Kɔ i nun ndɛ'n su trele

AMUN LAFI ƝANMIƐN SU KƐ BE SA | ELI

Ɔ jrannin kekle lele ɔ fa wuli

Ɔ jrannin kekle lele ɔ fa wuli

Eli tili i kɛ Famiɛn Akabu w’a wu. Maan e bu wafa nga i wun yoli i’n i akunndan kan e nian. Atrɛkpa’n, ɔ fɛli i sa’n kpɛkpɛli i akanza’n su kpɛkun ɔ buli wafa nga famiɛn klunwifuɛ sɔ’n kleli i yalɛ afuɛ kpanngban’n i akunndan. Eli wunnin i ɲrun dan! Famiɛn Akabu nin i yi Zezabɛli be wlɛnwlɛnnin i, ɔ wanndili be ɲrun yɛ be kunndɛli kɛ bé kún i kpɛ sunman. Kɛ Zezabɛli seli sran’m be kɛ be kun Ɲanmiɛn i nuan ijɔfuɛ mun’n, famiɛn’n w’a yoman like fi naan b’a kunman be.. Aɲinkpli’n ti’n, Famiɛn Akabu nin i yi Zezabɛli be bo yoli kun be kunnin Nabɔtu nin i mma mun. I sin’n, Eli kannin jɔlɛ nga Zoova waan ɔ́ wá dí Akabu nin i osufuɛ mun’n i ndɛ kleli be. Siɛn’n, Ɲanmiɛn i ndɛ ng’ɔ kannin’n ɔ su kpɛn su. Wafa nga Zoova seli kɛ Akabu wú’n yɛ ɔ fa wuli-ɔ.​—1 Famiɛn Mun 18:4; 21:​1-​26; 22:37, 38; 2 Famiɛn Mun 9:​26.

Kannzɛ bɔbɔ Famiɛn Akabu nunman nguan nun kun’n, sanngɛ Eli si kɛ ɔ fata kɛ ɔ jran kekle, afin i yi Zezabɛli te o nguan nun yɛ i sa te o i osufuɛ mun nin nvle’n nunfuɛ’m be su. Eli si kɛ sa sunman bé wá tɔ́ i su yɛ kusu ɔ fata kɛ ɔ kle Elize m’ɔ́ wá sín i osu’n i ninnge kpanngban. Siɛn’n, maan e fa e ɲin e sie i junman cinnjin nsan nga Eli dili be ka naan w’a wu’n be su. Maan e nian wafa nga i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ukɛli i naan w’a kwla jran kekle’n, kpɛkun i sin’n é wún wafa nga e bɔbɔ e kwla wla e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo ase kpa blɛ kekle nga nun’n.

Akazia i jɔlɛ dilɛ

Siɛn’n, Akazia m’ɔ ti Akabu nin Zezabɛli be wa’n yɛ ɔ ti Izraɛli famiɛn’n niɔn. Kɛ ɔ yo naan ɔ fa ninnge nga i si nin i nin be yoli’n fa tu i wun fɔ’n, w’a yoman sɔ. Sanngɛ be ajalɛ tɛ’n i su yɛ ɔ niannin-ɔn. (1 Famiɛn Mun 22:53) Kɛ be sa’n, Akazia kusu sɔli Baali. Baali sɔlɛ’n yoli like tɛ kpa kun Izraɛli nvle’n nun. I sɔ’n yoli maan sran’m be wa sili tekle Ɲanmiɛn i Sua’n nun. I kpa bɔbɔ’n, be fa be mma’m be yi tɛ man Baali. ?Sanngɛ ngue yɛ ɔ́ kwlá yó naan Akazia w’a kaci i sa, naan kusu w’a kwla uka i nvle’n nunfuɛ mun naan b’a yaci ninnge tɛtɛ nga be yo be Zoova ɲrun’n, be yolɛ-ɔ?

