Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ngue ti yɛ e o nguan nun-ɔn?

?Ngue ti yɛ e o nguan nun-ɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Sran wie’m be kunndɛ kɛ bé sí like nga ti yɛ be o ngua n nun’n. I ti’n be usa be wun kɛ: ?Ngue ti yɛ e o asiɛ’n su wa-ɔ? ?Annzɛ like trele kun sa ti yɛ n wo nguan nun-ɔn? Biblu’n waan sa nga ti yɛ e o nguan nun’n yɛle kɛ e tra Ɲanmiɛn i janvuɛ. Maan e fa e ɲin e sie nanwlɛ ndɛ cinnjin nga Biblu’n kan be’n nun wie’m be su.

  •   Ɲanmiɛn ti e Yifuɛ. Biblu’n se kɛ: “[Ɲanmiɛn] yɛ ɔ yili e-ɔ, yɛ e ti i liɛ.”—Jue Mun 100:3; Sa Nglo Yilɛ 4:11.

  •   Ninnge kwlaa nga Ɲanmiɛn yili be’n, nán ngbɛn ti yɛ ɔ yili be-ɔ. E kusu, nán ngbɛn ti yɛ ɔ yili e-ɔ.—Ezai 45:18.

  •   Wafa nga Ɲanmiɛn yili e’n ti’n e ‘miɛn i wun.’ I ti yɛ e kunndɛ kɛ é sí like nga ti yɛ e o nguan nun’n niɔn. (Matie 5:3) Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e si like sɔ’n kusu.—Jue Mun 145:16.

  •   Kɛ e tra Ɲanmiɛn i janvuɛ’n yɛ e yo Ɲanmiɛn i wun mɔ e mian’n i nuan su sa-ɔ. Sran wie’m be kwla bu i kɛ e kwlá traman Ɲanmiɛn i janvuɛ. Sanngɛ Biblu’n wla e fanngan kɛ: “An fa amun wun mantan Ɲanmiɛn, yɛ ɔ́ fɛ́ i wun mántan amun.”—Zaki 4:8; 2:23.

  •   Sɛ e kunndɛ kɛ é káci Ɲanmiɛn i janvuɛ’n, ɔ fata kɛ e yo i klun sa’n. Biblu’n kan i klun sa sɔ’n i ndɛ Akunndanfuɛ’n 12:13 nun. Ɔ se kɛ: “Maan ɔ nyin yi Nyanmiɛn, yɛ nanti i mmla’m be su. Like ng’ɔ fata kɛ klɔ sran kwlakwla yo’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ.”—Nyanmiɛn Ndɛ’n

  •   E ɲrun lɔ’n, Ɲanmiɛn wá yó maan like ng’ɔ sunnzunnin i klɔ sran’m be lika i bo bolɛ’n nun’n, ɔ́ kpɛ́n su. Ɔ́ núnnún ɲrɛnnɛn’n nin afɛ’n kwlaa yɛ ɔ́ mɛ́n i janvuɛ mun, yɛle kɛ be nga be su i’n, nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.—Jue Mun 37:10, 11.