Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ɲanmiɛn o lɛ sakpa?

?Ɲanmiɛn o lɛ sakpa?

Biblu’n tɛ su kɛ

 Ɛɛn. Biblu’n nun’n, ninnge sunman be kle kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa. Biblu’n wla e fanngan kɛ e lafi Ɲanmiɛn su. Yɛ sɛ e waan e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n wla ase kpa’n, nán e ka lɛ e fa ndɛ nga Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be kan’n su sa ngbɛn. Sanngɛ maan e ‘fa ngwlɛlɛ nga e si i’n’ e kpɛ ndɛ’m be bo e nian. (Rɔmunfuɛ Mun 12:1; 1 Zan 5:​20) Maan e fa e ɲin e sie i ndɛ wie mɔ be taka Biblu’n su’n, be su:

  •   Wafa nga nglo lɔ ninnge’m be ti siesiewa sɛsɛsɛ’n ɔ kle kɛ Sran kun yɛ ɔ yili be-ɔ. I kpa’n Biblu’n se kɛ: “I yo, sran yɛ ɔ kplan sua kwlaa-ɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ yili ninnge’n kwlaa-ɔ.” (Ebre Mun 3:4) Nanwlɛ ndɛ sɔ’n ti weiin yɛ i wlɛ wunlɛ yoman ya. Ndɛ kunngba’n yɛ fluwa sifuɛ sunman be kan-ɔn. a

  •   Klɔ sran kwlaa kunndɛ kɛ ɔ́ sí like nga ti yɛ ɔ o nguan nun’n. E nin i sɔ’n fin e nin klun. Sɛ e ɲan ninnge nga e sa mian be wun bɔbɔ’n, e kunndɛ kɛ é sí like nga ti yɛ e o nguan nun’n. I sɔ yɛ Biblu’n flɛ i kɛ “be mian Ɲanmiɛn wun” niɔn. Yɛle kɛ e kunndɛ kɛ é sí Ɲanmiɛn naan é sú i. (Matie 5:3; Sa Nglo Yilɛ 4:​11) Sɛ klɔ sran’m be mian Ɲanmiɛn wun’n i sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa. Sanngɛ nɛ́n i ngba-ɔ. Ɔ kle ekun kɛ e Yifuɛ m’ɔ klo e’n, ɔ kunndɛ kɛ e fa e wun e mɛntɛn i.​—Matie 4:4.

  •   Biblu’n kannin ninnge wie’m be su ndɛ tɛkɛtɛkɛ wie mun. Kɛ ɔ dili afuɛ ya kaka’n be kpɛnnin su sɛsɛsɛ. Kɛ ndɛ tɛkɛtɛkɛ sɔ’m be kpɛnnin su sɛsɛsɛ’n, i sɔ’n kle kɛ be fin sran kun m’ɔ le tinmin tra klɔ sran-ɔn.​—2 Piɛli 1:​21.

  •   Biblu’n i klɛfuɛ’m be kannin ndɛ wie mɔ be tra be blɛ sufuɛ’m be kpɛn-ɔn. Ndɛ sɔ’m be nin siansifuɛ’m be liɛ’n be kɔ likawlɛ. I wie yɛle kɛ laa nun’n, sran sunman be waan nnɛn kun suan asiɛ’n i bo. Nnɛn sɔ’n kwla yo sui annzɛ kɔkɔti annzɛ kusu nannin tola. Sanngɛ blɛ kunngba sɔ’n nun’n Biblu’n seli kɛ Ɲanmiɛn fali ‘asiɛ’n sendeli i lɛ sa ngbɛn.’ (Zɔb 26:7) Asa ekun’n, aniɛn nga i nun yɛ laa be klɛli Biblu’n, be klɛli i Ezai 40:22 nun kɛ asiɛ’n ti kukluku. Sran sunman be waan kɛ Biblu’n i klɛfuɛ’m be kwla klɛli ndɛ wie mɔ be tra be blɛ sufuɛ’m be kpɛn’n, i sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn yɛ maan be klɛli Biblu’n niɔn.

  •   Biblu’n tɛ kosan wie mɔ be su tɛlɛ’n ti kekle’n be su. Sɛ sran kun w’a ɲanman kosan sɔ’m be su tɛlɛ kpa’n, ɔ kwla bu i kɛ Ɲanmiɛn nunman lɛ. Be nun wie mun yɛ: ?Sɛ Ɲanmiɛn le tinmin naan ɔ klo e’n, nn ngue ti yɛ ɲrɛnnɛn’n nin klunwi’n b’a yi asiɛ’n niɔn? ?Ngue ti yɛ kpɛ sunman’n be nga be waan be su Ɲanmiɛn’n be yaci sa kpa’n lɛ be yo sa tɛ’n niɔn?​—Titi 1:​16.

a I wie yɛle kɛ be flɛ bian kun kɛ Alanin Sandaje. Ɔ suan nglo lɔ ninnge’m be su like. Ɔ seli kɛ: “N bumɛn i kɛ wafa nga ɲanmiɛn su lɔ ninnge’m be ti siesiewa sɛsɛsɛ’n ɔ bali sa ngbɛn. Sran kun bɔ cɛ, yɛ ɔ siesieli be-ɔ. N siman sɛ Ɲanmiɛn o lɛ sakpa-o. Sanngɛ nga n si i’n yɛle kɛ sɛ sran kun w’a yiman ninnge mun’n nn like fi nunman lɛ.”