Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Kuɛ tulɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Kuɛ tulɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Biblu’n kanman kuɛ tulɛ’n i ndɛ trele sa. Sanngɛ Biblu’n nun ndɛ mma kpanngban be uka e naan y’a wun wafa nga Ɲanmiɛn bu ba m’ɔ te o i nin klun lɔ’n i nguan’n.

 Nguan’n ti like mɔ Ɲanmiɛn fa cɛli e-ɔ. (Bo Bolɛ 9:6; Jue Mun 36:9) Ɲanmiɛn bu nguan’n i like cinnjin. Ba ng’ɔ te o i nin i klun lɔ bɔbɔ’n, ɔ bu i nguan’n i like cinnjin wie. Ɔ maan sɛ sran kun bɔbɔ i ɲinfu tu kuɛ’n, nn w’a kun sran.

 Mmla nga Ɲanmiɛn fa mannin Izraɛlifuɛ mun’n se kɛ: “Sɛ yasua wie’m be su di utre naan be tu si bla kun m’ɔ ti wunnzɛfuɛ’n, sɛ i ba wulɛ cɛn nin-a juman naan ɔ wu ba’n, kannzɛ wie ndɛ w’a baman nun’n, ɔ fata kɛ sran ng’ɔ yoli sa’n ɔ yi like nga bla’n i wun’n ɔ se i kɛ ɔ yi’n. Maan ɔ yi like sɔ’n jɔlɛ difuɛ’m be ɲrun. Sanngɛ sɛ wie ndɛ ba nun’n, ɔ fata kɛ be kun sran kunfuɛ’n wie.”—Ezipti Lɔ Tulɛ 21:22, 23. a

 ?Blɛ benin nun yɛ nguan’n bo i bo-ɔ?

 Ɲanmiɛn ɲrun’n, kɛ bla’n wunnzɛ cɛ’n nn ba’n i nguan’n w’a bo i bo. Biblu’n kle kɛ ba ng’ɔ o i nin i ku sɛ nun’n i nguan’n ti cinnjin. Ɲanmiɛn ɲrun’n, ngbaciɛ nunman ba ng’ɔ te o i nin klun lɔ’n, ɔ nin ba mɔ b’a wu i’n be afiɛn. Maan e fa e ɲin e sie i Biblu’n nun ndɛ wie mɔ be kle sɔ’n be su.

  •   Famiɛn Davidi seli Ɲanmiɛn kɛ: “I nun mɔ n te yo mmoja min nin i ku sɛ’n nun bɔbɔ’n, ɔ ɲinma’m be wunnin min.” (Jue Mun 139:16) Kɛ Davidi o i nin klun lɔ bɔbɔ’n i nguan’n yoli Ɲanmiɛn i cinnjin.

  •   Asa ekun’n, kwlaa naan b’a wu Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Zeremin’n, Ɲanmiɛn sunnzunnin kɛ ɔ́ mɛ́n i junman cinnjin kpa kun. Ɲanmiɛn seli i kɛ: “N si wɔ kwlaa naan m’an siesie wɔ ɔ nin i ku sɛ’n nun, yɛ n yoli ɔ sanwun kwlaa naan b’a wu wɔ. N fali wɔ kɛ a ijɔ min nuan kle nvlenvle mun.”—Zeremin 1:5.

  •   Liki m’ɔ klɛli Biblu’n nun fluwa wie mun’n, m’ɔ ti Dɔɔtrɔ’n, ɔ fali Glɛki nun ndɛ kunngba nga be fa kan ba ng’ɔ o i nin klun’n i ndɛ’n, ɔ fa kannin ba nga b’a wu i’n i ndɛ wie.—Liki 1:41; 2:12, 16.

 ?Sɛ sran kun tu kuɛ’n Ɲanmiɛn kwla yaci cɛ i?

 Sɛ sran kun tuli kuɛ laa’n, Ɲanmiɛn kwla yaci cɛ i. Sɛ siɛn’n, sran sɔ’n bu nguan’n kɛ nga Ɲanmiɛn fa bu i’n sa’n, ɔ fataman kɛ i akunndan’n bu i fɔ kun. Biblu’n se kɛ: “Zoova yaci sa cɛ, yɛ ɔ si aunnvɔɛ. […] Ɔ yo maan e nin e sa tɛ mun e afiɛn’n ti nun kɛ wia afiliɛ’n nin wia atɔliɛ’n be afiɛn’n ti nun ju’n sa. Ɔ yo maan e nin e sa tɛ mun e afiɛn’n ti nun kɛ wia afiliɛ’n nin wia atɔliɛ’n be afiɛn’n ti nun ju’n sa.” b (Jue Mun 103:8-12) Be kwlaa nga be yoli sa tɛ wie laa m’ɔ yo be nsisɔ mɔ be kaci be nzuɛn’n, Zoova yaci cɛ be. Sa sɔ’n i wie yɛle kuɛ tulɛ’n.—Jue Mun 86:5.

 ?Sɛ bla’n annzɛ ba’n i nguan’n wo wie nuan’n be kwla se kɛ bé tú kuɛ’n?

 Kɛ nga e fa wunnin i’n sa’n, ba ng’ɔ te o i nin klun’n i nguan’n ti Ɲanmiɛn i cinnjin. Ɔ maan kannzɛ tukpacɛ wie kwla ɲan bla’n annzɛ ba’n, i sɔ’n manman be atin kɛ be tu kuɛ’n.

 Ɔ ju wie’n, ba’n i wulɛ nun’n, bla’n ɔ nin ba’n be nguan’n kwla tran wie nuan, yɛ ɔ fata kɛ be de be nun kun. I sɔ sa’n ɔ juman titi. ?Sanngɛ sɛ ɔ ju’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ be yo-ɔ? Sa kɛ ngalɛ sa’n nun’n, be nga sa sɔ’n ju be su’n be yɛ ɔ fata kɛ be kle sran nga bé dé i’n niɔn.

a Biblu wie’m be nun’n, be se kɛ sɛ sa ɲan bla’n yɛ ɔ ti ndɛ-ɔ, naan sɛ ba ng’ɔ o i klun lɔ’n yɛ sa ɲɛnnin i’n i lifuɛ’n timan ndɛ. Sanngɛ ndɛ nga be klɛli Ebre nun’n kle kɛ bla nin ba’n be ndɛ yɛ be kan-ɔ.

b Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova.—Jue Mun 83:18.