Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Asiɛ’n sáci mlɔnmlɔn?

?Asiɛ’n sáci mlɔnmlɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Cɛcɛ. Asiɛ’n su saciman mlɔnmlɔnmlɔn. Ɔ su yraman, yɛ like uflɛ su sinmɛn i osu. Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn yili asiɛ’n kɛ sran’m be tran su tititi.

  •   “Mɛn’n [annzɛ asiɛ’n] ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ. Bé trán nun tititi.”​—Jue Mun 37:29.

  •   “[Ɲanmiɛn] wlali asiɛ’n i bo ase kekleke kpa! Kɛ ɔ o lɛ’n yɛ ɔ wo-ɔ.”​—Jue Mun 104:5.

  •   “Asiɛ’n wo i osu’n nun titi.”​—Akunndanfuɛ’n 1:4.

  •   “Anannganman [...] siesieli asiɛ’n i wafa’n, kpɛkuun yɛ ɔ yili-ɔ, yɛ ɔ maan ɔ yoli cinnjinnjin-ɔn. W’a yimɛn i ngbɛn, ɔ yili kɛ be tran su.”​—Ezai 45:18.

?Sran’m bé sáci asiɛ’n mlɔnmlɔn?

 Alɛ dilɛ nin ninnge wie mun ekun mɔ sran’m be yo’n ti’n, be saci asiɛ’n. Sanngɛ, Ɲanmiɛn su yacimɛn i lɛ sa ngbɛn. Ɔ́ wá “núnnún be nga be saci asiɛ’n.” (Sa Nglo Yilɛ 11:18) ?Wafa sɛ yɛ ɔ́ yó i sɔ’n niɔn?

 Mɛn’n nun famiɛn diwlɛ’m b’a kwlá nianman asiɛ’n i lika. Ɔ maan, Ɲanmiɛn wá tú famiɛn diwlɛ sɔ’m be bo, kpɛkun ɔ́ táka Famiɛn diwlɛ uflɛ kun ɲanmiɛn su lɔ. (Daniɛl 2:​44; Matie 6:​9, 10) Sran nga Ɲanmiɛn sieli i Famiɛn’n yɛle i Wa Zezi Klisi. (Ezai 9:​6, 7) I nun mɔ Zezi o asiɛ’n su wa’n, ɔ kleli kɛ ninnge kɛ nzue nin aunmuan sa’n, ɔ kwla be. (Marki 4:​35-​41) Kɛ Zezi síe asiɛ’n, ɔ́ yó naan ninnge sɔ’m b’a yoman sran’m be tɛ. Ɔ́ káci ninnge kwlaa uflɛ, ɔ maan asiɛ’n i su tranlɛ’n yó kɛ laa Edɛnin fie nga Ɲanmiɛn dili’n sa.​—Matie 19:28; Liki 23:43.

?Biblu’n seman kɛ asiɛ’n wá yrá?

 Cɛcɛ. Biblu’n seman sɔ. Sran wie’m be bu i kɛ ndɛ ng’ɔ o 2 Piɛli 3:7 nun’n kle kɛ asiɛ’n ɔ́ yrá. Ndɛ mma sɔ’n se kɛ: “Be sieli ɲanmiɛn su lɔ’n nin asiɛ’n mɔ be o lɛ andɛ’n kɛ sin di be.” Sanngɛ, like cinnjin nɲɔn be uka e naan y’a wun Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n i wlɛ kpa:

  1.   Wie liɛ’n, kɛ Biblu’n kan “ɲanmiɛn su lɔ’n” nin “asiɛ’n” be ndɛ’n, nán ɲanmiɛn su nin asiɛ’n bɔbɔ ba’n be ndɛ yɛ ɔ kan-ɔn. Zeremi 22:29 se kɛ: “Asiɛ, asiɛ, asiɛ, sie ɔ su tie Anannganman i nuan su ndɛ’n.” “Asiɛ” nga ndɛ mma sɔ’n kɛn i ndɛ’n, yɛle sran mun.

  2.   Kɛ e kanngan 2 Piɛli 3:5, 6 nun’n, e wun ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ nga i ndɛ mma 7 kɛn i ndɛ’n i wlɛ. Ndɛ mma 5 nin 6 be kan nzue dan ng’ɔ tɔli Nowe blɛ su’n i ndɛ. Blɛ sɔ’n nun mɛn liɛ’n nunnunnin. Sanngɛ andɛ nin andɛ asiɛ’n te o lɛ. Ɔ maan, blɛ sɔ’n nun mɛn’n annzɛ “asiɛ’n” mɔ nzue dan’n nunnunnin i’n yɛle “be nga be yo sa kekleekle mun’n.” (Bo Bolɛ 6:​11) Asa kusu’n, “ɲanmiɛn su lɔ” m’ɔ o lɛ Nowe blɛ su’n, yɛle be nga be sie sran mun blɛ sɔ’n nun’n. Be kusu, nzue dan’n nunnunnin be wie. Ɔ maan, klunwifuɛ mun yɛ be nunnunnin-ɔn, nán asiɛ’n bɔbɔ ba’n niɔn. Nowe nin i awlofuɛ’m be liɛ’n, be fiteli nun. Yɛ be trɛli asiɛ’n su.​—Bo Bolɛ 8:​15-​18.

 Nowe blɛ su nzue dan ng’ɔ tɔli’n nunnunnin klunwifuɛ mun. I wafa kunngba’n, ɔ ka kan’n, 2 Piɛli 3:7 kle kɛ “sin” dí klunwifuɛ mun. Mɛn’n i awieliɛ’n jú be su. Yɛlɛ kɛ bé núnnún be mlɔnmlɔnmlɔn. Nán asiɛ’n bɔbɔ ba’n yɛ ɔ́ núnnún-ɔn. Ɲanmiɛn seli kɛ “ɔ́ yí ɲanmiɛn su uflɛ kun nin asiɛ uflɛ kun. Yɛ bé yó sa kpa be su.” (2 Piɛli 3:​13) ‘Asiɛ uflɛ’n’ yɛle sran nga bé trán asiɛ’n su’n. Yɛ ‘ɲanmiɛn su uflɛ’n’ yɛle famiɛn diwlɛ nga Ɲanmiɛn tɛkɛli i ɲanmiɛn su lɔ’n annzɛ Ɲanmiɛn i Sielɛ’n. Famiɛn diwlɛ sɔ’n wá yó maan asiɛ’n káci mɛn klanman.​—Sa Nglo Yilɛ 21:​1-4.