Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n  |  Novanblu 2015

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N | ?WAFA SƐ YƐ ƝANMIƐN BU ALƐ KUNLƐ’N NIƆN?

Wafa nga Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n andɛ’n

Wafa nga Ɲanmiɛn bu alɛ kunlɛ’n andɛ’n

Andɛ’n, sran’m be kle be wiengu ɲrɛnnɛn. Yɛ sran kpanngban be sun flɛ Ɲanmiɛn titi kɛ ɔ de be. Sanngɛ, be ɲanman defuɛ. ?Ɲanmiɛn timan be srɛlɛ’n ti ɔ? ?Be nga andɛ be nin be kpɔfuɛ’m be kun alɛ’n, Ɲanmiɛn jran be sin?

Kɛ Armagedɔn alɛ’n ko wie’n, sran’m be su kunman alɛ mlɔnmlɔn kun.

Ɲanmiɛn wun afɛ ng’ɔ o mɛn’n nun’n. Yɛ ɔ́ wá fɛ́ i wun ajalɛ. I sɔ’n ti, kannzɛ e wun ɲrɛnnɛn’n, sanngɛ maan e gua e wla ase. (Jue Mun 72:13, 14) Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ be ‘mɔ be wun nyrɛnnɛn’n, bé ɲán be ti.’ ?Yɛ blɛ benin yɛ bé ɲán be ti ɔ? I waan: “Kɛ e Min Jésus wá yí i wun nglo’n, b’ɔ nin i anz’m bɔ be lɛ fanngan dan’n, bé fín nyanmiɛn su lɔ bé jrá’n, yɛ ɔ́ yó i sɔ-ɔ. [...] Ɔ́ tú be nga be si-man Nyanmiɛn’n nin be nga be fa-man e Min Jésus i jasin fɛ’n su’n be fɔ.” (2 Tɛsalonikfuɛ Mun 1:7, 8) Blɛ sɔ’n mɔ Zezi wá kún alɛ ɔ́ yí i wun nglo’n, Biblu’n flɛ i kɛ “Anannganman Nyanmiɛn b’ɔ kwla like kwlaa yo’n i cɛn dan’n.” Ɔ flɛ alɛ sɔ’n i ekun kɛ Armagedɔn.—Sa Nglo Yilɛ 16:14, 16.

Alɛ sɔ’n, nán klɔ sran mun yɛ bé kún ɔn. Sanngɛ, Ɲanmiɛn maan i Wa Zezi Klist nin anzi mɔ be le fanngan dan’n, be nin klunwifuɛ’m bé kún. Kpɛkun, bé kwlá klunwifuɛ mun. Ɔ maan, be su kleman sran fi i ɲrɛnnɛn kun.—Ezai 11:4; Sa Nglo Yilɛ 19:11-16.

Wafa nga Ɲanmiɛn buli alɛ kunlɛ laa’n, i kunngba’n yɛ ɔ te bu i andɛ ɔ. Yɛle kɛ, ɔ kun alɛ naan sran’m be yaci be wiengu’m be ɲrɛnnɛn klelɛ. Sanngɛ, sa’m be kle kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ kle sran ng’ɔ fata kɛ ɔ kun alɛ’n, ɔ nin blɛ ng’ɔ fata kɛ be kun alɛ’n niɔn. Ɲanmiɛn w’a fa ajalɛ kɛ klunwifuɛ mɔ be kle be wiengu’m be ɲrɛnnɛn’n, ɔ nin  bé kún naan ɔ́ tú i klunngbɔ be su. I Wa Zezi Klist yɛ ɔ nin bé kún alɛ sɔ’n niɔn. I sɔ’n kle kɛ, alɛ nga sran’m be kun be andɛ’n, wie fi timan Ɲanmiɛn klun su.

Maan e fa sa kun i sunnzun ase. Sran kun nin i niaan bé dí utre’n, be si nunman lɛ. Be tu ngondi’n lele, kpɛkun be jran kan. Be flɛ be si’n i telefɔnun nun. Kun se i kɛ i niaan’n, ɔ su kunndɛ i ndɛnngan. Kun’n kusu se i kɛ i niaan kun’n, ɔ su yo i tɛtɛ. Be tinuntinun be kunndɛ kɛ be si’n jran be sin. Sanngɛ, be si’n se be kɛ be yaci ngondi tulɛ naan sɛ ɔ ba’n, nn w’a siesie be afiɛn. Be minndɛ kan. Kpɛkun, b’a bo ngondi’n i tulɛ bo ekun. Kɛ be si’n bali’n, w’a jranman be nun wie fi sin. Sanngɛ, ɔ tuli be fɔ. Afin, be ɲin w’a yimɛn i.

