Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Kuɛ tulɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Kuɛ tulɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

Biblu’n kanman kuɛ tulɛ’n i ndɛ sa trele. Sanngɛ Biblu’n nun ndɛ kpanngban be kle wafa nga Ɲanmiɛn bu klɔ sran’m be nguan’n, ɔ nin wafa ng’ɔ bu ba ng’ɔ te o i nin kun sɛ’n nun’n i nguan’n.

Nguan’n fin Ɲanmiɛn. (Bo Bolɛ 9:6; Jue Mun 36:9) Ɲanmiɛn ɲrun’n, nguan’n ti cinnjin kpa. Ba bɔbɔ ng’ɔ te o i nin i kun sɛ’n nun’n i nguan’n ti cinnjin. Ɔ maan sɛ sran kun i ɲinfu ɔ kun ba kun m’ɔ te o i nin i kun sɛ’n nun’n, nn w’a kun sran.

Mmla nga Ɲanmiɛn fa mannin Izraɛlifuɛ mun’n se kɛ: “Sɛ yasua wie’m bé dí utre naan be si bla kun m’ɔ ti wunnzɛfuɛ’n, sɛ i ba wulɛ cɛn nin-a juman naan ɔ wu ba’n, kannzɛ wie ndɛ w’a baman nun’n, ɔ fata kɛ sran ng’ɔ yoli sa’n ɔ yi like nga bla’n i wun’n ɔ se i kɛ ɔ yi’n. Maan ɔ yi like sɔ’n jɔlɛ difuɛ’m be ɲrun. Sanngɛ sɛ wie ndɛ ba nun’n, ɔ fata kɛ be kun sran kunfuɛ’n wie.”—Ezipt Lɔ Tulɛ 21:22, 23, * NWT.

 ?Blɛ benin nun yɛ klɔ sran i nguan’n bo i bo-ɔ?

Ɲanmiɛn ɲrun’n, kɛ bla kun fa kuɛ cɛ’n, nn ba’n i nguan’n w’a bo i bo. Biblu m’ɔ ti Ɲanmiɛn i nuan ndɛ’n i nun’n, Ɲanmiɛn kle kɛ ba m’ɔ te o i nin i ku sɛ’n nun’n, ɔ ti sran. Maan e fa e ɲin e sie i ndɛ nga’m be su. Be kle kɛ Ɲanmiɛn ɲrun’n, ba ng’ɔ te o i nin ku sɛ’n nun’n, ɔ nin ba nga b’a wu i’n be ti kun.

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n maan Famiɛn Davidi seli Ɲanmiɛn kɛ: “I nun bɔ n tɛ yo mmoja bɔbɔ’n, ɔ nyin ta min.” (Jue Mun 139:16) Ɔ maan ka naan b’a wu Davidi bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun’n ɔ ti sran.

  • Asa ekun’n, ka naan b’a wu Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zeremi’n, Ɲanmiɛn si kɛ ɔ́ wá yó like cinnjin kpa kun. Ɲanmiɛn seli i kɛ: “N si wɔ kwlaa naan m’an siesie wɔ ɔ nin klun lɔ. N fali wɔ n sieli i ngunmin kwlaa naan b’a wu wɔ. N dun mmua n sieli wɔ kɛ a ijɔ min nuan kle nvle-nvle mun.”—Zeremi 1:5.

  • Liki m’ɔ klɛli Biblu’n i nun fluwa kun’n, m’ɔ ti dɔɔtrɔ’n, ɔ fali Glɛki nun ndɛ mma kunngba’n ɔ fa kannin ba kun m’ɔ te o i nin i ku sɛ’n nun’n, ɔ nin ba kun mɔ b’a wu i’n, be ndɛ.—Liki 1:41; 2:12, 16.

 ?Sɛ sran kun tuli kuɛ laa’n, Ɲanmiɛn kwla yaci sa sɔ’n cɛ i?

Be nga be tuli kuɛ’n, Ɲanmiɛn kwla yaci be wun sa’n cɛ be. Sɛ siɛn’n be bu nguan’n kɛ nga Ɲanmiɛn fa bu i’n sa’n, ɔ fataman be akunndan’n bu be fɔ kun. “Zoova klun ti ufue, ɔ si aunnvuɛ . . . Ɔ yo maan e nin e sa tɛ mun ye afiɛn’n ti nun kɛ wia afiliɛ’n nin wia atɔliɛ’n be afiɛn’n ti nun ju’n sa.” * (Jue Mun 103:8-12) Be kwlaa nga be yoli sa tɛ laa’n, mɔ be kacili be nzuɛn’n, sɛ bɔbɔ be tuli kuɛ-o, Zoova yaci be sa tɛ’n cɛ be.—Jue Mun 86:5.

 ?Sɛ niɛn’n annzɛ ba ng’ɔ o i ku sɛ’n nun’n i nguan o wie nuan naan be tu kuɛ’n i sɔ’n ti tɛ?

Kɛ e fa e ɲin e sie i ndɛ nga Biblu’n kɛn i ba m’ɔ te o i nin i ku sɛ’n nun su’n, e wun kɛ kannzɛ bɔbɔ sa kekle kwla ɲan niɛn’n annzɛ ba’n, nɛ́n i sɔ’n ti yɛ bé sé kɛ be tu kuɛ’n niɔn.

Wie liɛ’n, kɛ bla’n wú ba’n kekle tɔ. Ɔ maan ɔ fata kɛ be de niɛn’n nin ba’n be nun kun. I sɔ sa’n juman titi. ?Sanngɛ sɛ i sɔ sa’n ju’n, be nun oninfuɛ’n yɛ bé dé i-ɔ? Be nga sa sɔ’n tɔ be su’n, be bɔbɔ yɛ ɔ fata kɛ be kle sran ng’ɔ fata kɛ be di i’n niɔn.

^ ndɛ kpɔlɛ 5 Wafa nga be klɛli mmla sɔ mɔ be fa mannin Izraɛlifuɛ mun’n Biblu wie’m be nun’n, ɔ kle kɛ bla’n i nguan’n yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn, naan ba m’ɔ o i klun lɔ’n i liɛ’n timan cinnjin. Sanngɛ wafa nga laa’n be klɛli ndɛ’n Ebre nun’n, ɔ kle kɛ sɛ niɛn’n yɛ ɔ wu-o, sɛ ba’n nin-o, i kwlaa ti sran kunlɛ.

^ ndɛ kpɔlɛ 15 Ɲanmiɛn dunman’n yɛle Zoova, ɔ o Biblu’n nun.—Jue Mun 83:18.