Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ngue yɛ be flɛ i sa tɛ’n niɔn?

?Ngue yɛ be flɛ i sa tɛ’n niɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Kɛ sran kun yo sa wie annzɛ ɔ bu akunndan wie m’ɔ nin Ɲanmiɛn i mmla’m be kɔman likawlɛ’n, yɛ be flɛ i sa tɛ’n niɔn. Ɔ ti like kun m’ɔ timan kpa annzɛ ɔ timan su Ɲanmiɛn ɲrun-ɔn. (1 Zan 3:4; 5:17) Sanngɛ Biblu’n kan sa tɛ kun ekun i ndɛ. Yɛle kɛ sɛ sran kun si kɛ like kun ti kpa naan ɔ yoman’n, nn w’a yo sa tɛ.—Zaki 4:17.

 Aniɛn nga be nun yɛ be dun mmua klɛli Biblu’n be nun’n, sa tɛ’n i bo’n yɛle kɛ be to fɔn like. I wie yɛle kɛ Izraɛli lɔ sonja wie’m be sa di ndɛnman kpa. Ɔ maan kɛ be to kpafloko’n, ‘ɔ to fɔnman.’ Be kwla kaci ndɛ sɔ’n i ekun kɛ, kɛ be to kpafloko’n, be ‘yoman sa tɛ.’ (Jɔlɛ Difuɛ Mun 20:16) Ɔ maan kɛ be se kɛ be yo sa tɛ’n, i bo’n yɛle kɛ be fɔn Ɲanmiɛn i mmla mun.

 Kɛ mɔ Ɲanmiɛn yɛ yili e’n ti’n, i yɛ ɔ le atin kle e like ng’ɔ ti kpa’n niɔn. (Sa Nglo Yilɛ 4:11) Asa’n, ninnge nga e yo be’n, ɔ́ wá úsa e su sa.—Rɔmunfuɛ Mun 14:12.

?Sran kun kwla se kɛ ɔ su yoman sa tɛ mlɔnmlɔn?

 Cɛcɛ. Afin Biblu’n se kɛ “sran’m be kwlaa be yoli sa tɛ. I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n to fuannin be.” (Rɔmunfuɛ Mun 3:23; 1 Famiɛn Mun 8:46; Akunndanfuɛ’n 7:20; 1 Zan 1:8) ?Sanngɛ ngue ti yɛ e yo sa tɛ-ɔ?

 Klɔ sran klikli nga Ɲanmiɛn yili be’n yɛle Adan nin Ɛvu. Kɛ ɔ́ yí be’n nn fɔ nunman be nun. Afin ɔ yili be kɛ i bɔbɔ sa. (Bo Bolɛ 1:27) Sanngɛ kɛ mɔ be ɲin w’a yiman Ɲanmiɛn ti’n, fɔ trannin be nun. (Bo Bolɛ 3:5, 6, 17-19) Yɛ kɛ be wuli ba mun’n, fɔ ng’ɔ o be nun’n sali ba sɔ mun. (Rɔmunfuɛ Mun 5:12) I sɔ yɛ Davidi m’ɔ ti Izraɛli famiɛn’n kannin-ɔn. Ɔ seli kɛ: “Kɛ bé wú min’n, n ti sa tɛ yofuɛ.”—Jue Mun 51:5.

?Sa tɛ wie ti tɛ tra wie?

 Ɛɛn. I wie yɛle Sodɔmunfuɛ’m be liɛ’n. Biblu’n waan ‘be klun yo wi dan, yɛ be ti sa tɛ yofuɛ dan.’ Ɔ se ekun kɛ be sa tɛ’n “ti dan ngboko.” (Bo Bolɛ 13:13; 18:20) ?Ninnge benin mun yɛ be kle kɛ sa tɛ nga sran kun yoli’n ti tɛ dan-ɔn? Maan e kan be nun nsan be ndɛ.

  1.   ?Sa tɛ benin yɛ ɔ yoli-ɔ? Biblu’n wla e su nun kpa kɛ e kpalo sa tɛ dan wie mun. Be yɛle bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n, nin amuin sɔlɛ, nin awie wualɛ, nin nzanbɔɛ, nin sran like delɛ wue kekle su’n nin sran kunlɛ ɔ nin bae dilɛ. (1 Korɛntifuɛ Mun 6:9-11; Sa Nglo Yilɛ 21:8) Sanngɛ Biblu’n kle kɛ sa tɛ sɔ mun be nin sa tɛ wie mɔ nán e ɲinfu yɛ e yo be’n, be timan kun. I wie yɛle kɛ e kwla kan ndɛ wie annzɛ e yo like wie m’ɔ wɔ e wiengu’m be safle-ɔ. (Ɲanndra Mun 12:18; Efɛzifuɛ Mun 4:31, 32) Sanngɛ Biblu’n waan nán e se kɛ sa tɛ wie ti kaan ti’n é yó. Afin i sɔ’n kwla yo maan é yó sa tɛ dan Ɲanmiɛn ɲrun.

  2.   ?Ngue ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ? Sran wie’m be liɛ’n, kɛ mɔ be siman Ɲanmiɛn mmla’n i ti yɛ be yo sa tɛ-ɔ. (Sa Nga Be Yoli’n 17:30; 1 Timote 1:13) Ɔ ti su kɛ Biblu’n waan sa tɛ kwlaa ti tɛ. Sanngɛ sran ng’ɔ si Ɲanmiɛn mmla’n mɔ i ɲinfu yo sa tɛ’n, i liɛ’n i sa tɛ liɛ’n tra. (Kalɛ 15:30, 31) Sran nga i ɲinfu yo sa tɛ’n, ɔ kle kɛ ‘i klun akunndan’n ti tɛ.’—Zeremin 16:12.

  3.   ?Ɔ yoli sɔ kpɛ nɲɛ? Biblu’n kle ekun kɛ ngbaciɛ o sran ng’ɔ yoli sa tɛ kpɛ kunngba’n ɔ nin sran ng’ɔ yoli sa tɛ cɛli’n be afiɛn. (1 Zan 3:4-8) Be nga be si like ng’ɔ ti kpa’n mɔ sanngɛ be ɲinfu be yo sa tɛ’n, Ɲanmiɛn wá bú be fɔ.—Ebre Mun 10:26, 27.

 Be nga be yoli sa tɛ dan’n, be akunndan’n kwla bu be fɔ dan. I wie yɛle Famiɛn Davidi liɛ’n. Ɔ seli kɛ: “Min fɔnlɛ’m be tra min ti’n su, be ti kɛ trɔ nɔnnin wie sa, be yo nɔnnin dan ti’n, n kwlá suaman be.” (Jue Mun 38:4) Sanngɛ Biblu’n kan ndɛ fɛfɛ kpa kun. Ɔ se kɛ: “Maan klunwifuɛ’n ɔ kaci i ayeliɛ’n, yɛ maan sa tɛ yofuɛ’n ɔ kaci i akunndan’n. Maan ɔ sɛ i sin Zoova wun, ɔ́ wá sí i aunnvɔɛ, maan ɔ sɛ i sin e Ɲanmiɛn’n i wun, afin ɔ́ wá yáci i wun sa’n ɔ́ cɛ́ i klun ufue su.”—Ezai 55:7.