Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun fluwa’m be su fitilɛ video mun

Biblu’n nun fluwa’m be su ndɛ cinnjin wie mun.

Ɛsdras fluwa’n i su fitilɛ

Zoova tali nda kɛ ɔ́ dé i nvle’n nunfuɛ mun Babilɔni lɔ naan ɔ́ táka Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n ekun Zerizalɛmun lɔ. Ɔ yiali ndɛ sɔ’n i nuan.

Neemi fluwa’n i su fitilɛ

Afɔtuɛ kpakpa be o Neemi fluwa’n nun. Be kwla yo Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’m be ye andɛ.

Ɛstɛr fluwa’n i su fitilɛ

Sa nga be juli Ɛstɛr blɛ su’n bé úka ɔ naan w’a lafi su kpa kɛ andɛ’n, Zoova kwla de i sufuɛ mun ɲrɛnnɛn’n nun.

Zɔb fluwa’n i su fitilɛ

Be kwlaa nga be klo Zoova’n klekle tɔ́ be su naan i sɔ’n i ɲin w’a fite. Zɔbu i su ndɛ’n wla e fanngan kɛ kannzɛ kekle tɔ e su’n e kwla suan Zoova i sielɛ’n i bo yɛ e nin i e kwla nanti klanman titi.

Jue Mun fluwa’n i su fitilɛ

Jue Mun fluwa’n suan Zoova i atin m’ɔ le i sie like kwlaa’n, i bo. Ɔ uka be nga be klo Zoova’n yɛ ɔ fɔnvɔ be. Kpɛkun ɔ kan wafa nga Zoova i famiɛn diwlɛ ti’n mɛn’n wá káci’n, i ndɛ.

Ɲanndra Mun fluwa’n i su fitilɛ

Suan afɔtuɛ nga Ɲanmiɛn man be ninnge fanunfanun kɛ aata dilɛ ndɛ’m be su lele fa ju awlobo’n nun ndɛ’m be su’n.

Akunndanfuɛ’n fluwa’n i su fitilɛ

Famiɛn Salomɔn kannin ninnge nga be ti cinnjin sakpa’n be ndɛ. Yɛ ɔ fa be sunnzun ninnge nga be nin ngwlɛlɛ ng’ɔ fin Ɲanmiɛn’n be kɔman likawlɛ’n.

Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n i su fitilɛ

Be flɛli klolɛ mɔ Sunɛmun talua kun kloli nnɛn tafuɛ kun tankaan kpa kɛ ‘Zoova i sin.’ ?Ngue ti ɔ?

Ezai fluwa’n i su fitilɛ

Ezai fluwa’n nun kasiɛ’m be kwla uka wɔ maan a lafi su kpa kɛ Zoova yia ndɛ ng’ɔ kan’n i nuan naan ɔ ti e Defuɛ.

Zeremi fluwa’n i su fitilɛ

Kannzɛ lika’n yoli kekle Zeremi su’n sanngɛ ɔ dili i Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ junman’n titi. Bu afɔtuɛ nga i ajalɛ’n man Klistfuɛ mun’n i akunndan.

Matie fluwa’n i su fitilɛ

Nian fluwa nga be kan ninnge nga Zezi yoli’n i su ndɛ’n be nun klikli’n i su ninnge cinnjin wie mun.

Mark fluwa’n i su fitilɛ

Fluwa’n ti Zezi i junman ng’ɔ dili’n i su fluwa nnan nga be klɛli’n be nun tikafuɛ’n. Like nga kɛ Zezi wá dí Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su famiɛn’n ɔ́ yó’n ɔ yi i nglo kan kle e.

Lik fluwa’n i su fitilɛ

?Zezi i su ndɛ nga Liki klɛli’n i nun benin yɛ sran uflɛ fi w’a kɛnmɛn i ndɛ ɔ?