W’a cɛman kpɛkun sa kun wa tɔli Izraɛli famiɛn tutrefuɛ sɔ’n i su. Yɛle kɛ le kun’n, Akazia fin i nglo sua’n i fenɛtri’n nun tɔli. Like yaya kpa yoli i. Kannzɛ bɔbɔ i nguan’n wo wie nuan blɛ sɔ nun’n, sanngɛ w’a kunndɛman ukalɛ Zoova sa nun. Sanngɛ ɔ sunmannin sran be kpɔfuɛ’m be klɔ nga be flɛ i kɛ Ekrɔn’n su lɔ naan be ko usa be amuin nga be flɛ i kɛ Baali-Zɛbibu’n sɛ sa ng’ɔ juli i su lɛ’n, ɔ́ fín nun fíte-o. I sɔ’n w’a jɔman Zoova i klun mlɔnmlɔn. I ti’n, ɔ sinnin anzi kun i lika seli Eli kɛ ɔ ko bu famiɛn’n i sran’m be ɲrun naan ɔ kan ndɛ cinnjin kun kle be. Eli yoli maan famiɛn’n i sran’m be sali be sin, naan b’a kan ndɛ cinnjin ng’ɔ kan kleli be’n, b’a kle famiɛn’n. Akazia fɔnnin Zoova wun dan. Yɛle kɛ ɔ yoli Izraɛlifuɛ’m be leman Ɲanmiɛn sa. I ti’n, Zoova seli kɛ ɔ su yoman juejue.​—2 Famiɛn Mun 1:​2-4.

Sa sɔ mɔ Akazia yoli’n, w’a yomɛn i nsisɔ. Ɔ usali kɛ: “?Sran ng’ɔ nin amun yiali b’ɔ kannin ndɛ sɔ’n kleli amun’n, i wafa ti sɛ?” Be ng’ɔ sunmannin be’n be kannin wafa nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ sɔ’n wlɛwlɛli i wun’n bekleli i. Kpɛkun Akazia ka lɛ seli kɛ: ‘Eli-ɔ.’ (2 Famiɛn Mun 1:​7, 8) Wafa nga Eli wlɛwlɛli i wun mɔ i ti yɛ be wunnin i wlɛ’n, ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn junman dilɛ’n yɛ ɔ ti i cinnjin-ɔn. Ɔ fɛmɛn i ɲin sieman aɲanbeun ninnge’m be su. Ɔ timan kɛ Akazia annzɛ i si nin i nin mɔ be kunndɛli aɲanbeun ninnge kpanngban’n sa. Eli i ajalɛ’n kle e kɛ andɛ’n ɔ fata kɛ e nanti afɔtuɛ nga Zezi mannin’n su. Yɛle kɛ nán e fa e ɲin e sie i ninnge kpanngban su.​—Matie 6:​22-​24.

Akazia ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ tú i klunngbɔ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n su. Ɔ maan ɔ sunmannin sonja ablenun (50) nin be su kpɛn’n kɛ be ko tra Eli. Kɛ bé wún i’n nn ɔ “ti oka kun ti afiɛn,” * yɛ sonja’m be su kpɛn’n seli Eli kɛ famiɛn Akazia waan ɔ fin ‘oka’n su jra.’ Atrɛkpa’n, be waan ɔ su be su naan be ko kun i. Maan e bu i akunndan kan e nian! Kannzɛ bɔbɔ sonja sɔ’m be si kɛ Eli ti “Nyanmiɛn sran’n” sanngɛ be bu i kɛ ɔ fata kɛ be wlɛnwlɛn i. I lɛ nun’n, be dili sinnzin dan! Eli seli be su kpɛn’n kɛ: “Sɛ n ti Nyanmiɛn sran’n, wuun maan sin fin nyanmiɛn su lɔ wa yra wɔ nin ɔ sonja ablenun mun.” Kɛ nga Eli fa kannin’n sa’n i sɔ yɛ Ɲanmiɛn yoli-ɔ! Yɛle kɛ “sin fin nyanmiɛn su lɔ wa dili sonja ablenun nin be su kpɛn’n.” (2 Famiɛn Mun 1:​9, 10) Sa ng’ɔ juli sonja sɔ’m be su’n ɔ kle weiin kpa kɛ Ɲanmiɛn su kplinman su kɛ be yo i sufuɛ’m be finfin.​—1 Be Nyoliɛ 16:21, 22.

