Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

AWLOBO’M BE UKALƐ

Kle ɔ yi annzɛ ɔ wun’n kɛ a klo i

Kle ɔ yi annzɛ ɔ wun’n kɛ a klo i

Kɛ yasua kun nin bla kun be ko ja uflɛuflɛ’n, wie liɛ’n, be yo ninnge wie mun fa kle be wiengu kun’n kɛ be klo i. Sanngɛ kɛ afuɛ’m bé sín’n, wie liɛ’n be yoman sɔ kun. ?Yɛ amun li? ?Kɛ amun yo sɔ wie-ɔ?

 Like ng’ɔ fata kɛ a wun i wlɛ’n

Ɔ ti cinnjin kɛ amun kle amun wiengu kun’n kɛ amun klo i naan amun afiɛn w’a kwla mantan. Sran ng’ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ ɲán wunmiɛn’n, ɔ fata kɛ ɔ di aliɛ cɛn kwlakwla, yɛ ɔ nɔn nzue. I wafa kunngba’n, sɛ cɛn kwlakwla, be nga be o aja nun’n, be kle be wiengu kun’n kɛ be klo i’n, be afiɛn mántan kpa. Kannzɛ be jali w’a cɛ’n, ɔ fata kɛ be yo sɔ titi.

Sran ng’ɔ klo sran sakpa’n ɔ bumɛn i ngunmin wun akunndan. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó naan i wiengu kun’n i klun jɔ. Ɔ minndɛman kɛ i sɔ yolɛ’n ɔ yo i fɛ ka. Sanngɛ, ɔ fɛ i ɲin sie i wiengu kun’n su. Sɛ ɔ wun kɛ ɔ fata kɛ ɔ yo like kun naan i wiengu kun’n i klun jɔ’n, ɔ miɛn i ɲin yo.

Bla’m be klo kɛ be wun’n be yɛyɛ be. Maan yasua kun ɔ klo i yi’n sɛ, sanngɛ sɛ ɔ minndɛ nglɛmun annzɛ nnɔsua, annzɛ blɛ ng’ɔ nin i yi’n be si sua’n naan w’a kle i kɛ ɔ klo i’n, bla’n kwla bu i kɛ ɔ klomɛn i sakpa. I sɔ’n ti’n, kɛ ɔ fɛ i nglɛmun lele fá jú nnɔsua’n maan an kle amun yi’n kɛ amun klo i.

 Like nga a kwla yo’n

Se i kɛ a klo i. Sɛ a se ɔ yi kɛ “n klo wɔ” annzɛ “a ti min awlɛn su sran’n” ɔ́ wun i kɛ i ndɛ lo wɔ.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Ndɛ ng’ɔ o sran’n i awlɛn’n nun’n yɛ ɔ fin i nuan fite-ɔ.”​—Matie 12:34.

Like kun mɔ a kwla yo’n: Sɛ ɔ fin ɔ nuan fite kɛ a klo i’n ɔ ti kpa. Sanngɛ nɛ́n i ngba-ɔ. A kwla klɛ ndɛ wie mun fluwa su mɛn i, annzɛ a kwla klɛ ndɛ blɛ i i pɔɔtablu’n nun annzɛ i ɛntɛnɛti adrɛsi’n su.

Yo ninnge wie mun fá klé kɛ a klo i. Kɛ a wun i’n, a kwla sri puɛɛ, annzɛ a kwla tɔ i nun, annzɛ kɛ amún kɔ́ lika’n a kwla trɛ i sa’n nun. Wie liɛ kusu, a kwla fa ɔ sa’n fuɛ i wun, annzɛ a kwla cɛ i like. Sɛ a yo sɔ’n, ɔ wiengu kun’n ɔ́ wún kɛ a klo i sakpa. Yasua’m be kwla di awlo lɔ junman wie mun fa uka be yi mun. I wie yɛle kɛ, sɛ ɔ yi’n fin lika su ba’n, a kwla ko fɛ i trɔ’n, annzɛ a kwla wunnzin ninnge’m be nun mɛn i, annzɛ a kwla kpu tralɛ mun, a kwla ukɛ i be tɔn aliɛ bɔbɔ. Nanwlɛ, sɛ a uka ɔ yi’n kɛ ngalɛ’n sa’n, á klé i kɛ a klo i.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Nán e kɛn i e nuan nun ngbɛn kɛ e klo sran. Nán e klo sran e nuan bui su. Sanngɛ maan e yi i sɔ liɛ’n i nglo e nzuɛn’n nun.”​—1 Zan 3:18.

Like kun ekun mɔ a kwla yo’n: I nun mɔ amún súan amun wiengu silɛ’n, ninnge nga amun yo mannin amun wiengu kun’n, maan amun yo be ekun.

Maan amun fa blɛ yo ninnge wie mun likawlɛ. Sɛ a nin ɔ yi annzɛ ɔ wun’n amun ngunmin cɛ be yo ninnge wie mun likawlɛ’n, ɔ́ wún kɛ i wun yo ɔ fɛ. Sanngɛ atrɛkpa’n, amun le ba mun, annzɛ kusu amun ɲanman amun ti. Sɛ ɔ ti sɔ’n, amun kwla sie blɛ kun mɔ amun sran nɲɔn’n amun kwla fite ko nantinanti kanngan-ɔn.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Amun wun ninnge nga be ti cinnjin kpa’n be wlɛ.”​—Filipufuɛ Mun 1:​10.

Like kun mɔ a kwla yo’n: Yasua nin bla nga be ɲanman be ti’n, be nun wie’m be sie cɛn kun, cɛn sɔ’n nun’n, be fite nnɔsua. Wie’m be liɛ kusu’n, ɔ ju wie’n, Fue nin Mɔnnɛn’n, be sran nɲɔn’n be kɔ lika kun.

Si ɔ yi annzɛ ɔ wun. Ɔ le sran kun nin i nzuɛn. I sɔ’n ti, like nga amun tinuntinun amun kwla yo fa kle kɛ amun klo amun wiengu’n, amun koko su yalɛ. I sin’n, amun yo kɛ nga an fa kannin’n sa. Nán ɔ wla fi su, sɛ a kle ɔ yi annzɛ ɔ wun kɛ a klo i’n, amun afiɛn mántan kpa.

Ndɛ nga Biblu’n kan’n: “Sran ng’ɔ klo sran’n, [...] ɔ bumɛn i ngunmin i wun akunndan.”​—1 Korɛntifuɛ Mun 13:4, 5.

Like kun mɔ a kwla yo’n: Nán like nga a kunndɛ kɛ ɔ yi annzɛ ɔ wun yo’n i ngunmin yɛ ɔ lo wɔ-ɔ. Sanngɛ usa ɔ wun kɛ: ‘?Ngue yɛ n bɔbɔ n kwla yo naan min yi annzɛ min wun w’a wun i wlɛ kɛ n klo i-ɔ?’