Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Nzuɛn kpakpa’m be nglo yilɛ

Wafa nga e kwla yo sran kpa'n

Like nga é yó naan e klun w’a jɔ’n—Maan e ɲin yi like yɛ e yo sran ye

Sran kpanngban be bu i kɛ sɛ be ɲan be wun’n be klun jɔ́. ?Sanngɛ, aɲanbeun ninnge’m be ti yɛ sran kun i klun kwla jɔ-ɔ? ?Ngue yɛ e sie i nzɔliɛ titi-ɔ?

Sran like cɛlɛ’n ti kpa dan

Kɛ e cɛ sran like’n, ɔ yo e fɛ. Ɔ yo e wiengu’m be fɛ wie. Yɛ e nin be e afiɛn mantan. ?É yó sɛ naan y’a man sran like klun ufue su?

Like nga é yó naan e klun w’a jɔ’n—Maan e yaci sa e cɛ

Sɛ e fa ya ngboko’n, yɛ e fa sa sie e klun’n, e klun su jɔman. Yɛ e wun su kpajaman e titi.

Like nga ti yɛ nanwlɛ dilɛ’n ti kpa’n

sran’m be ndɛ kle kɛ nanwlɛ dilɛ’n ti kpa dan.

?Andɛ’n e kwla se kɛ like kun ti kpa annzɛ ɔ ti tɛ ekun?

Nian sa nɲɔn nga ti yɛ Ɲanmiɛn mmla’m be ti kpa dan’n.

E nin sran uflɛ mun e tranlɛ klanman'n

Maan e klo sran naan y’a kpliman y’a diman sran jɔlɛ

Sɛ e klo sran’n, e su kpliman e diman sran jɔlɛ. Maan e kan wafa nga e kwla yi i nglo kɛ e klo sran’n i ndɛ.

Like nga é yó naan e klun w’a jɔ’n—Maan e klo sran

Kɛ e kwlo e wiengu mun mɔ be klo e wie’n, e klun jɔ.

?Ngue yɛ a kwla yo naan w’a faman ya ndɛndɛ-ɔ?

Sɛ e fa ya tikatika annzɛ e fa sa e sie e klun’n, i sɔ’n kwla man e tukpacɛ. ?Ɔ maan, sɛ ɔ yi annzɛ ɔ wun yo sa kun m’ɔ yo ɔ ya’n, ngue yɛ a kwla yo-ɔ?