I sin’n, Akazia sunmannin sonja su kpɛn kun nin i sonja ablenun uflɛ wie mun ekun. Sanngɛ sonja su kpɛn nɲɔn su’n i sinnzin liɛ’n trali sonja su kpɛn klikli’n i liɛ’n. Atrɛkpa’n kɛ bé kɔ́’n, be wunnin sonja kliklifuɛ’m be nzuɛn’n. Sanngɛ w’a faman sa ng’ɔ juli be su’n w’a tumɛn i wun fɔ nun. Ɔ kannin ndɛ kunngba nga klikli’n kannin’n kleli Eli. Ɔ seli i kɛ ɔ fin ‘oka’n su jra.’ Ng’ɔ ti tɛ bɔbɔ’n yɛle kɛ ɔ kan guali su kɛ ɔ jra “icra’n.” Nanwlɛ, ɔ dili sinnzin dan! I sɔ’n ti’n, ɔ nin i sran’m be wuli kɛ sonja klikli mun sa. Sanngɛ famiɛn’n i sinnzin liɛ’n ɔ trali be kwlaa be liɛ’n. Sonja ng’ɔ sunmannin be’n, be wie’n w’a yomɛn i like fi. Ɔ maan i kpɛ nsan su’n, ɔ wa sunmannin sonja akpasua uflɛ ekun. Ɲanmiɛn sa, sonja su kpɛn nsan su liɛ’n yoli ngwlɛlɛfuɛ. Ɔ wunngeli Eli wun lɔ, kpɛkun ɔ kpɛtɛli i kɛ nán like kunngba ng’ɔ juli sonja kun mun nin be su kpɛn’m be su’n ɔ ju ɔ nin i sonja’m be su wie. I lɛ nun’n Eli yili Ɲanmiɛn i sran aunnvuɛ silɛ’n i nglo wie, afin ɔ tɛli sonja su kpɛn’n i su amanniɛn su. Zoova i anzi’n seli Eli kɛ ɔ nin sonja sɔ’m be wɔ. Like nga anzi’n seli Eli kɛ ɔ yo’n yɛ ɔ yoli-ɔ. Kpɛkun kɛ be juli lɔ’n, ɔ kannin jɔlɛ kunngba nga Zoova waan ɔ́ dí famiɛn klunwifuɛ’n i ndɛ kleli i ekun. Ndɛ nga Zoova kannin’n ɔ kpɛnnin su. Yɛle kɛ Akazia wuli. Ɔ dili famiɛn afuɛ nɲɔn cɛ.​—2 Famiɛn Mun 1:​11-​17.

Eli yili Zoova i sran aunnvuɛ silɛ’n i nglo sonja su kpɛn wun ase kanfuɛ’n i lika.

Eli i blɛ sufuɛ’m be ɲin ti kekle kpa. ?Ɔ maan wafa sɛ yɛ ɔ kwla jrannin kekle sran tɛ sɔ’m be afiɛn-ɔn? Andɛ bɔbɔ’n kosan sɔ’n ti cinnjin kpa man e. Atrɛkpa’n, sa nga é wá kɛ́n i ndɛ yɛ’n w’a ju ɔ su le. Wienun-ɔn, a kannin ndɛ kun kleli sran kun mɔ i ndɛ lo wɔ’n m’ɔ su fa atin tɛ su’n. Sanngɛ kɛ mɔ i ɲin ti kekle’n ti’n w’a fɛmɛn i su w’a sieman ɔ nuan bo. ?Wafa sɛ yɛ ɔ wun yoli wɔ-ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ a kwla jrannin kekle sa sɔ’n i ɲrun-ɔn? Lika nga sonja’m be toli Eli’n kwla uka e naan y’a kwla tɛ kosan sɔ’n su. Be toli i “oka kun ti afiɛn.” E kwlá kanman like trele nga Eli o lɔ yo’n. Sanngɛ kɛ mɔ Eli klo Ɲanmiɛn srɛlɛ’n, mɔ kusu lɔ’n ti koun’n, atrɛkpa’n i ti yɛ ɔ ɔli lɔ-ɔ. I liɛ’n, ɔ kwla srɛ Ɲanmiɛn kpa. (Zaki 5​:16-​18) E kusu’n, kɛ e ngunmin e wo’n, maan e fa blɛ naan e nin Ɲanmiɛn e koko yalɛ titi. I lɛ nun’n, maan e bo i dunman’n kpɛkun e kan e su sa’m be ndɛ e kle i. I sɔ’n yó maan sɛ be nga e nin be e wo’n be kle e yalɛ’n annzɛ kusu be fa atin tɛ’n, é kwlá jrán kekle.

