Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ɲanmiɛn o lika kwlaa?

?Ɲanmiɛn o lika kwlaa?

Biblu’n tɛ su kɛ

 Ɲanmiɛn kwla wun like kwlaa yɛ ɔ kwla yo like kwlaa ng’ɔ klo’n. (Nyanndra Mun 15:3; Ebre Mun 4:13) Sanngɛ Biblu’n seman kɛ Ɲanmiɛn o lika kwlaa naan ɔ o like kwlaa nun. Sanngɛ ɔ se kɛ ɔ le i tranwlɛ trele kun.

  •   ?Ɲanmiɛn ti wafa sɛ?: Ɲanmiɛn ti aolia nun sran. (Zan 4:​24) Sran fi kwlá wunmɛn i. (Zan 1:​18) Biblu’n nun’n, ndɛ nga be nga be wunnin Ɲanmiɛn aolia nun’n be kannin’n ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn o lika trele kun nun. Sanngɛ b’a seman le kɛ ɔ o lika kwlaa.​—Ezai 6:​1, 2; Sa Nglo Yilɛ 4:​2, 3, 8.

  •   ?Ninfan yɛ Ɲanmiɛn tran-ɔn?: Biblu’n se kɛ Ɲanmiɛn le i ‘tranwlɛ ɲanmiɛn su lɔ.’ (1 Famiɛn Mun 8:​30) Ɔ maan ɔ nunman asiɛ’n su wa, ɔ o ɲanmiɛn su lɔ. Asa ekun’n, Biblu’n se kɛ cɛn kun’n, anzi’m be ‘ɔli Zoova ɲrun.’ a I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn o lika trele kun nun.​—Zɔb 1:6.

?Sɛ Ɲanmiɛn nunman lika kwlaa’n, ɔ kwla uka min kpa yɛ ɔ o lɛ-ɔ?

 Ɛɛn. E ndɛ lo Ɲanmiɛn kpa. Kannzɛ bɔbɔ ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n, sanngɛ ɔ fɛ i ɲin sie be nga be kunndɛ kɛ bé yó i klun sa’n be su naan ɔ́ úka be. (1 Famiɛn Mun 8:​39; 2 Be Nyoliɛ 16:9) Maan e nian wafa nga Zoova kle kɛ e ndɛ lo i sakpasakpa’n:

  •   Kɛ e srɛ i’n: Kɛ e srɛ Zoova’n, ɔ tie.​—2 Be Nyoliɛ 18:31.

  •   Kɛ e wla bo e wun’n: “[Zoova] mantan be nga be akunndan’n w’a sanngan’n. Yɛ ɔ de be nga be wla’n w’a bo’n.”​—Jue Mun 34:19.

  •   Kɛ e mian ukalɛ wun’n: Zoova ‘kle e like, yɛ ɔ kle e atin ng’ɔ ti bɔ e fa su’n.’ Ɔ fɛ i nuan Ndɛ mɔ yɛle Biblu’n yo sɔ.​—Jue Mun 32:8.

Ɲanmiɛn i su ndɛ wie mɔ be kan m’ɔ timan su’n

 Ndɛ ng’ɔ timan su’n: Ɲanmiɛn o ninnge ng’ɔ yili be’n be tinuntinun be nun.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Ɲanmiɛn nunman asiɛ’n su wa annzɛ lika kun mɔ e kwla wun i-ɔ. (1 Famiɛn Mun 8:​27) I yo, nzraama mun nin ninnge uflɛ nga Ɲanmiɛn yili be’n, be ti’n e ‘wun Ɲanmiɛn Kpli’n i ɲrun m’ɔ lɛ i’n’ sɔ. (Jue Mun 19:2) Sanngɛ ɔ tranman ninnge sɔ’m be nun. E kwlaa e si kɛ desɛn yifuɛ kun kwlá tranman desɛn ng’ɔ yi be’n be nun. I wafa kunngba’n, Ɲanmiɛn kusu kwlá tranman ninnge ng’ɔ yili be’n be nun wie. Sanngɛ desɛn nga sran kun yi’n ti’n, sɛ ɔ si desɛn yi’n be wun i wlɛ. I kunngba’n, ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be ti’n, e wun i wlɛ kɛ ɔ le tinmin, ɔ si ngwlɛlɛ yɛ ɔ klo sran.​—Rɔmunfuɛ Mun 1:​20.

 Ndɛ ng’ɔ timan su’n: Ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn tran lika kwlaa naan w’a kwla si like kwlaa naan kusu w’a kwla yo sa kwlaa.

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Ɲanmiɛn i wawɛ’n annzɛ i wunmiɛn’n yɛ Ɲanmiɛn fa yo ninnge mun-ɔn. Ɔ kwla fɛ i wawɛ sɔ’n si like kwlaa. Asa ekun’n, ɔ kwla fa yo like kwlaa blɛ kwlaa nun nin lika kwlaa nun. Ɔ maan ɔ timan cinnjin kɛ Ɲanmiɛn tran lika kun nun naan w’a yo like kun.​—Jue Mun 139:7.

 Ndɛ ng’ɔ timan su’n: Jue Mun 139:8 kle kɛ Ɲanmiɛn o lika kwlaa afin ɔ se kɛ: “Sɛ n fu nglo lɔ-o, a o lɔ. Sɛ n kɔ blɔlɔ lɔ-o, a o lɔ.”

 Ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n: Ndɛ mma sɔ’n nun’n, nán lika nga Ɲanmiɛn o’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn. Sanngɛ be su se kɛ kannzɛ lika kun o mmua sɛ, Ɲanmiɛn kwla uka e lɔ.

a Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle Zoova. Dunman sɔ’n wo Biblu’n nun.