Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Aniɛn wafawafa’m be kanlɛ Ɲanmiɛn sulɛ nun’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Aniɛn wafawafa’m be kanlɛ Ɲanmiɛn sulɛ nun’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

Kɛ Klisifuɛ klikli’m be nun wie’m bé sú Ɲanmiɛn’n be kannin “aniɛn uflɛ,” kusu nn b’a suanman aniɛn sɔ’n laa. (Sa Nga Be Yoli’n 10:46) Kɛ Klisifuɛ kun kán aniɛn uflɛ kun’n, be nga be ti aniɛn sɔ’n, be wun ndɛ ng’ɔ su kan’n i wlɛ. (Sa Nga Be Yoli’n 2:4-​8) Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n fa mannin Klisifuɛ klikli wie mun naan be yo abonuan sa fanunfanun. Be nun wie’m be liɛ’n, abonuan sa nga be yoli’n, yɛle aniɛn wafawafa kanlɛ’n.​—1 Korɛntifuɛ Mun 12:​4, 30.

 ?Ninfan yɛ blɛ benin nun yɛ aniɛn wafawafa kanlɛ Ɲanmiɛn sulɛ nun’n boli i bo-ɔ?

Afuɛ 33 nun, yɛ aniɛn wafawafa’m be kanlɛ’n boli i bo-ɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ nn Zuifu’m be su di be cɛn nga be flɛ i kɛ Pantekɔtu’n, Zerizalɛmun lɔ. Cɛn sɔ’n nun’n, nglɛmun nun, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kɔe 120 be yiali. Kpɛkun, “Ɲanmiɛn wawɛ’n wluli be nun, naan b’a kan aniɛn wafawafa.” (Sa Nga Be Yoli’n 1:​15; 2:1-4) Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ‘sran kpanngban kpa mɔ be fin asiɛ’n i bue kwlaa su’n,’ be wa yiali lɛ. “Be tili ndɛ nga be kan’n be klɔ aniɛn’n nun.”​—Sa Nga Be Yoli’n 2:​5, 6.

 ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yoli maan be kwla kannin aniɛn wafawafa sɔ-ɔ?

  1. Ɲanmiɛn kunndɛli kɛ sran’m be wun kɛ ɔ nin Klisifuɛ’m be o nun. Lalafuɛ nun’n, Ɲanmiɛn tinnin i sufuɛ wie mun naan be yi atrɛ. Ɔ yoli sɔ naan sran’m be wun kɛ ɔ jin i sufuɛ sɔ’m be sin sakpa. Be nun kun yɛle Moizi. (Ezipt Lɔ Tulɛ 4:1-9, 29-31; Kalɛ 17:10) I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn kunndɛli kɛ sran’m be wun kɛ ɔ jin Klisifuɛ klikli’m be sin. I sɔ’n ti yɛ ɔ yoli maan be kannin aniɛn wie mun-ɔn. Asa kusu’n, blɛ sɔ nun’n, nn blɛ li yɛ b’a taka Klisifuɛ’m be asɔnun’n uflɛuflɛ-ɔ. Ɔ maan, aniɛn’m be kanlɛ’n ti’n, sran’m bé kwlá wún kɛ Klisifuɛ’m be ti Ɲanmiɛn i sran mun sakpa. Akoto Pɔlu seli kɛ: “Nán be nga be lafi Zezi su’n be liɛ ti yɛ e kan aniɛn wafawafa mun-ɔn. Sanngɛ be nga be lafiman Zezi su’n be liɛ ti-ɔ.”​—1 Korɛntifuɛ Mun 14:22.

  2. Ɲanmiɛn yoli sɔ naan Klisifuɛ’m be kwla bo jasin fɛ’n kle sran kpanngban kpa. Be nga be tieli ndɛ nga Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛnnin i Pantekɔtu cɛn’n nun’n, be seli kɛ: “E ngba e ti ninnge ɲɛnmɛn nga Ɲanmiɛn yo be’n mɔ be kan be ndɛ’n, e klɔ aniɛn’m be nun.” (Sa Nga Be Yoli’n 2:11) Aniɛn wafawafa’m be kanlɛ’n ti’n, Klisifuɛ’m be kwla ‘bo jasin kleli sran mun kpa.’ Yɛ be kwla ‘yo maan nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ’m be kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’ kɛ nga Zezi seli be kɛ be yo’n sa. (Sa Nga Be Yoli’n 10:42; Matie 28:19) Be nga be wunnin abonuan sa nga Ɲanmiɛn yoli i Pantekɔtu cɛn’n nun’n, be nun sran ko ju akpi nsan (3.000) be sɔli Klisifuɛ’m be ndɛ’n nun. Be ka lɛ yoli be batɛmun.​—Sa Nga Be Yoli’n 2:​41.

