Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Sika’n yɛ ɔ ti sa tɛ’n be kwlaa be bo’n niɔn?

?Sika’n yɛ ɔ ti sa tɛ’n be kwlaa be bo’n niɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Cɛcɛ. Biblu’n seman kɛ sika’n ti tɛ naan sika’n yɛ ɔ ti sa tɛ’m be kwlaa be bo’n niɔn. Kɛ sran’m be jran Biblu’n su be se kɛ sika’n ti sa tɛ’m be kwlaa be bo’n, i sɔ’n timan su. Sanngɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n yɛle kɛ “sika klolɛ’n yɛ ɔ ti sa nga be saci sran’n be kwlaa be bo’n niɔn.”—1 Timote 6:10.

 ?Sika’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

 Biblu’n se kɛ sika’n kwla “sasa e.” (Akunndanfuɛ’n 7:12) Biblu’n kan klun ufuefuɛ’m be ndɛ kpa. Klun ufue yolɛ’n kusu i wie yɛle sran sika manlɛ’n.—Ɲanndra Mun 11:25.

 Sanngɛ Biblu’n se kɛ sika kunndɛlɛ ngboko’n timan kpa. Ɔ se kɛ: “Nán amun klo sika. Maan like nga amun le i dɔ nga su’n, ɔ ju amun.” (Ebre Mun 13:5) I sɔ’n kle kɛ ɔ fataman kɛ e fa sika kunndɛlɛ’n e cici e ti, annzɛ e fua kpa kɛ é yó aɲanbeunfuɛ. I sɔ’n ti’n, sɛ e ɲan ninnge nga e sa mian be wun sakpa’n, mɔ i wie yɛle aliɛ, nin tralɛ, ɔ nin sua’n maan ɔ ju e.—1 Timote 6:8.

 ?Ngue ti yɛ Biblu’n se kɛ sika klolɛ’n timan kpa-ɔ?

 Biblu’n se kɛ sran nga i ɲin yiman like’n ɔ su ɲanman nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. (Efɛzifuɛ Mun 5:5) ?Ngue ti-ɔ? I kun yɛle kɛ aɲinkpli’n nin amuin sɔlɛ’n ti kun. (Kolɔsufuɛ Mun 3:5) Asa ekun’n, be nga be ɲin ti kpli’n, ɔ ju wie’n be yo ninnge nga be timan su’n naan b’a kwla ɲan like nga be kunndɛ’n. I sɔ’n ti’n, Ɲanndra Mun 28:20 se kɛ: “Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ ɲɛ́n i wun ndɛndɛ’n, saan ɔ́ yó sa tɛ.” Sran wie mun bɔbɔ be wua annzɛ be kun sran, annzɛ kusu be yo i wunsu sa tɛ wie mun ekun naan b’a ɲan like nga be kunndɛ’n.

 Kannzɛ bɔbɔ sika klolɛ’n w’a faman e w’a wlaman sa tɛ wie nun’n, sanngɛ ɔ kwla kpɛ ndɛ man e. Biblu’n se kɛ ‘be nga b’a fua kpa kɛ bé ɲán be wun’n, be laka be, yɛ be tɔ aya nun. Asa ekun’n, be konvi sɔ ninnge finfin mun nin ninnge tɛtɛ mun.’—1 Timote 6:9.

 ?Wafa sɛ yɛ e kwla ɲan sika’n i su afɔtuɛ nga Biblu’n man’n i su ye-ɔ?

 Sɛ e yoman sa tɛ wie sika kunndɛlɛ’n ti’n, e bɔbɔ e klun jɔ́, kpɛkun Ɲanmiɛn i klun jɔ́ e wun yɛ ɔ́ súan e bo. Ɲanmiɛn se sran kwlaa ng’ɔ miɛn i ɲin naan i klun w’a jɔ i wun’n i kɛ: “N su yiman wɔ ase le, yɛ n su yaciman wɔ le.” (Ebre Mun 13:5, 6) Asa’n ɔ se ekun kɛ “sran ng’ɔ ti nanwlɛfuɛ’n, ɔ́ ɲán ninnge kpakpa kpanngban.”—Ɲanndra Mun 28:20.