran kun koto i bo, ɔ mɛnmɛn i’n, ɔ ti sran sɔ’n i amuin. Ɔ kwla yo desɛn, annzɛ foto, annzɛ fafuɛ annzɛ like uflɛ wie.