Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Tukpacɛ nga be sa ndɛndɛ’n be su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Tukpacɛ nga be sa ndɛndɛ’n be su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Biblu’n seli kɛ mɛn’n i awieliɛ blɛ’n nun’n, tukpacɛ nga be sa ndɛndɛ’n bé jú. (Lik 21:11) Sanngɛ w’a seman kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ su fa tukpacɛ sɔ mun tu e fɔ-ɔ. I kpa bɔbɔ’n, kɛ ɔ́ wá síe asiɛ’n, ɔ́ wá núnnún tukpacɛ wafawafa’m be kwlaa.

 ?Biblu’n dun mmua kannin tukpacɛ nga be sa ndɛndɛ’n be ndɛ?

 Biblu’n w’a kanman tukpacɛ kɛ koronavirisi, SIDA annzɛ glipu Ɛspaɲɔlu’n sa’n, be ndɛ trele. Sanngɛ ɔ seli kɛ “tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n” nin ‘tukpacɛ tɛtɛ’m’ bé jú. (Liki 21:11; Sa Nglo Yilɛ 6:8) Tukpacɛ sɔ’m be o nzɔliɛ ng’ɔ kle kɛ e o “mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n” i nun. Yɛ be kle kɛ ɔ ka kan’n, mɛn’n núnnún.—2 Timote 3:1; Matie 24:3.

 ?Ɲanmiɛn w’a fa tukpacɛ w’a tu sran’m be fɔ le?

 Biblu’n nun’n, ɔ ju wie’n Ɲanmiɛn fali tukpacɛ tuli sran’m be fɔ. Sanngɛ w’a yomɛn i sɔ kpɛ kaka. I wie yɛle kɛ ɔ yoli maan kokowe’n yoli sran wie mun. (Kalɛ 12:1-16; 2 Famiɛn Mun 5:20-27; 2 Be Nyoliɛ 26:16-21) Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn yoli sɔ’n, w’a faman tukpacɛ’n w’a yiman be nga b’a yoman sa’n be su wie. Saan be nga be yoli ɲin kekle i su’n be ngunmin yɛ ɔ fali tukpacɛ’n tuli be fɔ-ɔ.

 ?Tukpacɛ nga be sa ndɛndɛ mɔ e wun be andɛ’n, Ɲanmiɛn fa be tu e fɔ?

 Cɛcɛ. Sran wie’m be waan Ɲanmiɛn fa tukpacɛ nga be sa ndɛndɛ’n annzɛ tukpacɛ uflɛ wie mun fa tu sran’m be fɔ. Sanngɛ Biblu’n kleman sɔ. ?Ngue ti yɛ e se sɔ-ɔ?

 I kun yɛle kɛ laa nun’n, tukpacɛ tɔli Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be su wie. Yɛ andɛ bɔbɔ’n, ɔ to fuanman be. I wie yɛle kɛ Timote m’ɔ yoli Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’n, ɔ ‘tɔli tukpacɛ tikatika.’ (1 Timote 5:23) Sanngɛ Biblu’n w’a seman kɛ kɛ mɔ Ɲanmiɛn i klun jɔmɛn i wun’n, i ti yɛ ɔ tɔli tukpacɛ-ɔ. Andɛ kusu’n, Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’m be tɔ tukpacɛ wie. Kpɛ sunman’n, sanvuɛsa yɛ ɔ ɲan be-ɔ afin blɛ kekle nin sa wie mɔ b’a sunnzunman’n be ju sran kwlaa su.—Akunndanfuɛ’n 9:11.

 Ng’ɔ o su ekun’n yɛle kɛ Biblu’n kle kɛ blɛ nga Ɲanmiɛn wá tú klunwifuɛ’m be fɔ’n ɔ nin-a juman. I kpa bɔbɔ’n, e o “delɛ blɛ’n nun.” Blɛ sɔ’n nun’n, Ɲanmiɛn yia sran’m be kwlaa kɛ be fa be wun be mɛntɛn i naan ɔ de be. (2 Korɛntifuɛ Mun 6:2) Like kun mɔ Ɲanmiɛn yo fa yia sran mun’n, yɛle kɛ ɔ yo maan mɛn wunmuan’n nun’n be bo jasin fɛ kun. Jasin fɛ sɔ’n yɛle “Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i jasin fɛ’n.”​—Matie 24:14.

 ?Tukpacɛ nga be sa ndɛndɛ’n bé wíe cɛn kun?

 Ɛɛn. Biblu’n se kɛ ɔ ka kan’n, sran fi su tɔman tukpacɛ kun. Kɛ Ɲanmiɛn wá síe asiɛ’n, ɔ́ núnnún tukpacɛ wafawafa kwlaa. (Ezai 33:24; 35:5, 6) Ɔ́ yó maan tukpacɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n nin wie’n be su tranman lɛ kun. (Sa Nglo Yilɛ 21:4) Yɛ ɔ́ yó maan be nga be wuli’n bé sá be sin nguan nun ekun, be su tɔman tukpacɛ kun, yɛ bé trán fɛfɛ asiɛ’n su tititi.—Jue Mun 37:29; Sa Nga Be Yoli’n 24:15.

 Biblu’n nun ndɛ mma wie mɔ be kan tukpacɛ’n i ndɛ’n

 Matie 4:23: “[Zezi] wlan sinnin Galile mɛn wunmuan’n nun, ɔ kleli like be Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun, ɔ boli Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i jasin fɛ’n, kpɛkun ɔ yoli maan sran’m be tukpacɛ wafawafa kwlaa, ɔ nin lɛ wafawafa kwlaa ng’ɔ o be wun’n be wieli.”

 Like nga ndɛ sɔ’n kle e’n: Atrɛ nga Zezi yili be’n be ti like nga Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n wá yó mán sran mun’n i bue kan.

 Liki 21:11: “Tukpacɛ m’ɔ sa ndɛndɛ’n, ɔ́ wá trú.”

 Like nga ndɛ sɔ’n kle e’n: Tukpacɛ nga be sa ndɛndɛ’n be o nzɔliɛ ng’ɔ kle kɛ e o mɛn’n i awieliɛ blɛ’n nun’n i nun.

 Sa Nglo Yilɛ 6:8: “N wunnin nnɛn kpanngɔ kun. W’a kpa fuai kɛ sran mɔ tukpacɛ w’a ti i kpa’n sa. Be flɛ sran ng’ɔ ti su’n kɛ Wie. Yɛ Ndia’n su i su koko kpa. Yɛ be mɛnnin i atin kɛ ɔ fa [...] tukpacɛ tɛ [...] ɔ fa kun asiɛ’n [...] i sufuɛ mun.”

 Like nga ndɛ sɔ’n kle e’n: Sran nnan nga be ti nnɛn kpanngɔ’m be su’n, be su ndɛ nga Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kan’n ɔ kle kɛ tukpacɛ nga be sa ndɛndɛ’n bé jú e blɛ liɛ nga nun.