Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?WAFA SƐ YƐ ƝANMIƐN BU ALƐ KUNLƐ’N NIƆN?

Wafa nga Ɲanmiɛn buli alɛ kunlɛ’n Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n

Wafa nga Ɲanmiɛn buli alɛ kunlɛ’n Klistfuɛ klikli’m be blɛ su’n

I nun nga Rɔmufuɛ’m bé síe mɛn’n, be kleli Zuifu’m be yalɛ. Blɛ sɔ’n nun’n, like nga be nannan’m be yoli’n, i wie yɛ be yoli ɔ. Yɛle kɛ, be srɛli Ɲanmiɛn titi kɛ ɔ de be. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be seli kɛ Zezi wá bá naan i yɛ ɔ ti Defuɛ’n niɔn. I sɔ’n ti, Zuifu sunman be “lafi i su kɛ i yɛ ɔ́ wá dé Izraɛlfuɛ mun-ɔn.” (Lik 24:21) Sanngɛ, kɛ Zezi bali’n, w’a yoman sɔ. Afuɛ 70 nun’n, Rɔmu sonja’m be sacili Zerizalɛmu nin Ɲanmiɛn sua’n.

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn w’a kunman Zuifu’m be ti alɛ ɔ? ?Ngue ti yɛ w’a seman be kɛ be nin be kpɔfuɛ’m be kun ɔn? Nán kɛ wafa nga Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n ɔ kacili ti ɔ. Sanngɛ, ɔ fin Zuifu’m be ayeliɛ’n. Yɛle kɛ, b’a lafiman su kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn i Wa. Naan i yɛ ɔ́ dé sran mun ɔn. (Sa Nga Be Yoli’n 2:36) I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn yili be ase.—Matie 23:37, 38.

Kɛ mɔ Ɲanmiɛn yili Zuifu’m be ase’n ti’n, be kwlá seman kɛ sɛ be kun alɛ’n, ɔ ti Ɲanmiɛn klun su. Zezi seli Zuifu mun kɛ Ɲanmiɛn wá yí be blo, naan ɔ́ fá sran uflɛ mun yó i nvle. Biblu’n flɛ nvle uflɛ sɔ’n kɛ “Izraɛlfuɛ nga be ti [Ɲanmiɛn] liɛ sakpa’n.” (Galasifuɛ Mun 6:16; Matie 21:43) Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin Klist i sɔnnzɔnfuɛ mun. Kpɛkun, ɔ fa be yoli i nvle. Piɛli seli be kɛ: “Siɛn’n, amu’an kaci i sran mun.”—1 Piɛr 2:9, 10.

Ɲanmiɛn fali Klistfuɛ klikli mun yoli “i sran mun.” Sanngɛ, w’a kunman be ti alɛ. Kusu, w’a seman kɛ be nin Rɔmufuɛ mɔ be ti be kpɔfuɛ’n, be kun. Ndɛ akpasua ng’ɔ sinnin lɛ’n kleli kɛ, Ɲanmiɛn kunngba cɛ yɛ ɔ kle blɛ ng’ɔ fata kɛ i sufuɛ’m be kun alɛ ɔ. Ɔ maan, Ɲanmiɛn w’a seman Klistfuɛ klikli mun kɛ be kun alɛ. Afin, Ɲanmiɛn i blɛ liɛ’n nin a juman.

Like nga laa Izraɛlifuɛ’m be yoli’n, i wie yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ klikli’m be yo ɔ. Ɔ fata kɛ be minndɛ kɛ Ɲanmiɛn i blɛ liɛ’n ju naan w’a de be. Kɛ mɔ Ɲanmiɛn w’a manman be atin kɛ be kun alɛ’n ti’n, be bɔbɔ be kwlá jasoman kɛ be nin be kpɔfuɛ’m bé kún. Like nga Zezi Klist kleli be’n, ɔ kle sɔ weiin. Zezi w’a seman kɛ be nin be kpɔfuɛ’m be kun. Sanngɛ, ɔ seli be kɛ: “An klo amun kpɔfuɛ mun, [...] be nga be yo amun tɛtɛ bɔ be kle amun yalɛ’n, an srɛ Nyanmiɛn kɛ ɔ yo be kpa.” (Matie 5:44) Asa ekun’n, Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ sɛ be wun kɛ Rɔmufuɛ’m be su ba Zerizalɛmu klɔ’n i sacilɛ’n, nán be nin be kun. Sanngɛ, maan be wanndi. I sɔ yɛ be yoli ɔ.—Lik 21:20, 21.

Ɲanmiɛn maan Pɔlu seli kɛ: “Nán amun se kɛ amun bɔbɔ amún tú amun klunngbɔ’n, [...] afin be klɛli i kɛ: ‘E Min’n se kɛ: ‘Min yɛ n tu klunngbɔ nin-ɔn, min yɛ ń túa be kalɛ-ɔ.’” (Rɔmfuɛ Mun 12:19) Ndɛ ng’ɔ o Saun Yolɛ 19:18, ɔ nin Mmla’n 32:35 nun’n, yɛ Pɔlu boli su fa kannin ndɛ ɔ. Ndɛ akpasua ng’ɔ sinnin lɛ’n kleli kɛ, Ɲanmiɛn jrɛn i sufuɛ’m be sin be kun alɛ naan ɔ́ tú i klunngbɔ i kpɔfuɛ’m be su. Ɔ maan, ndɛ nga Pɔlu kannin’n, ɔ kle kɛ wafa nga Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n w’a kaciman.  Wafa ng’ɔ buli i laa’n, i sɔ yɛ ɔ buli i Klistfuɛ klikli’m be blɛ su ɔ. Yɛle kɛ, be kun alɛ naan be kpɔfuɛ’m be yaci be ɲrɛnnɛn klelɛ. Sanngɛ, Ɲanmiɛn bɔbɔ yɛ ɔ kle sran ng’ɔ fata kɛ ɔ kun alɛ’n, ɔ nin blɛ ng’ɔ fata kɛ be kun alɛ’n niɔn.

Y’a wun kɛ Ɲanmiɛn w’a seman Klistfuɛ klikli mun kɛ be kun alɛ. ?Yɛ andɛ li? ?Ɲanmiɛn man sran wie’m be atin kɛ be kun alɛ? ?Dɔ nga su yɛ ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn kun i sufuɛ’m be ti alɛ ɔ? ?Wafa sɛ yɛ andɛ’n, Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n niɔn? Ndɛ akpasua ng’ɔ́ bá lɛ’n, ɔ́ wá tɛ́ kosan sɔ’m be su.