Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ɔ fata kɛ e srɛ be nga be flɛ be sɛsɛfuɛ mun?

?Ɔ fata kɛ e srɛ be nga be flɛ be sɛsɛfuɛ mun?

Biblu’n tɛ su kɛ

 Cɛcɛ. Biblu’n waan Ɲanmiɛn Kpli kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ i-ɔ. Yɛ e srɛ i Zezi dunman nun. Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Wafa ng’ɔ fata kɛ amun srɛ Ɲanmiɛn’n yɛ: ‘E Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, maan ɔ dunman’n yo sanwun.’” (Matie 6:9) W’a seman be kɛ be srɛ be nga be flɛ be sɛsɛfuɛ mun, annzɛ anzi mun annzɛ sran uflɛ. Saan Ɲanmiɛn Kpli kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ be srɛ i-ɔ.

 Asa ekun’n, Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: “Min yɛ n ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n niɔn. Sran nga w’a sinman min nun’n, ɔ kwlá kɔman Siɛ’n i wun lɔ.” (Zan 14:6) Zezi kunngba cɛ yɛ Ɲanmiɛn mɛnnin i atin kɛ ɔ kpata e ti-ɔ.—Ebre Mun 7:25.

?Yɛ sɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan e srɛ be nga be flɛ be sɛsɛfuɛ mun e gua su nin?

 Mmla Blu’m be nun’n, Ɲanmiɛn seli kɛ: “N ti Anannganman ɔ Nyanmiɛn yɛ n si kwla.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 20:5) ?Kɛ Ɲanmiɛn se kɛ ɔ “si kwla”, ngue ndɛ yɛ i waan ɔ́ kán-ɔn? I bo’n yɛle kɛ ɔ kunndɛ kɛ be su i kunngba cɛ. I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e srɛ i kunngba cɛ. Afin sɛ e srɛ like uflɛ’n, nn e su su like sɔ’n.—Ezai 48:11.

 Sɛ e srɛ be nga be flɛ be sɛsɛfuɛ mun annzɛ anzi mun’n, nn y’a fɔn Ɲanmiɛn wun. Kɛ akoto Zan kunndɛli kɛ ɔ́ kóto anzi kun bo naan ɔ́ sú i’n, anzi’n seli i kɛ: “Nán yo sɔ! N ti wɔ nin ɔ niaan mɔ be di Zezi i ti lalo’n, amun wiengu junman difuɛ. Su Ɲanmiɛn!”—Sa Nglo Yilɛ 19:10.