Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Lafi Ɲanmiɛn su

Ɲanmiɛn i silɛ

?Wan yɛle Ɲanmiɛn Kpli?

?Ɲanmiɛn le dunman? ?Ɔ nian e lika?

?Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle benin?

?Amun si kɛ Ɲanmiɛn le dunman naan ɔ ti i liɛ klonglo?

?Ɲanmiɛn i nzuɛn’n ti sɛ?

?Ɲanmiɛn i nzuɛn’m be nun cinnjinfuɛ mun yɛle benin?

?Ɲanmiɛn fɛ i ɲin sie ɔ su?

?Ngue yɛ ɔ kle kɛ ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn-ɔn?

?Ɲanmiɛn si aunnvuɛ?

Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn fɛ i ɲin sie e su, ɔ wun e su afɛ’n i wlɛ kpɛkun e ndɛ lo i

Ninnge nga be tanndan Ɲanmiɛn sulɛ'n i ɲrun'n

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn-ɔn?

Sran sunman be usa be wun kɛ: ?Ngue ti yɛ sran kpɔlɛ’n nin ɲrɛnnɛn’n b’a yi asiɛ’n i piɛ sɔ-ɔ? Wafa nga Biblu’n tɛ su’n ɔ cici sran wla.

Fa ɔ mantan Ɲanmiɛn

?Wafa sɛ yɛ amun kwla fa amun wun mantan Ɲanmiɛn ɔn?

An nian sɛ Ɲanmiɛn tie srɛlɛ kwlaa o. Yɛ an nian wafa ng’ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n ɔ nin like uflɛ mɔ e kwla yo naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn w’a mantan’n.

?Ngue ti yɛ like nga Ɲanmiɛn fa cɛli e’n ti kpa dan-ɔn?

?Ngue ti yɛ kɛ be cɛ e like’n, wie liɛ’n, e bu i like dan-ɔn? Like nnan ti-ɔ. Sɛ e bu be akunndan’n, é sí e ti kpɔlɛ tɛ’n i su ye.

?É yó sɛ naan y’a kwla tran nguan nun tititi?

Biblu’n se kɛ be nga be yo Ɲanmiɛn klun sa’n, bé ká lɛ tititi. Nian like nsan mɔ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yo’n.

Wafa nga Ɲanmiɛn kle kɛ e ndɛ lo i’n

Ɲanmiɛn Ndɛ’n uka e maan e lafi ninnge nga Zoova waan ɔ́ yó man e’n, be su.