Kɔ i nun ndɛ'n su trele

AWLOBO’M BE UKALƐ

?Ngue yɛ a kwla yo naan w’a faman ya ndɛndɛ-ɔ?

?Ngue yɛ a kwla yo naan w’a faman ya ndɛndɛ-ɔ?

 Maan e se kɛ, ndɛ kun mɔ ɔ wun annzɛ ɔ yi kan kleli wɔ’n, ɔ yo ya fiaan. Sanngɛ w’a kanman ndɛ. I sin’n, ɔ sie i nzɔliɛ kɛ sa kun o lɛ. Ɔ usa ɔ kosan wie mun naan sɛ ndɛ wie o lɛ’n a bo su kle i. Ɔ maan, ɔ awlɛn’n be ɔ klun kpa liɛ su. ?Blɛ kɛ ngalɛ sa’n nun’n, á yó sɛ naan w’a kwla tra ɔ awlɛn?

 Like ng’ɔ fata kɛ a wun i wlɛ’n

 •   Ya falɛ tikatika’n kwla man wɔ tukpacɛ. Fluwa sifuɛ’m be seli kɛ sran ng’ɔ fa ya ndɛndɛ’n, ɔ kwla ɲan awlɛn ba ya, aklunya, yɛ i wla’n kwla bo i wun. Asa ekun’n, be sieli i nzɔliɛ kɛ be nga be fa ya dan’n, be nun wie’m be lafiman kpa. Be koko dan, be ɲan be kplo su tukpacɛ. Nán ngbɛn ti yɛ Biblu’n kan ndɛ yɛ’n niɔn. Ɔ se kɛ: “Gua ya ble’n i ase, yaci ya’n mlɔnmlɔn.”—Jue Mun 37:8.

 •   Sɛ a fa sran wun ndɛ sie ɔ klun’n, ɔ ti tɛ wie. Sɛ be yo sran kun i sa naan ɔ fa sie e klun’n, ɔ ti kɛ tukpacɛ wie yɛ ɔ su di i wun junman sa. Afin, ɔ buman sran wun akunndan kpa kun. Yɛ ɔ lafiman sran su kun. I sɔ sran liɛ’n, i like yolɛ ya. Yɛ ɔ nin i wun annzɛ i yi be kwlá tranman klanman.

 Like nga a kwla yo’n

 •   Fa ɔ ɲin sie i ɔ yi annzɛ ɔ wun i nzuɛn kpa’n su. Klɛ like nsan m’ɔ wiengu kun’n yo be mɔ be yo wɔ klanman’n. Cɛn nga ɔ yo like wie m’ɔ yo ɔ ya’n, bu like nsan nga a klɛli be’n be akunndan. Sɛ a yo sɔ’n, á kwlá gúa ɔ ya’n i ase.

   Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Maan amun kle kɛ amun si ye.”​—Kolɔsufuɛ Mun 3:​15.

 •    Suan sa yaci cɛlɛ. Sɛ ɔ wiengu kun’n yoli ɔ sa’n, bu like nga ti yɛ atrɛkpa’n, ɔ yoli sɔ’n i akunndan. I liɛ’n, á sí i aunnvuɛ. (1 Piɛr 3:8) I sin’n usa ɔ wun kɛ: ‘?Sa ng’ɔ yoli’n ti tɛ dan ti yɛ n kwlá yaci cɛman-ɔn?’

   Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sa nga be yo i’n, ɔ yaci cɛ, i sɔ yolɛ yɛ ɔ kunndɛ-ɔ.”​—Nyanndra Mun 19:11.

 •    Kan ndɛ’n wɛtɛɛ su. Nán fa ndɛ’n wɔ ɔ wiengu kun’n trele. I wie yɛle kɛ, sɛ ɔ fiteli naan ɔ cɛli lɔ’n, nán se i kɛ: “Ɔ liɛ kɛ a fite sa’n, a flɛman min kleman lika nga a o’n.” Sanngɛ se i kɛ: “Kɛ lika’n kɔ mmua mɔ n timan ɔ ngan’n n koko dan. N siman, sɛ atrɛkpa’n sa wie w’a ɲan wɔ-o.” Sɛ a kan ndɛ’n wɛtɛɛ su kle i’n, a su fɛmɛn i wun ya ngboko.

   Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Maan ndɛ ng’ɔ fin amun nuan fite’n, ɔ yo fɛ kɛ b’a gua nun njin sa.”—Kolɔsufuɛ Mun 4:6.

 •    Sie ɔ su kpa i nuan bo. Kɛ a ko wie ɔ ndɛ liɛ’n i kan’n, yaci ɔ wiengu kun’n naan ɔ kɛn i ndɛ liɛ. Sie ɔ su kpa, nán kpɛ i nuan ndɛ. Kɛ ɔ ko wie ijɔ’n, flan ndɛ ng’ɔ kannin’n nun nian sɛ a wunnin i wlɛ kpa-o. Sɛ a gua ɔ wla ase tie ndɛ ng’ɔ kan’n, a su faman ya tratraman su.

   Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sɛ be kan ndɛ be kle amun’n, maan amun ti i kpa. Nán maan sran fi kpli kan ndɛ.”​—Zaki 1:​19.