Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

AWLOBO’M BE UKALƐ

?Wafa sɛ yɛ amun kwla uka amun wa’n naan w’a di junman kpa suklu lɔ-ɔ?

?Wafa sɛ yɛ amun kwla uka amun wa’n naan w’a di junman kpa suklu lɔ-ɔ?

Atrɛkpa’n, amun a sie i nzɔliɛ kɛ amun wa’n kloman suklu kɔlɛ. Awlo lɔ’n, ɔ nianman fluwa nun. I kwlaa sɔ’n ti’n, suklu lɔ’n, ɔ diman junman kpa. Yɛ i ayeliɛ’n su yo tɛ kɔ i ɲrun. ?Wafa sɛ yɛ amun kwla uka amun wa’n niɔn?

 Like ng’ɔ fata kɛ amun wun i wlɛ’n

Sɛ amun jin amun wa’n i wun tɔkii’n, ɔ su yoman sa fi ye. Sɛ amun yo sɔ’n, suklu lɔ-o, awlo lɔ-o, amun wa’n su wunmɛn i wun fɛ. Ɔ maan, ɔ kwla bua ato kɛ ɔ di junman kpa suklu lɔ. Annzɛ kusu ɔ kwla fɛ i junman’n i su ndɛ nga be klɛli’n fia amun wun, annzɛ ɔ sɔnnzɔn amun sa ti nzɔliɛ’n. Ɔ kwla yo kɛ ɔ su kɔ suklu sa, kusu nn ɔ juman lɔ. I kwlaa yoli-o, ɔ́ yó tɛ kɔ́ i ɲrun.

I like cɛlɛ’n kusu kwla yo i abɔlɛ. Be flɛ Siɛ kun kɛ Andre. Ɔ seli kɛ: “Kɛ e wa bla’n di junman kpa suklu lɔ’n, e cɛ i like naan ɔ yo sɔ titi. Sanngɛ, e sieli i nzɔliɛ kɛ like nga e fa mɛn i’n yɛ ɔ ti i cinnjin-ɔn. Ɔ maan, sɛ w’a diman junman kpa suklu lɔ’n, ɔ yo i ya lele, afin ɔ si kɛ e su mɛnmɛn i like fi. Nán junman mɔ w’a diman’n yɛ ɔ yo i ya-ɔ.”

Nán amun fa gua i like klefuɛ’n su. Sɛ amun yo sɔ’n, amun wa’n bú i kɛ ɔ timan cinnjin kɛ ɔ miɛn i ɲin di junman suklu lɔ. Asa ekun’n, kɛ ɔ́ wá yó kaklaaka’n, sɛ ɔ yo sa tɛ wie’n, ɔ su kunndɛman kɛ ɔ́ ísɛ i bo nzuɛn’n. Ɔ maan ɔ́ fá gúɛ i sran uflɛ su. Sɛ sa wie o i su kusu’n, ɔ́ kúnndɛ kɛ sran uflɛ yɛ ɔ siesie mɛn i-ɔ.

 Like nga amun kwla yo’n

Amun gua amun wla ase. Sɛ amun wun kɛ amun wa’n w’a diman junman kpa suklu lɔ’n, naan amun fa ya’n, nán amun ka lɛ be koko su yalɛ. Amun fa sie i blɛ uflɛ. Be flɛ bian kun kɛ Brɛti. Ɔ seli kɛ: “E nin min yi’n e minndɛ kɛ e wla gua ase ka naan y’a koko junman ng’ɔ dili’n i su yalɛ. Kɛ e yo sɔ’n, i bo’n gua kpa.”

Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sɛ be kan ndɛ be kle amun’n, maan amun ti i kpa. Nán maan sran fi kpli kan ndɛ, nán maan sran fi fa ya ndɛndɛ.”​—Zaki 1:​19.

Amun kunndɛ sa nga ti yɛ w’a diman junman kpa’n. Sa nga be kle ba’m be yalɛ’n be ti fanunfanun. Wie liɛ’n, be wiengu suklu ba’m be kle be yalɛ, annzɛ kusu suklu uflɛ mɔ be su kɔ nun’n ti-ɔ. Wie’m be liɛ’n, kɛ bé wá bó be ta’n, srɛ kun be dan. Wie’m be kusu be lafiman kpa, annzɛ awlo lɔ ndɛ wie kle be yalɛ, annzɛ be ɲanman blɛ be nianman fluwa nun, annzɛ kusu be kwlá faman be ɲin siemɛn i like trele kun su. Ɔ maan nán amun ka lɛ be se kɛ amun wa’n ti fuɛnfuɛ.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sran ng’ɔ bu akunndan’n ɔ wun i wun fɛ.”​—Nyanndra Mun 16:20.

Amun yo naan amun tranwlɛ’n nun’n like suanlɛ’n yo fɛ. Amun kle i blɛ ng’ɔ kwla fa di awlo lɔ junman’n, ɔ nin blɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ fa nian fluwa’n nun’n. Amun kunndɛ awlo lɔ lika koun kun m’ɔ kwla tran lɛ nian fluwa nun’n (nán maan like kɛ televiziɔn annzɛ telefɔnun sa’n be kle i yalɛ). Kɛ ɔ́ nían fluwa nun’n, amun mɛn i blɛ fa lo wunmiɛn. Be flɛ bian kun Ɛktɔr, ɔ fin Alemaɲin. Ɔ seli kɛ: “Sɛ ɔ ka kan bé bó be ta’n, cɛn kwlaa n ukɛ i naan ɔ buɛbuɛ i wun kan, e minndɛman kɛ cɛn’n ju koko naan m’an kle i kwlakwla.”

Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Like kwlakwla lɛ i yolɛ blɛ.”​—Akunndanfuɛ’n 3:1.

Amun yo maan ɔ klo fluwa suanlɛ. Sɛ amun wa’n wun i wlɛ kɛ, suklu kɔlɛ’n yo i ye dɔ nga su’n, ɔ́ kló like suanlɛ. I wie yɛle kɛ matematiki’n mɔ be suɛn i suklu lɔ’n kwla ukɛ i naan w’a yo i sika’n i cɛcɛ.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Bu akunndan, suan ngwlɛlɛ. [...] Mɛnmɛn i.”​—Nyanndra Mun 4:5, 8.

Like kun m’ɔ kwla uka amun’n: Kɛ amun wa’n dí suklu junman wie’n, amun ukɛ i. Sanngɛ, nán an di mɛn i. Andre se kɛ: “E wa bla’n kunndɛ kɛ e di i junman’n e mɛn i, ɔ kunndɛman ɔ́ bú akunndan naan w’a wun i trawlɛ.” Amun kle amun wa’n wafa nga i bɔbɔ kwla di i suklu junman mun’n.