Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Wan annzɛ ngue yɛ be flɛ i ‘Alfa nin Omega’n’ niɔn?

?Wan annzɛ ngue yɛ be flɛ i ‘Alfa nin Omega’n’ niɔn?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ kwla sa kwlaa yo’n, yɛ ɔ ti ‘Alfa nin Omega’n’ niɔn. Ndɛ sɔ’n wo Biblu’n nun kpɛ nsan.​—Sa Nglo Yilɛ 1:8; 21:6; 22:13. a

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn se kɛ ɔ ti ‘Alfa nin Omega-ɔ’?

 Alfa ti Glɛki nun fluwa mma nga be fa klɛ ndɛ mun’n, be nun klikli’n. Yɛ omega ti Glɛki nun fluwa mma’m be nun kasiɛn’n. Glɛki aniɛn’n nun yɛ be klɛli Biblu’n i bue nga sran’m be flɛ i kɛ Aenguɛ uflɛ’n niɔn. Sa Nglo Yilɛ fluwa’n o Biblu’n i bue sɔ’n nun wie. Kɛ Zoova se kɛ ɔ ti Alfa nin Omega’n i sɔ’n kle kɛ i yɛ ɔ ti bo bolɛ nin awieliɛ’n niɔn. (Sa Nglo Yilɛ 21:6) I kunngba cɛ yɛ ɔ o lɛ titi-ɔ, kpɛkun “ɔ́ ká sɔ tititi.”​—Jue Mun 90:2.

?Wan yɛ ɔ ti “ninnge’m be kwlaa be klikli’n nin be kasiɛn” nin-ɔn?

 Biblu’n nun’n, be fa kan Ɲanmiɛn Zoova nin i Wa Zezi, be ndɛ. Sanngɛ, sa nga ti yɛ be flɛ Zoova sɔ’n, ɔ nin Zezi liɛ’n ɔ timan kun. Maan e nian:

  •   Ezai 44:6 nun’n, Zoova se kɛ: “Min yɛ n ti ninnge’m be kwlaa be klikli’n nin be kasiɛn nin-ɔn. Nyanmiɛn fi nun-man min sin kun.” Ndɛ mma sɔ’n nun’n, Zoova su se kɛ i kunngba cɛ yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn kpli’n niɔn. I ngunmin yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn m’ɔ o lɛ tititi-ɔ. Uflɛ fi nunman lɛ. (Mmla’n 4:​35, 39) Ɔ maan, kɛ Zoova se kɛ ɔ ti “ninnge’m be kwlaa be klikli’n nin be kasiɛn,” ɔ nin manmanlɛ dunman “Alfa nin Omega’n,” be bo’n ti kun.

  •   Sa Nglo Yilɛ 1:​17, 18 nin 2:8 be nun’n, be kan sran kun ndɛ kɛ ɔ ti “Klikli’n” [protɔsu, nɛ́n i kunngba’n yɛle alfa.] nin “Kasiɛn’n” [ɛskatɔsu, nɛ́n i kunngba’n yɛle omega.] Ndɛ tre sɔ’m be nun’n be seli kɛ sran sɔ’n wuli, kpɛkun i sin ɔ sɛli i sin nguan nun. Ɔ maan, ɔ ti wein kɛ nán Ɲanmiɛn i ndɛ yɛ be kan-ɔn. Afin, ɔ nin-a wuman le. (Abakik 1:​12) Sanngɛ Zezi liɛ’n, ɔ wuli, yɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i. (Sa Nga Be Yoli’n 3:​13-​15) Sran klikli nga kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i m’ɔ ɔli ɲanmiɛn su’n, m’ɔ su wuman kun le’n, yɛle Zezi. “Ɔ ká nguan nun tititi.” (Sa Nglo Yilɛ 1:18; Kolɔsfuɛ Mun 1:18) Kɛ ɔ fin blɛ mɔ Zezi cɛnnin nguan’n, i yɛ ɔ cɛn be nga be wu’n mun-ɔn. (Zan 6:​40, 44) Ɔ maan, ɔ ti be nga Ɲanmiɛn bɔbɔ cɛnnin be’n, be kasiɛn. (Sa Nga Be Yoli’n 10:40) I kwlaa sɔ’n ti’n, sɛ be flɛ Zezi kɛ “Klikli’n nin Kasiɛn’n” ɔ ti su.

?Ndɛ ng’ɔ o Sa Nglo Yilɛ 22:13 nun’n kle kɛ Zezi yɛ ɔ ti ‘Alfa nin Omega’n’ niɔn?

 Cɛcɛ. Sran ng’ɔ kannin ndɛ ng’ɔ o Sa Nglo Yilɛ 22:13 nun’n, w’a bomɛn i dunman. Asa kusu, ndɛ tre 22 nun sran nga be kan ndɛ’n, be ti fanunfanun. Fluwa sifuɛ dan kun mɔ be flɛ i kɛ Wiliamun Bakle’n kannin Sa Nglo Yilɛ fluwa’n i bue sɔ’n i ndɛ. Ɔ klɛli i kɛ: “Sa nga be kan be ndɛ lɔ’n, be suman be wiengu su [...] yɛ be kwlá siman sran trele ng’ɔ su ijɔ’n.” (The Revelation of John, Volume 2, Revised Edition, bue 223) Ɔ maan, e kwla se kɛ, sran nga be flɛli i Sa Nglo Yilɛ 22:13 nun kɛ ‘Alfa nin Omega’n,’ i kunngba’n yɛ be flɛ i sɔ Sa Nglo Yilɛ i ndɛ tre onga’m be nun-ɔn. Sran sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn Zoova.

a Biblu nga be flɛ i kɛ King James Version i nun’n, ‘Alfa nin Omega’ o Sa Nglo Yilɛ 1:11 nun wie. Sanngɛ, Biblu’n nga sran’m be yi be andɛ’n be dan lika nun’n, e wunman Ɲanmiɛn i tɔnndɔnlɛ sɔ’n Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n nun. Afin, Ɲanmiɛn ndɛ nga be klɛli i laa kpa’n i nun’n, b’a klɛman dunman “Alfa nin Omega” Sa Nglo Yilɛ 1:11 nun. I sin yɛ sran’m be fa wlɛli i Ɲanmiɛn ndɛ nga be wa klɛli be’n be nun-ɔn.