Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ɲanmiɛn le dunman nɲɛ?

?Ɲanmiɛn le dunman nɲɛ?

Biblu’n tɛ su kɛ

 Ɲanmiɛn le dunman kunngba cɛ. Ebre nun’n, kɛ be klɛ i dunman’n kɛ nga sa: יהוה. Wawle nun’n yɛle “Zoova”. a Ɲanmiɛn sinnin i nuan ijɔfuɛ Ezai i lika seli kɛ: “N ti Zoova, min dunman’n yɛ o lɛ-ɔ.” (Ezai 42:8, NWT) Dunman sɔ’n wo Biblu nun ndɛ nga be klɛli be be sa nun lalafuɛ nun’n be nun kpɛ kɔe akpi nso (7.000). Ɔ o nun kpɛ kaka tra Ɲanmiɛn i tɔnndɔnlɛ mun annzɛ Biblu’n nun sran uflɛ’m be dunman mun. b

?Zoova le dunman uflɛ?

 Kɛ bé kán Ɲanmiɛn i ndɛ Biblu’n nun’n dunman kpakpa kunngba cɛ yɛ be fa flɛ i-ɔ. Sanngɛ wie liɛ’n be fɛ i tɔnndɔnlɛ dunman wie mun fa kɛn i ndɛ. Be boboli tɔnndɔnlɛ dunman sɔ’m be nun wie mun ngua wa. Dunman sɔ’m be kle sran wafa nga Zoova ti’n.

Tɔnndɔnlɛ dunman

Lika ng’ɔ klɛ Biblu’n nun’n

I bo

Ala

(Ɔ nunman nun)

“Ala” fin Arabu aniɛn’n nun. Nán dunman kpakpa-ɔ sanngɛ ɔ ti tɔnndɔnlɛ dunman. I bo’n yɛle “Ɲanmiɛn.” Biblu’n nga be kacili be Arabu nun’n be nun’n, kɛ be klɛ “Ala” i bo yɛle “Ɲanmiɛn.”

Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n

Bo Bolɛ 17:1

I bo’n yɛle kɛ i tinmin’n leman wunsu. Ebre nun ndɛ mma Ɛl Sadai i bo’n yɛle “Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n.” I klikli nun nga bé klɛ́ Biblu’n tɔnndɔnlɛ dunman sɔ’n wo nun kpɛ nso.

Alfa nin Omega

Sa Nglo Yilɛ 1:8; 21:6; 22:13

I bo’n yɛle “klikli nin kasiɛn” annzɛ “bo bolɛ nin awieliɛ.” I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn uflɛ fi nunman Zoova ɲrun yɛ uflɛ fi nunmɛn i sin. (Ezai 43:10) Alfa nin omega be ti Glɛki nun ndɛ mma klikli’n nin ndɛ mma kasiɛn’n.

Bian oke

Daniɛl 7:​9, 13, 22

I bo’n yɛle kɛ ɔ leman bo bolɛ. Yɛle kɛ ka naan like kwlaa w’a bo i bo’n, nn ɔ o lɛ.​—Jue Mun 90:2.

Like Yifuɛ

Ezai 40:28; Jue Mun 149:2

I bo’n yɛle kɛ i yɛ ɔ yili like kwlaa-ɔ.​—Sa Nglo Yilɛ 4:​11.

Siɛ

Matie 6:9

I bo’n yɛle Nguan manfuɛ.

Ɲanmiɛn

Bo Bolɛ 1:1

I bo’n yɛle kɛ be su i, ɔ le tinmin. Be fa Ebre nun ndɛ mma ‘Eloimun’ be kan ɲanmiɛn kaka ndɛ. Ɔ maan kɛ be fa kan Zoova ndɛ’n ɔ kle kɛ ɔ ti Kpli, ɔ ti Adudua, kpɛkun ɔ leman wunsu.

Miɛn’m be Miɛn

Mmla’n 10:17

I bo’n yɛle kɛ ɔ ti Asasi Ɲanmiɛn Kpli. Ɔ timan kɛ “amuin” nga sran’m be sɔ be’n be sa.​—Ezai 2:8.

Ɲanmiɛn m’ɔ di aklunjuɛ

1 Timote 1:​11

I bo’n yɛle kɛ i nzuɛn kun yɛle aklunjuɛ dilɛ.​—Jue Mun 104:31.

Srɛlɛ’m be tiefuɛ

Jue Mun 65:3

I bo’n yɛle kɛ ɔ tie be kwlaa nga be lafi i su’n be srɛlɛ’n.

