Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Sran i fuɛn yralɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Sran i fuɛn yralɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Biblu’n kanman sran fuɛn yralɛ’n i su ndɛ trele sa. Biblu’n mmla fi seman kɛ sɛ sran wu’n, maan be sie i annzɛ be yrɛ i.

 Sanngɛ, Biblu’n kan Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa wie mɔ be sieli be sran ng’ɔ wuli’n be ndɛ. Be nun kun yɛle Abraamun. Kɛ i yi Sara wuli’n, ɔ miɛnnin i ɲin kpa kunndɛli lika kun sieli i.​—Bo Bolɛ 23:​2-​20; 49:29-​32.

 Biblu’n kan Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa wie mɔ be wɔli be sran nga be wuli’n be fuɛn’m be nun’n, be ndɛ wie. Kɛ Famiɛn Saili nin i wa yasua nsan’m be ɔli alɛ kunlɛ mɔ be kunnin be’n, be kpɔfuɛ’m be yoli be fuɛn’m be finfin. Kɛ Izraɛlifuɛ’m be tili sa sɔ’n nun’n, be nun sran nga be ti Ɲanmiɛn sufuɛ nanwlɛfuɛ’n, be ɔli be ko fali Saili nin i mma’m be fuɛn’n naan b’a yra be. (1 Samiɛl 31:​8-13) Biblu’n nun kusu, b’a seman kɛ i sɔ mɔ be yoli’n ti tɛ.​—2 Samiɛl 2:​4-6.

Sran fuɛn yralɛ’n, i su ndɛ nga sran’m be kan m’ɔ timan su’n

 Ndɛ nga sran’m be kan’n: Ɔ ti sran’n i fuɛn’n i finfin yolɛ.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Biblu’n se kɛ be nga b’a wu’n, be sa be sin be kaci fa. Kɛ sran kun wu’n, i fuɛn’n kplɔ, kpɛkun kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, ɔ kaci fa. (Bo Bolɛ 3:​19) I wafa kunngba’n, kɛ be wɔ sran kun i fuɛn’n nun, ɔ kaci nzuɛn annzɛ fa wie. Ɔ cɛman lele naan w’a kaci fa.

 Ndɛ nga sran’m be kan’n: Lalafuɛ nun’n, be nga b’a yoman Ɲanmiɛn i klun sa’n sran’m be yrali be fuɛn’n niɔn.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Izraɛlifuɛ’m be blɛ su’n, be yrali sa tɛ yofuɛ wie’m be fuɛn’n. Kɛ Akan nin i awlofuɛ’m be liɛ’n yoli sɔ-ɔ. (Zozie 7:​25) Sanngɛ, nɛ́n i sɔ yɛ be yoli i titi-ɔ. (Mmla’n 21:22, 23) Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa wie mun bɔbɔ’n, be yrali be fuɛn’n. Be nun kun yɛle Famiɛn Saili i wa Zonatan.

 Ndɛ nga sran’m be kan’n: Sɛ be yra sran kun i fuɛn’n Ɲanmiɛn su kwlá cɛnmɛn i.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Kɛ sran kun ko wu’n, sɛ be sieli i-o, sɛ be yrɛli i fuɛn’n nin-o, sɛ jenvie’n yɛ ɔ dili i-o, sɛ kusu nnɛn wlɛ wie yɛ ɔ dili i-o, Ɲanmiɛn kwla cɛn i sɔfuɛ’n. (Sa Nglo Yilɛ 20:13) Ɲanmiɛn kwla sa kwlaa yo. Ɔ kwla bo sran’n sɔ’n i uflɛ.​—1 Korɛntifuɛ Mun 15:35, 38.