Eli fɛ i tralɛ dan’n mannin Elize

Siɛn’n, Eli su wa yaci junman nga Zoova fa mɛnnin kɛ ɔ di’n, i dilɛ. Maan e nian like ng’ɔ yoli’n. I nun m’ɔ nin Elize bé fín Gilgali klɔ’n nun bé fíte’n, ɔ seli Elize kɛ ɔ ka lɛ naan i ngunmin kɔ́ Betɛli m’ɔ nin Gilgali klɔ’n be afiɛn ti nun kilo kɔe 11 i su. Sanngɛ Elize tɛli i su kɛ: “N kan Anannganman, yɛ n kan ɔ bɔbɔ ti, n su kpɔciman wɔ mlɔnmlɔn.” Kɛ be nɲɔn’n be juli Betɛli lɔ’n, Eli seli Elize ekun kɛ ɔ minndɛ i lɛ naan i ngunmin kɔ́ Zeriko m’ɔ nin Betɛli be afiɛn’n ti nun kilo kɔe 22 i su. I lɛ nun’n, Elize kannin ndɛ kunngba ng’ɔ kan kleli Eli’n ekun. Kɛ be juli Zeriko’n, sa kunngba’n juli ekun. Yɛle kɛ Eli seli Elize kɛ ɔ ka lɛ naan i ngunmin kɔ́ Zurdɛn nzue ba’n nuan lɔ. Zeriko nin lɔ’n be afiɛn ti nun kilo kɔe 8. Elize kannin ndɛ kunngba’n kleli Eli ekun ! Yɛle kɛ ɔ su kpɔcimɛn i!​—2 Famiɛn Mun 2:​1-6.

Elize yili nzuɛn cinnjin kpa kun nglo blɛ sɔ’n nun. Nzuɛn sɔ’n yɛle sran klolɛ kpa’n. Klolɛ kunngba sɔ’n yɛ Riti yili i nglo Naomi i lika-ɔ. Sran klolɛ sɔ’n yo maan be fa be wun mantan sran nga be klo i’n kpa yɛ be kunndɛman kɛ bé kpɔ́ci i. (Rit 1:15, 16) Ɔ fata kɛ andɛ’n Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be kwlaa be yi nzuɛn sɔ’n i nglo wie. ?Kɛ Elize sa’n, e kusu e wun i wlɛ kɛ nzuɛn sɔ’n ti cinnjin?

Kɛ Eli wunnin kɛ Elize klo i dan’n, atrɛkpa’n i sɔ’n wlɛli i fanngan dan. I sɔ’n ti’n, Elize kwla wunnin atrɛ kasiɛn nga Eli yili’n. Be nɲɔn’n be ko jrannin Zurdɛn nzue ba’n i nuan lɛ. Kpɛkun Eli fɛli i tralɛ dan fa finnin nzue’n su, kpɛkun nzue’n i nun kpacili nɲɔn! Kɛ ɔ́ yí atrɛ sɔ’n nn “Nyanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be akpasua’n su sran ablenun” be o lɛ wie. Atrɛkpa’n sran ablenun (50) sɔ’m be di suklu kun m’ɔ kle be wafa nga be kwla kle Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be atin’n. (2 Famiɛn Mun 2:​7, 8) Kɔlɛ’n, Eli bɔbɔ yoli be like klefuɛ wie. Blɛ kun nun bɔbɔ’n, Eli buli i kɛ i ngunmin yɛ ɔ su Ɲanmiɛn kɛ ng’ɔ nin i fata’n sa-ɔ. Sanngɛ Zoova ukɛli i naan w’a wun i wlɛ kɛ nvle’n nun sran sunman be mian be ɲin be nanti i mmla’m be su wie.​—1 Famiɛn Mun 19:10.

Kɛ be kpɛli Zurdɛn’n, Eli usali Elize kɛ: “Like nga a klo kɛ n yo man wɔ’n, kan ka naan Anannganman w’a fa min naan m’an jaso ɔ wun wa.” Eli si jrɛiin kɛ i kɔlɛ blɛ’n w’a mantan koko. Sanngɛ Eli i ɲin w’a bloman junman cinnjin nga Zoova su wa fa man Elize’n su. I kpa’n, Eli kunndɛli kɛ ɔ́ úka Elize naan w’a kwla di junman sɔ’n i kpa. Elize seli Eli kɛ: “N klo kɛ ń nyán Nyanmiɛn wawɛ ng’ɔ wo ɔ su’n, i sɔ kpɛ nnyɔn.” (2 Famiɛn Mun 2:9) EIize i ndɛ sɔ’n kleman kɛ i waan ɔ́ ɲán Ɲanmiɛn wawɛ nga Eli ɲɛnnin i’n i sɔ kpɛ nɲɔn. Sanngɛ, kɛ nga mmla’n fa kan’n sa’n, ɔ fata kɛ ba yasua kpɛnngbɛn kun ɲan aja like’n i kpɛ nɲɔn tra be onga mun. I ti yɛ Elize kunndɛli kɛ Ɲanmiɛn i wawɛ nga Eli fá mɛ́n i’n, ɔ ukɛ i naan w’a kwla di i junman’n i kpa’n niɔn. (Mmla’n 21:17) Kɛ mɔ Elize si kɛ i yɛ ɔ́ wá sín Eli i osu’n ti’n, ɔ wunnin i wlɛ kɛ ɔ ti cinnjin kɛ ɔ yo yakpafuɛ kɛ Eli sa naan w’a kwla di i junman’n w’a guɛ i ti nin i bo.