Nga n klo kɛ ń káci’n yɛ ń káci-ɔ

Ezipt Lɔ Tulɛ 3:​14, Traduction du monde nouveau

I bo’n yɛle kɛ ɔ kaci like kwlaa ng’ɔ fata kɛ ɔ kaci naan i klun sa’n w’a kpɛn su’n. Be kacili ndɛ sɔ’n ekun kɛ “Ń káci like kwlaa nga n klo’n” annzɛ “Nga n klo kɛ ń káci’n yɛ ń káci-ɔ.” (The Emphasised Bible, traduction de J. Rotherham [Angle nun.]; Traduction du monde nouveau) Ndɛ sɔ’n uka e naan y’a si dunman Zoova’n i bo. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Moizi fali dunman sɔ’n flɛli Ɲanmiɛn.​—Ezipt Lɔ Tulɛ 3:​15.

Ɲanmiɛn m’ɔ si kwla

Ezipt Lɔ Tulɛ 34:14

I bo’n yɛle kɛ ɔ kplinman su kɛ be fa like uflɛ sɛnngɛn i sulɛ’n nun.

Famiɛn m’ɔ o lɛ titi’n

1 Timote 1:17

I bo’n yɛle kɛ i Famiɛn Dilɛ’n leman bo bolɛ yɛ ɔ leman awieliɛ.

Sɛ wufuɛ

Rɔmunfuɛ Mun 9:20, 21

I bo’n yɛle kɛ ɔ le kwlalɛ sran kwlaa nin nvlenvle’n kwlaa su kɛ nga sɛ wufuɛ kun le kwlalɛ ufa su’n sa.

Yɔbuɛ

Jue Mun 18:​3, 47

I bo’n yɛle kɛ ɔ ti fiawlɛ kpa, yɛ ɔ de sran.

Anannganman m’ɔ sie mɛn wunmuan’n

Ezai 1:9

I bo’n yɛle kɛ i yɛ ɔ sie like kwlaa-ɔ. Ebre nun’n be se kɛ Adonai.

Like nga ti yɛ ɔ fata kɛ e si Ɲanmiɛn i dunman’n naan e fa flɛ i’n

  •   Ɲanmiɛn kunndɛ kpa kɛ sran’m be si i dunman’n. Afin ɔ yoli maan be klɛli dunman sɔ’n kpɛ akpiakpi Biblu’n nun.​—Malasi 1:​11.

  •   Zezi m’ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa’n ɔ kleli kpɛ sunman kɛ Ɲanmiɛn i dunman’n ti cinnjin. I wie yɛle kɛ ɔ srɛli Zoova’n ɔ seli kɛ: “Maan ɔ dunman’n yo sanwun.”​—Matie 6:9; Zan 17:6.

  •   Be nga be si Ɲanmiɛn i dunman’n mɔ be fa flɛ i’n, be nin Zoova be tra janvuɛ. (Jue Mun 9:​10; Malasi 3:​16) I sɔ janvuɛ tralɛ’n yo maan be kwla ɲan nda nga Ɲanmiɛn tali’n i su ye’n wie. Ɔ seli kɛ: ‘Ɔ klo min, i sɔ’n ti ń fɛ́ i ń fía, ń sɛ́sɛ́ i afin ɔ si min dunman.​—Jue Mun 91:14, NWT.

  •   Biblu’n bɔbɔ se kɛ: ‘Sran’m be flɛ nglo lɔ nin asiɛ’n su wa ninnge kpanngban kɛ ɲanmiɛn i sɔ’n ti’n, sran’m be se kɛ “ɲanmiɛn mun” nin “miɛn mun,” be sɔnnin.’ (1 Korɛntifuɛ Mun 8:​5, 6) Sanngɛ Biblu’n kle weiin kɛ Ɲanmiɛn Kpli i dunman’n yɛle Zoova.​—Jue Mun 83:18, NWT.

a Be nga be suan Ebre’n i su like’n, be nun wie’m be kaci Ɲanmiɛn i dunman’n kɛ “Yawe.”

b Be kpɛ Ɲanmiɛn i dunman’n i sin be se kɛ “Ya.” Ɔ o Biblu’n nun kpɛ kɔe 50. Ɲanmiɛn i dunman’n wo ndɛ nga’m be nun wie: “Aleluya” annzɛ “Aleluia.” Ndɛ sɔ’m be bo’n yɛle “An manman Ya.”​—Sa Nglo Yilɛ 19:1; American Standard Version, King James Version