Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Kɛ sran kun ko wu’n like kun o i nun m’ɔ wuman wie-ɔ?

?Kɛ sran kun ko wu’n like kun o i nun m’ɔ wuman wie-ɔ?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Ebre nun ndɛ ruak, nin Glɛki nun’n ndɛ pinema mɔ be kaci be kpɛ sunman kɛ “wawɛ’n,” be bo’n sɔnnin kpa. Be fa Ebre nin Glɛki nun ndɛ sɔ’m be kan (1) aunmuan’n, (2) wunmiɛn ng’ɔ o asiɛ’n su ninnge’m be nun’n, (3) like ng’ɔ su sran kun bo mɔ i ti yɛ ɔ kan ndɛ wie mun annzɛ ɔ yo ninnge wie mun’n, (4) ndɛ wie mɔ be fin aolia nun sran mun’n, (5) aolia nun sran mun, yɛ (6) Ɲanmiɛn i wunmiɛn’n, yɛle kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n be ndɛ.—Ezipti Lɔ Tulɛ 35:21; Jue Mun 104:29; Matie 12:43; Liki 11:13

Adan “ɲannin nguan.” Nán like uflɛ yɛ be fa wlɛli i nun yɛ ɔ kacili sran-ɔn.

  •   Biblu’n kan wafa nga Ɲanmiɛn Zoova yili sran klikli’n i ndɛ se kɛ Ɲanmiɛn “ɔ fitali sran’n i bue’n nun yɛ sran’n deli wunmiɛn-ɔn, yɛ ɔ nyannin nguan-an.” (Bo Bolɛ 2:7, Nyanmiɛn Ndɛ’n) Adan ɲannin nguan. Nán like uflɛ yɛ be fa wlɛli i nun yɛ ɔ kacili sran-ɔn.

?Like kun o sran nun m’ɔ wuman sakpa ɔ?

 Jue Mun 104:29 se kɛ: “Kɛ a yi wunmiɛn [ruak] ng’ɔ o be nun’n, be wu yɛ be sa be sin be kaci fa.” Yɛ Zaki 2:26 se kɛ: ‘Sɛ sran kun loman wunmiɛn’n [pinema], nn w’a wu.’ Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’m be nun’n, ruak ɔ nin pinema yɛle like nga mɔ maan nguan o sran nun’n. Sɛ wunmiɛn nunman sran nun kun’n, nn w’a wu. I sɔ’n ti yɛ, Biblu’n nun’n, be kacili ndɛ mma ruak kɛ ‘wunmiɛn’n’ niɔn. Maan e nian Nowe blɛ su Nzue dan’n i su ndɛ nga Ɲanmiɛn kannin’n. I waan: “Ń má tɔ́ nzue dan kpa kun asiɛ’n su naan like kwlaa nga be o su mɔ be le nguan’n [ruak], be nunnun sekeseke.” (Bo Bolɛ 6:17; 7:15, 22) “Wunmiɛn” sɔ’n wo like kwlaa nga be le nguan’n be nun.

Sunnzun ase kpa kun

 Wafa kunngba nga kolan’n maan aladio’n kwla ijɔ’n, wunmiɛn’n kusu ti yɛ maan sran’n kwla keje i wun ɔn. Maan e fa be sa nun aladio kaan kun i su sunnzun ase kun e nian. Kɛ e wla nun tɔsu yɔbuɛ’n, mɔ e sɔ i nuan’n, wunmiɛn nga ɔ o tɔsu yɔbuɛ’m be nun’n ɔ yo maan aladio’n kwla ijɔ siɛn’n. Sɛ tɔsu yɔbuɛ nunman aladio’n nun’n, ɔ kwlá ijɔman. Ɔ ti kɛ aladio mɔ kolan nunman nun kun’n sa. I sɔ kunngba’n, wunmiɛn nga ɔ o e nun’n, yɛ maan e kwla kan e wun ɔn. I kusu’n, kɛ kolan sa’n, wunmiɛn’n ɔ timan like m’ɔ kwla klo sran annzɛ m’ɔ kwla kpɔ sran ɔn, yɛ ɔ kwlá buman akunndan. Ɔ timan sran kusu. Sanngɛ sɛ wunmiɛn sɔ’n nunman e nun kun’n, kɛ nga Jue Mun 104:29 i klɛfuɛ’n fa kan’n sa’n, ‘e ka lɛ e wu, yɛ e sa e sin e kaci fa.’

 Akunndanfuɛ’n 12:7 kán sran’n i wie’n i ndɛ’n ɔ se kɛ: “[Sran i wunnɛn’n m’ɔ kaci] Ndutre’n sɛ i sin asiɛ wun, kan ɔ o lɔ laa’n, yɛ wunmiɛn m’ɔ man nguan’n, ɔ sɛ i sin Ɲanmiɛn Kpli m’ɔ fa mannin’n i wun lɔ.” Kɛ nguan’n ng’ɔ o e nun’n yɛle kɛ e wunmiɛn’n ɔ nunman e nun kun’n, e wu yɛ e sa e sin e kaci fa ekun, afin fa yɛ be fa yili e ɔ. I kunngba’n, nguan’n sɛ i sin i finwlɛ lɔ, yɛle kɛ Ɲanmiɛn wun lɔ. (Zɔbu 34:14, 15; Jue Mun 36:10) I sɔ’n kleman kɛ nguan’n ng’ɔ o e nun’n ɔ tu ajalɛ kɔ ɲanmiɛn su lɔ. Sanngɛ, i bo’n yɛle kɛ sɛ sran nga ɔ wuli’n ɔ́ sɛ́ i sin nguan nun ekun’n, i kwlaa o Ɲanmiɛn Zoova sa nun. Saan Ɲanmiɛn i tinmin’n kunngba cɛ yɛ ɔ kwla man sran sɔ’n i wunmiɛn ekun naan w’a sɛ i sin nguan nun ekun ɔn. Ɔ maan, kannzɛ bɔbɔ sɛ sran’m be se kɛ ndɛ mma “wawɛ’n” ɔ ti like ng’ɔ o sran nun m’ɔ wuman’n, sanngɛ ndɛ mma ruak ɔ nin pinema mɔ be fa klɛli Biblu’n i klikli nun’n, ɔ kleman kɛ like kun o sran nun m’ɔ wuman ɔn.

?Ngue ti yɛ sran’m be lafi su kɛ kɛ sran wu’n like kun o i nun m’ɔ wuman wie-ɔ?

 Nán Biblu’n nun yɛ sran’m be wunnin kɛ kɛ sran wu’n like kun o i nun m’ɔ wuman-ɔn. Laa Glɛki’m be fluwa sifuɛ dandan mun yɛ be kleli sran’m be sɔ-ɔ. Ɲanmiɛn kloman kɛ e fa like nga klɔ sran’m be kle’n e sanngan nga i bɔbɔ Ɲanmiɛn’n ɔ kle’n nun. I kpa’n Biblu’n wla e su nun kɛ: “Amun nian amun wun. Nán maan sran wie fa mɛn nunfuɛ’m be ngwlɛlɛ’n nin ndɛ ngbɛnngbɛn mɔ be ti gblɛ ngunmin’n.”—Kolɔsufuɛ Mun 2:8.