Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?E bɔbɔ e wun klolɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?E bɔbɔ e wun klolɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Biblu’n kle kɛ, sɛ e klo e bɔbɔ e wun kɛ ɔ fata’n sa’n, ɔ ti kpa. Sran ng’ɔ klo i wun’n, ɔ niɛn i wun lika. Ɔ bu i wun sran. (Matie 10:31) Sanngɛ, Biblu’n kleman kɛ ɔ fata kɛ e bu e ngunmin e wun akunndan.

?Wan yɛ ɔ fata kɛ e klo i tra like kwlaa-ɔ?

  1.   Ɲanmiɛn yɛ ɔ fata kɛ e klo i tra like kwlaa-ɔ. Biblu’n se kɛ mmla’m be kwlaa be nun klikli’n yɛ: “Fa ɔ awlɛn’n kwlaa, klo Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n.”​—Marki 12:28-​30; Mmla’n 6:5.

  2.   Mmla’n i nɲɔn su’n yɛ: “Klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.”​—Marki 12:31; Saun Yolɛ 19:18.

  3.   Mmla trele kun nunman Biblu’n nun m’ɔ se kɛ e klo e bɔbɔ e wun-ɔn. Sanngɛ mmla’n i nɲɔn su’n se kɛ: “Klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.” I sɔ’n kle kɛ sɛ e klo e bɔbɔ e wun kɛ ɔ fata’n sa’n, ɔ timan tɛ.

?Wan yɛ Zezi kloli i trali like kwlakwla-ɔ?

 Zezi kleli kɛ ɔ fata kɛ e klo Ɲanmiɛn, nin e wiengu mun, yɛ maan e klo e bɔbɔ e wun kɛ ɔ nin i fata’n sa. Wafa nga e kwla yo sɔ’n ɔ kleli e wie. Ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ maan be niɛn i ayeliɛ’n su.​—Zan 13:34, 35.

  1.   Zezi kloli Ɲanmiɛn Zoova trali like kwlakwla. Yɛ ɔ tuli i klun dili Ɲanmiɛn i junman’n. Ɔ seli kɛ: “Kɛ ɔ ko yo naan mɛn’n nunfuɛ’m b’a si kɛ n klo Siɛ’n ti’n, like nga Siɛ’n seli min kɛ n yo’n, yɛ n nian su n yo-ɔ.”​—Zan 14:31.

  2.   Zezi kloli i wiengu mun. Ɔ ukali be, i kpa bɔbɔ’n ɔ fɛli i nguan’n mannin naan be fite nun.​—Matie 20:28.

  3.   Ɔ kleli kɛ ɔ klo i bɔbɔ i wun wie. Yɛle kɛ, ɔ fali blɛ loli wunmiɛn. Ɔ dili aliɛ, yɛ ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ mun nin sran wie mun ekun mɔ be kusu be kwla kaci i sɔnnzɔnfuɛ’n, be yoli ninnge wie mun likawlɛ.​—Marki 6:​31, 32; Liki 5:​29; Zan 2:​1, 2; 12:2.

?Sɛ e klo e wiengu mun tra e bɔbɔ e wun’n, e klun kwla jɔ?

 Ɛɛn. Ɲanmiɛn yili e kɛ i bɔbɔ sa. Yɛ kusu, i nzuɛn’m be nun danfuɛ’n yɛle sran klolɛ’n. (Bo Bolɛ 1:​27; 1 Zan 4:8) Ɔ maan, Ɲanmiɛn yili e kɛ e klo sran. Kannzɛ bɔbɔ ɔ fata kɛ e klo e bɔbɔ e wun’n, sanngɛ sɛ e klo Ɲanmiɛn tra like kwlaa’n, naan e yo e wiengu’m be ye’n, yɛ é dí aklunjuɛ-ɔ. Biblu’n se kɛ: “Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ klun jɔ kpa tra kɛ be cɛ wɔ like’n.”​—Sa Nga Be Yoli’n 20:35.

 Andɛ’n, sran kpanngban be dun mmua bu be bɔbɔ be wun akunndan. Be bu i kɛ sɛ be yo sɔ’n, yɛ be klun jɔ́-ɔ. Sran sɔ’m be kloman be wiengu mun. Sanngɛ, fluwa sifuɛ’m be se kɛ be nga be nanti Biblu’n nun afɔtuɛ nga su’n, be wun kpaja be yɛ be klun jɔ. Ɔ se kɛ: “Nán maan sran fi bu i bɔbɔ i wun akunndan, sanngɛ maan ɔ bu i wiengu akunndan titi.”​—1 Korɛntifuɛ Mun 10:24.