Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Lafi Ɲanmiɛn su kɛ be sa: Biblu’n nun sran mun

Ndɛ akpasua nga kan Biblu’n nun sran wie mɔ be lafili Ɲanmiɛn su tankaan kpa’n, be ndɛ. a Sran sɔ’m be su ndɛ nga Biblu’n kan’n kwla uka wɔ naan ɔ kusu w’a lafi Ɲanmiɛn su kpa naan w’a fa ɔ wun w’a mɛntɛn i wie.

a Kɛ ɔ ko yo naan w’a yo ɔ kɛ, kɛ sa sɔ’m bé jú’n nn a o lɛ sa’n, e fali ndɛ tɛkɛtɛkɛ wie mɔ Biblu’n kanman be ndɛ’n e wlali be nun. Ka naan y’a bo ndɛ tɛkɛtɛkɛ sɔ’m be su’n, e boli e ɲin ase e kunndɛli be su like. E niannin fluwa nga be kan laa sa’m be ndɛ’n be nun, yɛ e fali e ɲin sieli ninnge nga be nga be fufu asiɛ’n be kunndɛ lalafuɛ ninnge’m be wunnin be’n be su. Ɔ maan ndɛ sɔ’m be nin ndɛ nga Biblu’n kan’n be kɔ likawlɛ.

Kɛ ɔ fɛ i Mɛn'n i bo bolɛ m'ɔ́ fá jú Anannganman su nzue dan'n i blɛ su'n

Abɛli​—‘Ɔ wuli, sanngɛ ɔ te ijɔ’

Biblu’n w’a kanman Abɛli i su ndɛ kpanngban. ?Sanngɛ ngue yɛ e kwla suɛn i i bɔbɔ nin i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n su ɔ?

Enɔki: “Nyanmiɛn klun jɔli i wun”

Sɛ a le awlobo’n, ɔ ti cinnjin kɛ a nian ɔ awlofuɛ’m be lika. Annzɛ a jran kekle naan á yó sa ng’ɔ ti kpa’n. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, wafa sɛ yɛ a kwla kle kɛ a lafi Ɲanmiɛn su kɛ Enɔki sa-ɔ?

Nowe ‘nin Ɲanmiɛn be nuan sɛ’

?Ngue yɛ ɔ yoli kekle mannin Nowe nin i yi be mma’m be talɛ’n nun ɔn? ?Kɛ bé bóbó mmeli’n wafa sɛ yɛ be kleli kɛ be lafi Ɲanmiɛn su ɔ?

Kɛ ɔ fɛ i Anannganman su nzue dan'n su m'ɔ́ fá jú Lɔ Tulɛ'n su'n

Abraamu​—Be kwlaa nga be lafi Ɲanmiɛn su’n be si’n

?Wafa sɛ yɛ Abraamu kleli kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su ɔ? ?Wafa sɛ yɛ a kunndɛ kɛ á sɔ́nnzɔn Abraamu i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n niɔn?

Sara: “A ti bla klanman yɛ a o lɛ-ɔ”

Kɛ Ezipti famiɛn’n i sran’m be wunnin kɛ Sara ti klanman’n, i sin sa ng’ɔ juli’n kwla bo ɔ nuan.

Ɲanmiɛn flɛli i kɛ “Famiɛn’m be nin”

?Ngue ti yɛ dunman uflɛ nga Ɲanmiɛn fa tɔnnin Sara’n, ɔ nin i fata-ɔ?

Kɛ ɔ fɛ i Lɔ Tulɛ'n su m'ɔ́ fá jú Izraɛli famiɛn klikli'n su'n

Riti​—“Kan kwlaa nga á kɔ́’n, e nin wɔ ɔ”

?Ngue ti yɛ Riti kplinnin su kɛ ɔ́ yáci i osufuɛ nin i nvle’n kɔ́ lika uflɛ ɔ? ?Nzuɛn kpa benin yɛ ɔ yili be nglo mɔ be ti’n ɔ yoli Zoova i awlɛn su sran ɔn?

Riti​—“A ti bla kpa”

?Ngue ti yɛ Riti nin Bɔazi be aja’n ti cinnjin ɔn? ?Ngue yɛ Riti nin Naomi be kle e awlobo tranlɛ’n su ɔ?

Ani kɛnnin i su sa’n kwlaa kleli Ɲanmiɛn

Ani i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ukɛli i naan w’a kwla jran sa kekle kun mɔ trɛ i kpɛn lele’n i ɲrun kekle.

Kɛ Samiɛli ‘dí Zoova i junman’n kɔ́’n, nn ɔ́ ɲín kɔ́’

?Ngue ti yɛ Samiɛli i bakan blɛ’n w’a yoman kɛ bakanngan onga’m be liɛ’n sa ɔ? ?Kɛ ɔ o Ɲanmiɛn i tannin sua’n nun lɔ’n ngue yɛ ɔ ukɛli i naan w’a lafi Ɲanmiɛn su kpa ɔ?

Blɛ kekle nun’n Samiɛli w’a kpɔnzɔman

Sa kekle’m be tɔ e ngba e su. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n Ɲanmiɛn i su lafilɛ’n yo kekle man e. ?Ngue yɛ Samiɛli i awlɛn m’ɔ trali’n kle e ɔ?