 ?Ɲanmiɛn sunnzunnin kɛ i sufuɛ’m be kan aniɛn wafawafa i sulɛ’n nun tititi?

Cɛcɛ. Ɲanmiɛn w’a seman kɛ Klisifuɛ’m bé yó abonuan sa mun tititi. I wie yɛle aniɛn wafawafa’m be kanlɛ’n. Biblu’n nun’n, be klɛli i kɛ: “Ɲanmiɛn nuan ijɔlɛ-o, aniɛn wafawafa’m be kanlɛ-o, sa silɛ-o, be kwlaa bé wíe.”​—1 Korɛntifuɛ Mun 13:8.

 ?Blɛ benin nun yɛ aniɛn wafawafa’m be kanlɛ sɔ’n wieli-ɔ?

Akoto mun yɛ be yoli maan Ɲanmiɛn fɛ i wawɛ’n man sran kun-ɔn. Kpɛ sunman’n, be fa be sa fuɛ i sran’n su, kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n w’a jrɛ i su. (Sa Nga Be Yoli’n 8:​18; 10:​44-​46) Klisifuɛ onga’m bé kwlá yoman naan Ɲanmiɛn wawɛ’n jra sran kun su, saan akoto’m be kunngba cɛ yɛ be kwla yoli sɔ-ɔ. (Sa Nga Be Yoli’n 8:​5-​7, 14-​17) Maan e fa sunnzun ase kun. Titi’n, awa i janunfuɛ mun yɛ be man sran kun i pɛlimin-ɔn. Sanngɛ, sran nga be mɛnnin i pɛlimin’n ɔ kwlá manman sran uflɛ i pɛlimin wie. Afin, awa janunfuɛ’m be ngunmin cɛ yɛ be le i sɔ yolɛ’n i wun atin-ɔn. I wie yɛle akoto’m be liɛ’n. Be ngunmin cɛ yɛ be kwla yo maan sran kun ɲan Ɲanmiɛn i wawɛ’n wie-ɔ. Ɔ maan, kɛ akoto mun nin be nga Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin be mɔ be kan aniɛn wafawafa’n be kwlaa be wuli’n, aniɛn wafawafa’m be kanlɛ’n kusu wieli.

 ?Andɛ’n, Klisifuɛ’m be te kan aniɛn wafawafa sɔ wie?

Atrɛkpa’n, afuɛ nga be flɛ i 100 i awieliɛ lɔ yɛ aniɛn wafawafa’m be kanlɛ Ɲanmiɛn sulɛ nun’n ɔ wieli-ɔ. Andɛ’n, Ɲanmiɛn fɛmɛn i wawɛ’n manman sran wie fi kɛ ɔ kan aniɛn wafawafa. *

 ?Ngue yɛ be fa sie Klisifuɛ kpa’m be nzɔliɛ-ɔ?

Zezi seli kɛ like nga bé fá síe i sɔnnzɔnfuɛ’m be nzɔliɛ’n, yɛle be wiengu klolɛ’n. (Zan 13:34, 35) Akoto Pɔlu kusu seli kɛ, klolɛ mɔ Klisifuɛ’m be fa klo be wiengu’n ɔ su wieman le. (1 Korɛntifuɛ Mun 13:1, 8) Ɔ seli kɛ Ɲanmiɛn fɛ́ i wawɛ’n mán Klisifuɛ mun naan be yi nzuɛn wie’m be nglo. Nzuɛn sɔ’m be nun klikli’n yɛle Ɲanmiɛn nin sran klolɛ’n.​—Galasifuɛ Mun 5:​22, 23.

^ ndɛ kpɔlɛ 20 Nian ndɛ “?Aniɛnaniɛn’m be kanlɛ Ɲanmiɛn sulɛ’n nun’n fin Ɲanmiɛn?” nun.