Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ɲanmiɛn yili like kun kpɛkun i sin yɛ like sɔ’n kacili ninnge uflɛ mun-ɔn?

?Ɲanmiɛn yili like kun kpɛkun i sin yɛ like sɔ’n kacili ninnge uflɛ mun-ɔn?

Biblu’n tɛ su kɛ

 Cɛcɛ. Biblu’n kle weiin kɛ, kɛ Ɲanmiɛn yili klɔ sran mun nin nnɛn mun nin waka mun nin ijre mun’n, ɔ yili be “wafawafa.” a (Bo Bolɛ 1:12, 21, 25, 27; Sa Nglo Yilɛ 4:11) Ɔ se kɛ klɔ sran’m be fin Adan nin Ɛvu. Be yɛ be ti e si nin e nin klikli mun-ɔn. (Bo Bolɛ 3:20; 4:1) Ɔ maan Biblu’n kleman kɛ Ɲanmiɛn yili like kun naan i sin yɛ like sɔ’n kacili ninnge wafawafa mun-ɔn. Yɛ kusu kɛ siansifuɛ’m be se kɛ like wafa kun nun ninnge’m be ti fanunfanun’n, Biblu’n seman kɛ ɔ ti ato.

 ?Ndɛ benin yɛ sran wie’m be kan-ɔn?

 Sran wie’m be waan Ɲanmiɛn yili like kun kpɛkun i sin yɛ like sɔ’n kacikacili ninnge wafawafa kwlaa-ɔ. I klɔ sran mun-o, i nnɛn mun-o, i waka mun-o. Sanngɛ wafa nga Ɲanmiɛn yoli sɔ’n, be timan be wun aniɛn i su. Fluwa kun seli kɛ: “Be waan sɛ lika nga nnɛn annzɛ waka sɔ’n tran lɛ’n ti kpa mɛn i’n, nnɛn annzɛ waka sɔ’n yo kpa kpɛkun ɔ trɛ. Sanngɛ sɛ ɔ timan kpa mɛnmɛn i’n, ɔ wu. Ɔ maan ninnge sɔ’m be nian kan nga be tranlɛ’n su be kacikacili lele yɛ ninnge nga be bo sin yia e’n be boli nun-ɔn. Sran wie’m be waan i sɔ’n yɛ Ɲanmiɛn fa yoli ninnge mun-ɔn.” (Encyclopædia Britannica)

 Ndɛ nga be kan’n be nun wie mun yɛ:

  •   Ninnge kwlaa nga be o asiɛ’n su’n be fin like kunngba cenje. I klɔ sran-o, i nnɛn-o, i ijre-o, i waka-o, be kwlaa be nannan ti kun.

  •   Like wafa kun kwla kaci like wafa uflɛ. I wie yɛlɛ kɛ be waan ndo’m be kwla kaci sran.

  •   I kwlaa yoli o, Ɲanmiɛn yɛ ɔ yoli maan ninnge’m be kacikacili lele yɛ w’a fa ju yɛ.

 ?Kɛ be se kɛ like kunngba yɛ ɔ kacikacili ninnge wafawafa kwlaa’n ɔ nin ndɛ nga Biblu’n kan’n be kɔ likawlɛ?

 Kɛ be se kɛ Ɲanmiɛn yɛ maan like kunngba kacikacili ninnge wafa’n kwlaa’n ɔ kle kɛ ninnge’m be yilɛ su ndɛ nga Biblu’n kan’n m’ɔ o Bo bolɛ fluwa’n nun’n, ɔ timan su. Sanngɛ kusu’n, kɛ Zezi kán ndɛ’n ɔ boli Bo bolɛ fluwa’n nun ndɛ’n su. Ɔ kleli kɛ sa sɔ’m be juli sakpa. (Bo Bolɛ 1:26, 27; 2:18-24; Matie 19:4-6) Biblu’n se kɛ Zezi dun mmua trannin ɲanmiɛn su lɔ ka naan w’a ba asiɛ’n su wa. Yɛ i nun m’ɔ o lɔ’n, ɔ ukali Ɲanmiɛn naan b’a yi “ninnge’m be kwlaa.” (Zan 1:3) Ɔ maan kɛ be se kɛ Ɲanmiɛn yili like kun naan i sin yɛ like sɔ’n kacikacili ninnge onga mun’n, ɔ nin ndɛ nga Biblu’n kan’n be kɔman likawlɛ.

 ?Kɛ nnɛn nin ijre nin waka’m be kwla kacikaci be ninnge yolɛ wafa’n, i sɔ’n kle kɛ be ndɛ sɔ’n ti su?

 Biblu’n kleman wafa trele nga like kun i wafa’n kwla yo fanunfanun’n. Asa kusu’n, ɔ seman kɛ nnɛn nin ijre nin waka wafawafa nga Ɲanmiɛn yili be’n, be kwlá kaciman. I yo, sran wie’m be kwla bu i kɛ sɛ like kun i wafa’n kaci nn w’a kaci like uflɛ. Sanngɛ nán kɛ ɔ ti sɔ-ɔ. Afin like kunngba’n niɔn.

a Kɛ Biblu’n kan ninnge “wafawafa’m” be ndɛ’n, ɔ nin nga siansifuɛ’m be kan’n ɔ timan kun. Yɛle kɛ wie liɛ’n siansifuɛ’m be se kɛ like kun w’a kaci like uflɛ. Sanngɛ kɛ e niɛn i kpa sa’n, nán kɛ like sɔ’n w’a kaci like uflɛ ti-ɔ. Sanngɛ like sɔ’n i wafa uflɛ-ɔ. I sɔ’n yɛ Bo bolɛ fluwa’n kɛn i ndɛ’n niɔn.