Like nga Elize srɛli Eli’n, Eli fa wlɛli i Zoova bɔbɔ sa nun. Kɛ Zoova wá fá Eli kɔ́’n, sɛ Elize wun nun’n, Zoova fá like ng’ɔ srɛli Eli’n mɛ́n i. Kɛ janvuɛ nɲɔn sɔ’m “bé kɔ́ mɔ bé kókó yalɛ’n” abonuan sa kun juli!​—2 Famiɛn Mun 2:​10, 11.

Eli nin Elize be janvuɛ tralɛ’n ukali be naan b’a kwla jran kekle.

Like kun kpajali kɛ kannin sa, ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ yɛ ɔ ba-ɔ. Be ja nun lɛ’n, seke dan kpa kun tuli. Atrɛkpa’n kɛ ɔ́ yó sɔ nn ɲanmiɛn’n tɛ́, nn aunmuan’n fíta. Like kun m’ɔ ti sin ngunmin’n, ɔ fin lɔ wa tili be nun. Be wunnin kakaklolo kun nin nnɛn kpanngɔ mun. Be ti sin ngunmin. Eli wunnin i wlɛ kɛ i kɔlɛ dɔ’n w’a ju siɛn’n. ?Eli fuli kakaklolo sɔ’n nun? Biblu’n kɛnmɛn i ndɛ. Nga e si i’n, yɛle kɛ seke kun wa mannin Eli su ɔli!

Like nga Elize wunnin i lɛ’n ɔ boli i nuan. Abonuan sa sɔ’n yoli maan Elize wunnin i wlɛ kɛ Zoova i wawɛ m’ɔ fa mannin Eli naan w’a kwla di i junman’n yakpa su’n, ɔ́ wá fá mɛ́n i sɔ “kpɛ nɲɔn.” Sanngɛ kɛ mɔ Elize i wla ti i wun bowa dan’n ti’n, w’a fɛmɛn i ɲin w’a siemɛn i sɔ liɛ’n su, afin ɔ siman lika nga i janvuɛ’n su kɔ’n, yɛ ɔ siman sɛ ɔ su wunmɛn i kun-o. I sɔ’n ti’n, ɔ kpan seli kɛ: “Baba! baba! A lɛ nyrun kɛ Izraɛl mɛn’n nun kakaklolo’m be kwlaa, ɔ nin i nnɛn kpanngɔ’m be kwlaa nin be su fufuɛ’m be kwlaa be sa.” Kɛ Elize wunnin kɛ i janvuɛ kpa sɔ’n su kɔ’n, ɔ yoli i ya dan. I sɔ’n ti’n, ɔ tili i tralɛ’n nun.​—2 Famiɛn Mun 2:​12.

?Kɛ seke’n mán Eli su kɔ́ ɲanmiɛn su mɔ Elize kpán’n, Eli tili? ?Ɔ sunnin? I kwlaa yoli-o, ɔ si kɛ i janvuɛ sɔ’n ukɛli naan w’a kwla jran i su sa kekle wie’m be ɲrun. ?Ngue yɛ Eli i ajalɛ sɔ’n kle e-ɔ? Kɛ Eli sa’n, maan e kusu e tra be nga be klo Ɲanmiɛn mɔ be kunndɛ kɛ bé yó i klun sa’n be janvuɛ.

Zoova mannin Eli su ɔli lika uflɛ naan ɔ ko di junman kun.

