Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

?Ɲanmiɛn klun jɔ i sulɛ wafa kwlaa su?

?Ɲanmiɛn klun jɔ i sulɛ wafa kwlaa su?

?Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be ngba be ndɛ nga be kan’n ti nanwlɛ? ?Sɛ be ndɛ’m be ti nanwlɛ’n ɔ yo sɛ ti yɛ be sansan be wun-ɔn? ?Yɛ é yó sɛ naan y’a wun i wlɛ kɛ e Ɲanmiɛn sulɛ wafa’n jɔ i klun?