Andɛ’n, kɛ nvlenvle’m bé kún alɛ’n, be tinuntinun be srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ jran be sin. Sanngɛ, Ɲanmiɛn jranman be nun wie fi sin. Afin, Ɲanmiɛn Ndɛ’n se kɛ: “Sɛ sran yo amun tɛ’n, nán an yo i wie.” Ɔ se ekun kɛ: “Nán amun se kɛ amun bɔbɔ amún tú amun klunngbɔ’n.” (Rɔmfuɛ Mun 12:17, 19) Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ sran’m be “tran diin” be minndɛ i naan i bɔbɔ ɔ tu klunngbɔ’n Armagedɔn alɛ’n nun. (Jue Mun 37:7) Kɛ sran’m be bɔbɔ be jaso be kun alɛ’n, Ɲanmiɛn klun jɔman be wun. Afin, kɛ be yo sɔ’n, Ɲanmiɛn wun kɛ b’a fa be wun b’a sunnzun i. Ɔ maan, Armagedɔn alɛ’n nun’n, Ɲanmiɛn wá fɛ́ i ya’n gúa nvlenvle’m be nunfuɛ’m be su. Yɛ bé wún kɛ, kɛ ɔ “fɛ i lele b’ɔ́ fá jú mɛn’n i awieliɛ lɔ’n, w’a yo maan alɛ kunlɛ’n w’a wie.” (Jue Mun 46:9; Ezai 34:2) Kɛ Armagedɔn alɛ’n ko wie’n, sran’m be su kunman alɛ mlɔnmlɔn kun.

Junman nga Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá dí’n, i kun yɛle kɛ ɔ́ wá yó maan alɛ kunlɛ’n wíe. Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ mun kɛ sɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn’n, be se kɛ: “Maan ɔ sielɛ blɛ’n ju, maan e bɔ e wo asiɛ’n su wa’n e yo ɔ klun sa kɛ be bɔ be o nyanmiɛn su lɔ’n be yo’n sa.” (Matie 6:10) Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti’n, alɛ kunlɛ’n su tranman lɛ kun. Klunwifuɛ mɔ be kun alɛ’n, be su tranman lɛ kun wie. * (Jue Mun 37:9, 10, 14, 15) I sɔ’n ti’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i blɛ’n ju ndɛndɛ.—2 Piɛr 3:13.

?Cɛn benin ko naan Ɲanmiɛn w’a yi sran’m be su afɛ’n? Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ e o mɛn’n ‘i bue nuan.’ (2 Timote 3:1-5) * Ɔ maan, ɔ ka kan’n, Zezi mɔ Ɲanmiɛn sieli i Famiɛn’n ɔ́ wá kún Armagedɔn alɛ’n naan sran’m be ɲan be ti.

Kɛ nga e fa wunnin i sa’n, “be nga be fa-man e Min Jésus i jasin fɛ’n su’n,” be yɛ Zezi núnnún be Armagedɔn alɛ’n nun ɔn. (2 Tɛsalonikfuɛ Mun 1:8) Sanngɛ, Ɲanmiɛn kunndɛman kɛ sran kun sa wu. Ɔ kunndɛman kɛ klunwifuɛ bɔbɔ’n, ɔ wu. (Ezekiɛl 33:11) Ɔ “klo-man kɛ sran kun sa mlin” Armagedɔn alɛ’n nun. I sɔ’n ti’n, ɔ sunmɛn i sufuɛ mun kɛ be bo e Min Zezi i jasin fɛ’n “mɛn wunmuan’n nun naan sran’n kwlaa be ti.” I sin naan mɛn i awieliɛ’n w’a ju. (2 Piɛr 3:8, 9; Matie 24:14; 1 Timote 2:3, 4) Jasin fɛ’n mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be bo i asiɛ wunmuan’n su ti’n, sran’m be kwla si Ɲanmiɛn. Yɛ be kwla fa Zezi i jasin fɛ’n su. Ɔ maan, blɛ mɔ be su kunman alɛ mlɔnmlɔn kun’n, ɔ́ yó be ɲrun.

^ ndɛ kpɔlɛ 9 Like nga sran’m be sro i tɛ kpa mɔ yɛle wie’n, ɔ su tranman lɛ kun mlɔnmlɔn.

^ ndɛ kpɔlɛ 10 Sɛ a kunndɛ kɛ á sí nun ekun’n, nian fluwa ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ? i ndɛ tre 9 nun. Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili ɔ.