Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ngue yɛle Aamagedɔn alɛ’n?

?Ngue yɛle Aamagedɔn alɛ’n?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

 Alɛ kasiɛn nga Ɲanmiɛn nin klɔ sran’m be siefuɛ’m bé wá kún’n yɛ be flɛ i Aamagedɔn’n niɔn. Mɛn siefuɛ mun ɔ nin be nga be o be sin’n, be kplinman su kɛ bé ló be wun bé mán Ɲanmiɛn naan bé súɛn i sielɛ’n i bo. (Jue Mun 2:2) Alɛ sɔ’n nun yɛ bé wá núnnún klɔ sran’m be sielɛ liɛ’n niɔn.—Daniɛli 2:44.

 Biblu’n nun’n Sa Nglo Yilɛ 16:16 nun ngunmin yɛ be kan Aamagedɔn’n i ndɛ-ɔ. Sa Nglo Yilɛ 16:14 se kɛ lɔ yɛ ‘bé yíayía famiɛn nga be o asiɛ wunmuan’n su’n naan be kun alɛ Ɲanmiɛn m’ɔ Kwla Like Kwlaa Yo’n i cɛn dan’n nun.’—Sa Nglo Yilɛ 16:14.

 ?Wan mun yɛ bé kún Aamagedɔn alɛ’n niɔn? Zezi dún ɲanmiɛn su lɔ anzi’m be ɲrun mmua, kpɛkun be nin Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ mun bé kún. (Sa Nglo Yilɛ 19:11-16, 19-21) Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ sɔ mun’n yɛle be nga be loman be wun be mɛnmɛn i mɔ be yo ɲin kekle i su’n.—Ezekiɛli 39:7.

 ?Asiɛ’n i lika trele kun nun yɛ bé kún Aamagedɔn alɛ’n niɔn? Cɛcɛ. Ɔ́ yó asiɛ’n wunmuan’n su.—Zeremin 25:32-34; Ezekiɛli 39:17-20.

 Aamagedɔn i bo’n yɛle ‘Megido oka’n.’ Laa’n Izraɛli nvle’n i lika kun yɛ be flɛ i sɔ-ɔ. Be kunnin alɛ cinnjin wie mun lika’n sɔ’n nun lɔ. Biblu’n kan alɛ sɔ’m be nun wie’m be ndɛ. (Jɔlɛ Difuɛ Mun 5:19, 20; 2 Famiɛn Mun 9:27; 23:29) Sanngɛ kɛ be kan Aamagedɔn’n i ndɛ’n, nán lika sɔ’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn. Afin oka dan fi nunman lika sɔ’n nun. Asa’n sɛ be fa Zizreɛli i lika kpɛtɛkplɛɛ ng’ɔ mɛntɛn i wun lɛ bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ m’ɔ nin be bé wá kún’n be kwlaa be sɔnman lɛ. Blɛ kasiɛn nga mɛn siefuɛ’m bé bó wá yó kun mɔ bé fá be ɲin cí Ɲanmiɛn i sielɛ’n yɛ be flɛ i Aamagedɔn’n niɔn.

 ?Sa benin yɛ ɔ́ jú Aamagedɔn alɛ’n nun-ɔn? E siman wafa trele nga Ɲanmiɛn nin i kpɔfuɛ mun bé wá kún blɛ sɔ’n nun’n. Sanngɛ ninnge nga Ɲanmiɛn fa kunnin alɛ laa’n be o lɛ. I wie yɛle nzraama nga kɛ nzue’n tɔ́’n be gua’n, nin asiɛ’n mɔ keje’n, nin nzue m’ɔ tɔ di lika’n, ɔ nin sin nin sufru, nin ɲanmiɛn m’ɔ kpa sin’n, nin tukpacɛ’n. (Zɔbu 38:22, 23; Ezekiɛli 38:19, 22; Abakiki 3:10, 11; Zakari 14:12) Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ mun be wla m’ɔ́ wá tɔ́ blo’n ti’n, be nun wie’m bé kún be wiengu. I kwlaa yoli-o, bé wún i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ nin be su kun-ɔn.—Ezekiɛli 38:21, 23; Zakari 14:13.

 ?Asiɛ’n núnnún mlɔnmlɔn Aamagedɔn alɛ’n nun? Cɛcɛ. Afin asiɛ’n yó klɔ sran’m be tranwlɛ tititi. (Jue Mun 37:29; 96:10; Akunndanfuɛ’n 1:4) Ɔ maan Aamagedɔn’n ɔ su yoman sran’m be nunnunlɛ, ɔ́ yó be delɛ. Afin Ɲanmiɛn i sufuɛ “kpanngban kpa” bé fín nun bé fíte.—Sa Nglo Yilɛ 7:9, 14; Jue Mun 37:34.

 Biblu’n nun’n, ɔ ju wie’n kɛ be se kɛ “mɛn’n” be nga be yo ɲin kekle Ɲanmiɛn su’n be ndɛ yɛ be kan-ɔn. (1 Zan 2:15-17) I sɔ’n ti yɛ Biblu’n se kɛ Aamagedɔn alɛ’n ɔ́ yó “mɛn’n i awieliɛ’n” niɔn.—Matie 24:3.

 ?Blɛ benin nun yɛ bé kún Aamagedɔn alɛ’n niɔn? Kɛ Zezi kán ‘ɲrɛnnɛn dan’n’ m’ɔ́ wíe Aamagedɔn alɛ’n nun’n i ndɛ’n, ɔ seli kɛ: “Cɛn sɔ’n, ɔ nin dɔ sɔ’n, sran fi siman be. Ɲanmiɛn su lɔ anzi mun be siman be, Ba’n bɔbɔ siman be. Saan Siɛ’n i kunngba cɛ yɛ ɔ si be-ɔ.” (Matie 24:21, 36) Biblu’n se kɛ blɛ mɔ Zezi o lɛ’n i nun yɛ bé kún Aamagedɔn alɛ’n niɔn. Blɛ sɔ’n boli i bo afuɛ 1914 nun.—Matie 24:37-39.