Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Dinozɔɔ’m be su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Dinozɔɔ’m be su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Biblu’n kanman nnɛn dandan nga be flɛ be Dinozɔɔ’m be ndɛ trele sa. Sanngɛ, Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ “yili like kwlaa-ɔ.” Dinozɔɔ’m be o ninnge ng’ɔ yili be’n be nun wie. a (Sa Nglo Yilɛ 4:​11) Kannzɛ Biblu’n kanman Dinozɔɔ’m be ndɛ trele’n, sanngɛ Biblu’n kan nnɛn wafa wie’m be ndɛ. Atrɛkpa’n, Dinozɔɔ’m be o be nun wie:

?Nnɛn wie mun yɛ be kacili Dinozɔɔ-ɔ?

 Owie nga fluwa sifuɛ’m be wunnin be’n, be kleman kɛ nnɛn wie mun yɛ be kacili dinozɔɔ-ɔ. Sanngɛ be kle kɛ dinozɔɔ’m be le be akpasua. I sɔ’n nin ndɛ nga Biblu’n kan’n ɔ kɔ likawlɛ. Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili nnɛn’m be kwlaa-ɔ. Jue Mun 146:6 se kɛ: “Anannganman yɛ ɔ boli Nyanmiɛn’n b’ɔ la nglo lɔ plaii’n nin asiɛ nin-ɔn. Jenvie’n nin i nun ninnge’n kwlaa i yɛ ɔ yili be-ɔ.”

?Blɛ benin nun yɛ dinozɔɔ’m be trannin asiɛ’n su-ɔ?

 Biblu’n se kɛ, kɛ Ɲanmiɛn yí ninnge mun’n, i cɛn nnun nin nsiɛn be nun’n, ɔ yili jenvie nun nnɛn mun nin klɔ nnɛn nin blo nnɛn mun. b (Bo Bolɛ 1:​20-​25, 31) I sɔ’n kle kɛ, Ɲanmiɛn fali blɛ kpanngban boli dinozɔɔ mun, naan kusu be cɛli kpa.

?“Nzue nun nnɛn sroesroe’n” nin “Leviatan” be o dinozɔɔ’m be nun wie?

 Cɛcɛ. Nnɛn sɔ mɔ be kannin be ndɛ Lɔtu fluwa’n nun’n e siman be trele sa. Sanngɛ, sran sunman’m be se kɛ, nzue nun nnɛn sroesroe’n yɛle nzusui’n, yɛ Leviatan yɛle alɛngɛ’n. Afin, nnɛn sɔ’m be wafa’n ti kɛ nnɛn nɲɔn sɔ mɔ Biblu’n kan be ndɛ’n sa cɛ. (Zɔb 40:15-23; 40:25; 41:6-9, 23) I kwlaa yoli o, “nzue nun nnɛn sroesroe’n” nin “Leviatan” be nunman dinozɔɔ’m be nun wie. Afin, Ɲanmiɛn seli Zɔbu kɛ ɔ nian nnɛn sɔ mun. Kusu e si kɛ, Zɔbu blɛ su nn dinozɔɔ be nunnunnin i osu w’a cɛ kpa.​—Zɔb 40:16; 40:32.

?Ngue ti yɛ dinozɔɔ’m be nunman asiɛ’n su kun-ɔn?

 Biblu’n kɛnmɛn i ndɛ. Sanngɛ ɔ se kɛ, ninnge kwlaa nga Ɲanmiɛn yili’n, ‘ɔ klo kɛ ɔ́ yí be ti yɛ ɔ yili be-ɔ.’ Ɔ maan, like kun ti yɛ Ɲanmiɛn yili dinozɔɔ mun-ɔn. (Sa Nglo Yilɛ 4:11) Kɛ be yoli like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yili be’n, i sin’n kplinnin su kɛ be nunun.

a Be nga be fufu asiɛ’n be kunndɛ laa ninnge mun’n, be wunnin nnɛn owie mɔ be kle kɛ dinozɔɔ’m be trannin asiɛ’n su sakpa-ɔ. Be wunnin kɛ blɛ wie nun bɔbɔ’n, dinozɔɔ’m be sɔnnin kpa. Be ti wafawafa, yɛ wie’m be ti dandan kpa.

b Biblu’n nun’n, wie liɛ’n, kɛ be kan “cɛn” ndɛ’n, afuɛ akpi kpanngban i ndɛ yɛ be kan-ɔn.​—Bo Bolɛ 1:​31; 2:​1-4; Ebre Mun 4:​4, 11.