Junman kasiɛn nga Zoova mannin Eli’n

?Nin yɛ Eli ɔli siɛn’n niɔn? Ɲanmiɛn sulɛ wafa wie’m be waan Ɲanmiɛn fɛ i ɔli i wun lɔ. Sanngɛ e si kɛ i sɔ’n timan nanwlɛ, afin kɛ afuɛ kpanngban sinnin’n, Zezi Klisi bɔbɔ seli kɛ i nun m’ɔ́ bá asiɛ’n su’n, nn sran fi nin-a ɔman ɲanmiɛn su lɔ. (Zan 3:​13) Biblu’n se kɛ: “Seke kun wa mannin Eli su ɔli nyanmiɛn su lɔ.” Ɔ maan e kwla usa e wun kɛ: ?Ɲanmiɛn su lɔ beninfuɛ’n niɔn? (2 Famiɛn Mun 2:​11) Kɛ Biblu’n kan “ɲanmiɛn su lɔ” ndɛ’n, nán lika nga Zoova wo’n i ngunmin ndɛ yɛ ɔ kan-ɔn. Sanngɛ, ɔ fa kan ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n mɔ yɛle lika nga anunman’m be tu be sin’n i ndɛ wie. (Jue Mun 147:8) Ɔ maan ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n i su yɛ Ɲanmiɛn mannin Eli su ɔli-ɔ. ?I sin’n sa benin yɛ ɔ juli-ɔ?

Zoova mannin i nuan ijɔfuɛ sɔ’n su ɔli Zida nvle’n m’ɔ mantan Izraɛli nvle’n i nun lɔ, naan ɔ ko di junman uflɛ kun. Biblu’n se kɛ Zida nvle’n nun lɔ yɛ Eli dili junman nga Ɲanmiɛn fa mɛnnin i’n niɔn. Atrɛkpa bɔbɔ’n ɔ dili afuɛ nso annzɛ afuɛ nso tra su lɔ. Blɛ sɔ’n nun’n, nn Famiɛn klunwifuɛ Zɔramu yɛ ɔ sie nvle’n niɔn. Ɔ jali Akabu nin Zezabɛli be wa bla’n. Ɔ maan sa tɛ yolɛ’n te o lɛ. I sɔ’n ti’n, Zoova seli Eli kɛ ɔ klɛ fluwa kun ko man Zɔramu. Ɔ klɛli i fluwa’n nun kɛ Zoova wá dí i jɔlɛ. Kɛ nga Zoova fa kannin’n sa’n, ɔ wuli ɲrɛnnɛn wie. Ng’ɔ ti tɛ kpa bɔbɔ’n, yɛle kɛ Biblu’n waan “i wie’n w’a yo-man sran fi ya.”​—2 Be Nyoliɛ 21:12-20.

?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o bian klunwifuɛ sɔ’n nin Eli be afiɛn-ɔn? E siman wafa nga Eli wuli’n, ɔ nin blɛ nga nun m’ɔ wuli’n. Sanngɛ w’a wuman kɛ nga Zɔramu fa wuli’n sa. Afin Zɔramu liɛ’n i wie’n w’a yoman sran fi ya. Eli liɛ’n kɛ ɔ wuli’n, ɔ yoli i janvuɛ Elize nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ onga’m be ya. Kɛ afuɛ akpi (1.000) sinnin’n, Zoova kleli kɛ i nuan ijɔfuɛ sɔ’n i ndɛ te lo i. Yɛle kɛ i nun mɔ Zezi kacili mɔ i ɲrun’n kpajali kɛ wia’n sa’n, i sɔnnzɔnfuɛ’m be wunnin Eli. (Matie 17:​1-9) ?A klo kɛ á láfi Ɲanmiɛn su tankaan naan blɛ kekle nun’n á jrán kekle kɛ Eli sa? Sɛ ɔ ti sɔ’n, tra be nga be klo Zoova’n be janvuɛ. Asa ekun’n, maan Ɲanmiɛn i sulɛ’n yo ɔ cinnjin, kpɛkun blɛ sunman nun’n, tu ɔ klun srɛ i. Nanwlɛ, sɛ a yo i kwlaa sɔ’n, á yó Ɲanmiɛn Zoova i awlɛn su sran!

^ ndɛ kpɔlɛ 9 Fluwa sifuɛ dandan’m be se kɛ oka nga be kɛn i ndɛ wa’n yɛle Karmɛli oka’n. Naan oka sɔ’n su lɔ yɛ Ɲanmiɛn yoli maan Eli guali Baali i sufuɛ’m be ɲin ase’n niɔn. Sanngɛ Biblu’n w’a boman oka sɔ’n i dunman.