Kɛ ɔ fɛ Izraɛli famiɛn klikli'n su m'ɔ́ fá jú Zezi i awuliɛ'n su'n

‘Zoova liɛ’n, sɛ ɔ klo kɛ ɔ́ mán sran kwlalɛ’n, ɔ lɛman kɛ amun ti kaan’

Zonatan nin i alɛ ninnge suafuɛ’n be su ko fa alɛ wlá Filisti sonja akpasua wunmuan kun sin, wafa nga i bo’n guali’n sran ngba kɛnnin i ndɛ.

Davidi nin Zonatan​—“Be yoli janvuɛ titi”

?Ɔ yo sɛ yɛ sran nɲɔn mɔ be afuɛ’n nin be finwlɛ’n timan kun’n, be afiɛn’n kwla mantannin kpa sɔ-ɔ? ?Janvuɛ tralɛ nun’n, wafa sɛ yɛ e kwla nian be ajalɛ’n su-ɔ?

Abigaili fa ngwlɛlɛ nantili

?Ngue yɛ Abigaili i aja’n nun ndɛ’n kle e ɔ?

Ɔ kplili Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i ti

?E nin be nga be faman ndɛ nga Biblu’n kan’n su’n e tranlɛ’n nun’n, wafa sɛ yɛ e kwla yo kɛ Eli sa ɔ?

Eli tran minndɛli

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Eli tran minndɛli Ɲanmiɛn srɛlɛ nun naan ɔ yia nda ng’ɔ tali’n i nuan ɔn?

Eli i Ɲanmiɛn’n wlɛli i fanngan

?Sa benin mun ti yɛ Eli i akunndan sanngannin mɔ i ti’n ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ wú’n niɔn?

Ɔ jrannin kekle lele ɔ fa wuli

Eli i ajalɛ’n kwla uka e naan e kusu blɛ kekle nun’n y’a wla e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo ase kpa.

Zonasi fɔnnin, sanngɛ ɔ wa kacili i sa

?Srɛ mɔ kunnin Zonasi mɔ i ti yɛ i waan ɔ sɔman junman nga Ɲanmiɛn mɛnnin i’n nun’n, amun wun i wlɛ? I su ndɛ’n kle e Zoova i awlɛn tralɛ’n nin i aunnvuɛ silɛ’n be su ninnge cinnjin kpa wie mun.

Zoova kleli Zoonasi i sran aunnvuɛ silɛ

?Wafa sɛ yɛ Zonasi i su ndɛ’n kwla uka e naan y’a bu e bɔbɔ e wun akunndan ɔn?

Ɛstɛli kplili Ɲanmiɛn i nvle’n nunfuɛ’m be ti

Ɔ fata kɛ sran kun lafi Ɲanmiɛn su yɛ ɔ yo yakpafuɛ naan w’a kwla tu i klun w’a klo sran kɛ Ɛstɛli sa.

Ɛstɛli fali ajalɛ ngwlɛlɛ su nin yakpa su yɛ ɔ klɛnnin i wun mannin

?Zoova nin i nvle’n be ti’n wafa sɛ yɛ Ɛstɛli klɛnnin i wun mannin ɔn?

Kɛ ɔ fɛ i Zezi i awuliɛ'n su lele mɔ akoto'm be wieli wu'n

Mali​—‘Min yɛ, n ti Zoova i afanniɛn’

?Wafa nga Mali tɛli anzi’n su’n ɔ kle kɛ i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti sɛ? ?Nzuɛn klanman benin ekun yɛ ɔ yili be nglo ɔ?

Mali ‘buli ndɛ ng’ɔ tili’n be akunndan’

Sa nga Mali wunnin be Bɛtleɛmu lɔ’n maan ɔ lafili nda nga Zoova ta be’n be su kpa ekun.

Zozɛfu yoli siɛ kpa, yɛ ɔ suli Ɲanmiɛn nanwlɛ su

?Ngue nun yɛ Zozɛfu sɛsɛli i awlobo’n niɔn? ?Ngue ti yɛ ɔ fali Mali nin Zezi ɔli Ezipti ɔ?

Marti​—‘N si kɛ wɔ yɛ a ti Klist’n niɔn’

?Kannzɛ Mali o ɲrɛnnɛn blɛ’n nun’n sanngɛ wafa sɛ yɛ ɔ yili Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i nglo klanman kpa ɔ?

Piɛli kunndɛli kɛ ɔ́ yó yakpa naan ɔ́ láfi Ɲanmiɛn su kpa

Be ɲin nɲɔnnɲɔn siesielɛ’n i bo’n kwla gua tɛ. Sanngɛ Piɛli wa yoli yakpa yɛ ɔ lafili Ɲanmiɛn su.

Piɛli jrannin kekle sa’m be ɲrun

?Wafa sɛ yɛ Pɔlu i nanwlɛ dilɛ’n nin i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n be ukɛli i naan w’a sɔ fɔ nga Zezi tuli i’n nun klanman ɔn?

Piɛli wunnin kɛ e Min’n yaci sran i wun sa cɛ i

?Sa yaci cɛlɛ’n i su like benin yɛ Zezi kleli Piɛli ɔ? ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli kɛ ɔ yacili Piɛli i wun sa cɛli i ɔ?